F. Farkas Rozália: Uram, a Te jobbod hitünk ereje (vers)

 

Felséges Istenünk,

Mennyei édes jó Atyánk!

Hálaimára nyílik most

szívünk és szánk.

 

Templomokban, imaházakban,

egyéni belső szobánkban,

ezrek és milliók egy akarattal,

szeretnénk ünnepelni csokorba

szedett mondatainkkal,

meghajtott fővel leborulni Előtted,

hogy megköszönjük megtartatásunk

újabb esztendejét, annak minden

áldását, ajándékát

kegyelmeddel telt idejét.

 

Számtalan szorongó lélek

fohászkodik Hozzád Uram

ezen az egyetemes imahéten,

szerte a világon, akik imádunk Téged,

jöjj Uram, teremts rendet, békességet,

ne hagyd elveszni gyarló népedet,

ezen a zűrzavaros,

vérrel, szennyel áztatott Földgolyón.

 

Hatalmas Istenünk,

szeretetnek, békességnek Istene,

halld meg fohászunk,

közbenjáró Jézusunk érdeméért

könyörülj meg rajtunk! …

Ámen.

 

2018 imahetén

Pályázati felhívás – Érendréd

A Nagykárolyi Református Egyházmegyébe kebelezett Érendrédi Református Egyházközség Presbitériuma pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állás betöltésére az alábbiak szerint:

  • az anyaegyházközség lélekszáma: 295 lélek
  • temploma jó állapotban van és fűthető
  • az emeletes lelkészi lakás központi fűtéssel van ellátva. Helységei: iroda, 3 szoba, konyha, fürdőszoba, kamra.
  • a parókia területén található még garázs, melléképület, 7 ár konyhakert, az udvar és a kert egy része gyümölcsfákkal van beültetve
  • a gyülekezet rendelkezik 20,51 ha szántóterülettel, valamint 7,70 ha legelővel
  • lelkészi javadalmazás besorolás szerint
  • magyar tannyelvű óvoda, I-IV összevont magyar tannyelvű iskola helyben
  • Nagykároly 25 km-re, Tasnád 20 km, Érmihályfalva 25 km

A lelkészi állásra azok pályázhatnak, akik első és második lelkészképesítő oklevéllel, felszentelési igazolással rendelkeznek és nem állnak fegyelmi kivizsgálás vagy eltiltás alatt.

Pályázati határidő: 2018. július 17.

Pályázatot az alábbi címre kérjük küldeni: Protopopiatul Reformat Carei, str. Rákóczi Ferenc nr. 18, ap.3., RO-445100 Carei, jud. Satu Mare

Forrás: krek.ro

Lelkészcsaládok csendesnapja

Második alkalommal szervezték meg Ákoson a lelkészcsaládok csendesnapját. A Nagykárolyi Református Egyházmegye lelkipásztorai családjukkal  együtt vettek részt  június 16-án a tartalmas időtöltést kínáló eseményen. Miközben a felnőttek előadást hallgattak és egy tanulságos filmet néztek meg együtt, addig a gyermekek sokat játszottak, kézműveskedtek és barátkoztak egymással.

A lelkipásztorokat és hitveseiket Dobai Zoltán házigazda lelkipásztor köszöntötte. A Szentírásból Mária énekét olvasta fel, akinek szívét Isten ígéretét követően máris hálaadás töltötte el. Nem várta meg az ígéret beteljesedését azért, hogy az Urat dicsőítse, mert ő kételyek nélkül bízott annak valóra válásában. Ezt a példát helyezte a hallgatóság elé a lelkipásztor, s biztatott kitartásra afelől, hogy az Úr ígéretei előbb vagy utóbb mindenki életében beteljesednek. A igei köszöntőt követően Illyés Tamás és Zsuzsa tartottak előadást a házasságban adódó konfliktusok kezeléséről. Amint az az előadásban elhangzott, minden házasságban adódnak kisebb vagy nagyobb konfliktusok, a kérdés az, hogy hogyan kezeljük ezeket a helyzeteket. Feladatot is kaptak a jelenlévő párok, ugyanis az előadás végén az elhangzottak segítségével egy párkapcsolati problémájukat kellett meghatározzák, és arra közös megoldást találjanak. A házasság és a család fontosságát mélyítette el a továbbiakban az a film, amit együtt néztek és beszéltek meg a csendesnapon résztvevők.

Illesse köszönet a program szervezőit, és mindazokat, akik a háttérben szorgosan munkálkodtak azért, hogy a lelkészcsaládokat finom falatokkal lássák el, a gyermekek pedig gazdag élménnyel térhessenek haza.

Sebestyén Elek Előd

Szeretethíd gyermekek és idősek között

A nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum első osztályos diákjai is csatlakoztak idén a Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok programhoz, a Szeretethídhoz.

A kis diákok a nagykárolyi Öregek Otthonát látogatták meg, hiszen fontos számukra, hogy ne feledkezzünk meg az idősebbekről sem, akiknek nagyon sokat köszönhetünk, legfőképpen életünket. Szeretetük és tiszteletük jeléül Váradi Magdolna tanító néni vezetésével egy kis ünnepi műsorral lepték meg a jelenlevőket. Tapssal, bíztató szavakkal hálálták meg az otthon lakói ottlétüket, s visszavárják a kicsiket, akiknek nem titkolt céljuk volt, hogy örömet és egy nagyon szép emléket szerezzenek.

„Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretet.
Szenvedtek Ők már eleget,
A vigasztalóik ti legyetek.” (Óbecsey István)

Szilágypérben tartottak lelkészértekezletet

Simon Attila lelkipásztor volt a meghívott előadója a Nagykárolyi Református Egyházmegye legutóbbi lelkészértekezletének, melyet június 11-én tartottak Szilágypérben.

A lelkészértekezlet nagytiszteletű Tolnay István esperes igehirdetésével kezdődött, aki igemagyarázatában az önzetlenséggel vállalt munka fontosságára és az egymás iránti közömbösség veszélyeire hívta fel a figyelmet. Simon Attila, a Szatmárudvari Református Egyházközség lelkipásztora az Ószövetség népe és a modernkori keresztyénség gyászszokásairól tartott különösen érdekes előadást. Összegzésként megállapította, hogy a keresztyénség nem változtatott radikálisan az élet és halál felőli zsidó gondolkodásban. A „hivatalos” vallási dogmák és gyakorlatok mellett, mintegy párhuzamosan megmarad a népi vallásosság és az ebben gyökerező vallásos cselekvések, szokások is életképesek. A jahvizmust és a keresztyénséget tekintve elmondható, hogy ezek hatására a rítusok, így a gyász rítusok is finomodnak, háttérbe szorulnak, egyesek esetleg eltűnnek, de többségükben megmaradnak. Ezek a rítusok szorosan kötődnek az Isten által teremtett emberhez. Elválasztódásuk vagy a rítusok kiüresedése mindenképp következményekkel jár.

PRO ECCLESIA VEGYESKAR

A Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközség énekkara 1996-tól szolgál, az egységes nagykárolyi református gyülekezet kettéválása óta. A Pro Ecclesia (az egyházért) nevet 2004-ben vette fel a vegyeskar. A videófelvételen a szaniszlói kórustalálkozón bemutatott énekeiket láthatják.

Pályázati felhívás – Szilágyszér

A Nagykárolyi Református Egyházmegyében található, 590 lelket számláló, nem minősített Szilágyszéri Református Egyházközség pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állásra.

A gyülekezet jelenlegi anyagi helyzetében 2-10 év szolgálati idővel rendelkező besorolás szerinti fizetést, lakható 4 szobás, emeletes, vegyes tüzelésű központi fűtéses parókiát, valamint 80 ár kertet és gyümölcsöst biztosít a lelkipásztornak és családjának. Az egyházközség megfelelő állapotban levő templommal, javításra szoruló gyülekezeti teremmel és 20 ha földdel rendelkezik.

Helyben I-IV osztályos magyar iskola működik, V. osztálytól VIII. osztályig a szomszédos Bogdánd településre lehet vinni magyar iskolába a gyerekeket.

A lelkészi állásra minden, a fent említett fizetési kategóriában szereplő lelkipásztor jelentkezhet, aki megfelel a törvényes rendelkezéseknek.

Jelentkezni lehet 2018. július 13.-ig a Nagykárolyi Református Egyházmegye Esperesi Hivatalánál, Nagykárolyban a Rákóczi Ferenc utca 18 szám alatt. Tel: 0261- 865706 (hívható 10-14 óra között)

Tolnay István esperes

Forrás: krek.ro

KAPLONYI KÓRUS

A kaplonyi vegyeskar nagy múltra tekint vissza. Ők voltak a házigazdái 2005-ben a Nagykárolyi Református Egyházmegye kórustalálkozójának. A videófelvételen a szaniszlói kórustalálkozón előadott énekeiket láthatják.

 

Pénzt vagy örök életet!

„Pénzt vagy örök életet!” – ezt a címet viseli a Királyhágómelléki Református Egyházkerület idei nyári gyermekmisszós heti programja, melynek bemutatására az elmúlt héten került sor Nagyváradon, Szatmárnémetiben és Zilahon.  Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei anyag koordinátora és szerkesztője Szűcs Éva tanügyi előadótanácsos.

„Az idei anyag elkészítése során munkacsoportunk abból indul ki, hogy az ember egész életében arra törekszik, hogy csupa értékes dolgokkal vegye körül magát, vagy gyűjtögessen magának és utódainak vagyont érő tárgyakat és pénzt. De vajon értékes-e az, amit mi értékesnek mondunk? Milyen valós értéke van mindannak, amit szeretnénk és össze is gyűjtünk magunknak? Lehet, hogy csak mi tulajdonítunk nagy értéket egyes dolgoknak? Körbevesszük magunkat hamis értékekkel, amelyek az Ige mérlegére állítva elértéktelenednek? De akkor mik az igazán értékes dolgok? Ezekből mutatunk fel néhányat, a legfontosabbakat” – írja a szerkesztő, Szűcs Éva.

A gyermekekhez öt bibliai történetet hozunk közel, melyek valódi, igaz, örök értékekre hívják fel a figyelmüket.  A bibliai történeteket körbefogja egy kalózos kerettörténet (keretmese). Rőtszakáll Kapitány, Balkampó és Okoskalóz a kincskeresésük során kincsek helyett bibliai történetekre találnak rá. Ezek hallatán a kalózok nagy változásokon mennek keresztül, akik végül megismerik és felismerik Jézust, így fosztogató kalózokból hívő kalózokká lesznek, akiknek fő célja ezentúl az, hogy másokkal is megismertessék Krisztust, a Megváltót, mert csakis általa lehet örök életünk.   A kerettörténetet az Élesdi Református Egyházközség ifjúsági csoportja írta meg, Kajántó Beáta vezetésével.

Az első bibliai történet a szőlőmunkások példázata, mely arra reflektál, hogy az Istennel töltött idő értékes. A második történet Jézus templomtisztításának a története, melynek fő üzenete, hogy a tiszta szív értékes. A harmadik történet az özvegyasszony „két fillérjén” keresztül az adakozásra hívja fel a figyelmünket. A negyedik történet „az elveszett drachma”, mely a közösség fontosságára, értékére tanítja meg a gyermekeket. Az ötödik történet pedig Zákeus története, aki lemond vagyonáról, mert felismeri, hogy a legnagyobb érték Jézus Krisztus.

A bibliai történetek kidolgozását Pap Anikó-, Dombi Enikő-, Tornai Melinda-, Bara Erzsébet- és Tolnay Adrien vallástanároknak köszönhetjük. Az idei anyag teológiai felvezetését Nt. Vincze Judit írta meg, a zenei anyag kidolgozásában pedig Márkus Zoltán és Nt. Szakács Zoltán jeleskedett.

Minden naphoz tartoznak kézimunkák is, amelyeket a gyermekek mindig nagy örömmel készítenek el és visznek haza. A kézimunkákat Vargha Matild válogatta össze. És természetesen nem maradhatnak el a játékok sem, melyek Módi Kinga és Antal Erika munkái.  A borítóterv és a napi illusztrációk Márton Katalin művei.

Az idei anyag megjelenésének fő támogatói az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, valamint a Királyhágómelléki Református Egyházkerület.

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözővé gyermekek közötti szolgálatunkat!

Tolnay Adrien

SEPTIMO KAMARAKÓRUS

A Septimo kamarókórus néhány éve alakult Kaplonyban Kun Tibor karnagy vezetésével. A kamarakórus nevét tagjai nevének kezdőbetűjéről kapta, ugyanakkor ahogy a név is elárulja heten énekelnek benne. A szaniszlói kórustalálkozón előadott énekeiket láthatják.

Játékos tanévzáró a kertvárosi parókia udvarán

Immár hagyománnyá vált gyülekezetünkben a játékos formában történő tanévzáró, melyre az idén június 8.-án, péntek délután került sor. Úgy gondoljuk, hogy sokkal emlékezetesebb marad gyermekeink számára az, ha ebben a formában zárjuk le a tanévet és szívesen emlékeznek majd vissza azokra a csoportdinamikai és ügyességi játékokra, amelyeknek aktív tagjai.  A gyermekek játékos köszöntése után „hálaadó körre” került sor, amelyben minden gyerek elmondta számára az elmúlt év legemlékezetesebb időszakát, majd felszabadult játékokba kezdtünk.

A gyermekeknek bibliai színezőket adtunk, melyeket az EEM (EASTERN EUROPEAN MISSION) jóvoltából kaptunk, illetve a Dimand László által üzemeltetett NAGYKÁROLYI JÁTÉKBAZÁR  plüssfiguráit kapták ajándékba. A játékok levezetésében köszönjük Holló Éva és Suhó Andrea óvónénik segítségét, valamint Májer Tamara ikés közreműködését. Végül, de nem utolsósorban köszönjük a kertvárosi gyülekezet támogatását is az egész évben végzett gyermekmunka során. Ezúton kívánunk minden vallásórás gyermekünknek kellemes vakációt, jó pihenést, sok-sok élményt a nyárra, abban a reményben, hogy a következő tanévben újra találkozunk!

Tolnay Adrien 

Szeretethíd Bogdándon

A bogdándi református gyülekezet is csatlakozott idén a Szeretethíd elnevezésű akcióhoz. Kicsik és nagyok fogtak hozzá június 9-én a templom körüli övezet megszépítéséhez. Amint arról a képek is árulkodnak, nem volt hiábavaló részt venni a Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok programban, hisz itt is nagyon szép eredménye lett a közös munkának.

XIII. Kántorképző Tanfolyam

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület szervezésében 2018. július 23-augusztus 11. között kerül sor a XIII. Kántorképző Tanfolyamra.

Jelentkezhetnek 12 évet betöltött fiatalok, illetve felnőttek, felső korhatár nélkül. A tanfolyam Nagyváradon, a PKE zenetanszékén, illetve a Nagyvárad-újvárosi templomban és gyülekezeti termeiben zajlik. A tanfolyam nyolc lépcsős. Az első napon meghallgatás zajlik, mely során a tanári kar mindenkit besorol valamelyik szintre, képzettségének megfelelően. A tanfolyam végén minden hallgató megkapja az egyházkerület által kibocsátott igazolást, melyen a tanulmányi eredményei és az elvégzett szint szerepel.

 

A tanfolyam részvételi díja 700 lej, mely a szállás és étkezés díját valamint a tandíjat is tartalmazza.

Ajánlott énekeskönyvet, korálkönyvet, Beharka harmóniumiskolát, kottafüzetet hozni. Az újonnan jelentkezőknek ajánlott a felvételi anyag 30 énekét megtanulni az első versszakkal.

Jelentkezni lehet az o.otilia@yahoo.com címen, a 0740-454-965-ös telefonszámon vagy levélben az egyházkerület címére (410202 Nagyvárad, Sulyok István utca 9 szám).

————————————————————————————————————————————–

JELENTKEZÉSI LAP

 

Név……………………………………………………………………….

Lakcím……………………………………………………………………

Küldő gyülekezet…………………………………………………………

Születési dátum……………………………………………………………

Telefon……………………………………………………………………

emailcím………………………………………………………………….

Aláírás……………………………………………………………………

 

Nagyvárad, 2018. június 9.

Orosz Otília Valéria

tanfolyamvezető

Forrás: krek.ro

Kirándulni voltak

Sárospatakra látogattak el a nagykárolyi egyházmegye presbiterei június 9-én, szombaton. Kirándulásuk során megnézték a nagymúltú Sárospataki Református Kollégiumot, a Rákóczi-várat, de a hazavezető úton nem maradt el a tokaji borkóstolás sem.

A Nagykárolyi Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége presbiterképzést tartott az elmúlt időszakban Ákoson. Ezt a presbiterképzést koronázta meg a Sárospatakra tett kirándulás. A képzést a Sárospataki Református Teológiai Akadémia oktatói tartották, és a képzés utolsó alkalmán fogalmazódott meg, hogy egy közösségépítő kirándulás során a presbiterek utazzanak el a Bodrog-parti városba. A presbiterek és lelkipásztorok meglátogatták a Református Kollégium udvarán álló múzeumot, a könyvtárat, majd a teológia dísztermében egy közös áhítatra gyűltek össze. Nt. Pásztor Gyula lelkipásztor a Róm 15,1-6 igeszakaszt olvasta fel. Csodálatosan vont párhuzamot az egyház nagy közössége és a kirándulók aznap létrejött kisebb közössége között. Ott van igazi közösség, ahol az erősebbek együtt hordozzák az erőtlenekkel az élet terheit. Az egymásra való odafigyelésre, az elesett embertársaink gondozására és segítség nyújtásra hívta fel a figyelmet. Az áhítatot követően a vendégeket köszöntötte D. Szabó Dániel, a Magyar Református Egyház Presbiteri Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor mutatta be a kirándulóknak a nemrég felújított, impozáns református templomot. A teológia vezetőségének jóvoltából a vendégeket ebédre invitálták, majd a Rákóczi-vár és a Református Kollégium megnézése következett. Ez utóbbit, az intézmény bogdándi származású igazgatója, Nagy Baló Csaba mutatta be. Amint az kiderült, a kollégiumot az utóbbi évek során teljesen felújították. A tantermeket korszerűn felszerelték. Néhány nap múlva adják át az új sportcsarnokot, és folyamatban van a bentlakás renoválása is. A kiránduló kis csapat elismerően értékelte az oktatási intézményen végrehajtott fejlesztéseket, és büszkén nyugtázta, hogy a vidékünkről olyan karizmatikus személyek kerülnek ki, akik a világ más pontjain is kiválóan megállják a helyüket.

Annak ellenére, hogy sok minden megtekintésére került sor egy nap alatt, a különböző településekről származó presbitereknek lehetőségük volt egymást jobban megismerni, egymással beszélgetni. Miközben a kirándulás során a látókörük bővült, jó volt megtapasztalni, hogy a presbiteri tisztség nemcsak az egyházközség irányításából és a közmunkákból áll, hanem közös kirándulásokból, közös imádkozásból, és olyan csodálatos közös éneklésből, amilyennel a Rákóczi-vár lovagtermében a presbiterek együtt énekeltek Isten dicsőségére. Illesse köszönet ezúton is a kirándulás szervezőit és a kedves vendéglátókat a felejthetetlen élményért!

Sebestyén Elek Előd

 

BOGDÁNDI KÓRUS

A bogdándi énekkar egyike azoknak a kórusoknak, melyeknek sorában minden korosztály képviselteti magát. Jó látni, hogy sok fiatal is csatlakozott a csapathoz. A videófelvételen a szaniszlói kórustalálkozón előadott énekeiket nézhetik meg.

 

Szeretethíd Szilágypérben

A szilágypéri reformátusok idén is csatlakoztak a Magyar Református Egyház Önkéntes Napok programjához, a Szeretethídhoz. A temetőben tevékenykedtek a csapat tagjai: sírokat rendeztek, virágot ültettek. Ezúttal is igen hasznosnak bizonyult a jószívvel végzett munkájuk. A Szeretethíd akcióról Póti Tibor készített fotókat. Az alábbiakban ezeket nézhetik meg a kedves olvasók.

ÉRSZODORÓI KÓRUS

Az érszodorói kamarakórus tagjai idén léptek fel először önállóan, eddig az tasnádszántóiakkal közösen énekeltek. Bebizonyították, hogy nem csak a nagylétszámú kórusok tudnak szépen énekelni. A videófelvételen a szaniszlói kórustalálkozón bemutatott énekeiket láthatják.

 

KÖRLEVÉL – Gyűjtés az iraki keresztyének megsegítésére

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa arról döntött, hogy gyülekezeteinkben elkezdi a gyűjtést az iraki menekült keresztyének megsegítésére.

Ők azok a hittestvéreink, akik az Iszlám Állam terrorja ellenére sem tagadták meg hitüket. Éppen ezért – életüket mentve – menekülniük kellett otthonaikból. Jelenleg Líbiában, menekülttáborokban élnek. Hazatérni nem tudnak, mert az otthonaikat lerombolták, és az életveszély sem szűnt meg. Európába nem akarnak jönni, hisz – véleményük szerint – hitükért előbb-utóbb ugyanolyan üldözés fogja érni őket kontinensünkön. A menekülttáborokban leadott menekültkérelmek szerint kizárólag Észak- és Dél-Amerikát, valamint Ausztráliát és Új-Zélandot választották.

Néhányan mégis megpróbálnak új életet kezdeni szülőföldjükön. Erre nézve nincs esélyük, ha megsegítésükre nem fogunk össze.

Mi komoly gyűjtést tudtunk szervezni az árvízkárosultak megsegítésére, de még a haiti földrengés károsultjai számára is.

Az iraki pusztítás súlyosabb, mint a természeti csapások rombolása. Jó lenne, ha iraki testvéreink hitünket úgy tudnánk megmutatni, hogy cselekszünk. A magunk lelki megerősítésére is meg kell mutatnunk, hogy van még élő keresztyénség Európában.

Tisztelettel kérjük, hogy az iraki keresztyének megsegítésére való gyűjtést minden gyülekezetben 2018. július végéig hirdessék és tartsák napirenden.

A nyár végén összesítjük a gyűjtés eredményét, és a Magyar Külügyminisztérium segítségével célba juttatjuk.

A békesség kötelékében!

 Nagyvárad, 2018. április 27.

Csűry István                                                   Forró László

Forrás: krek.ro

Bibliai idővonal

Fontos, hogy a gyermekek előbb-utóbb otthonosan mozogjanak a Bibliában, és kiismerjék magukat a könyvek között. Meg kell ismerniük a bibliai kronológiát is, és meg kell érteniük, hogy a hallott történetek mind részei annak az üdvtervnek, amelyet Isten készített az emberiség megmentésére Jézus Krisztusban. Minden tanító úgy használhatja ezt az eszközt, ahogyan az a gyermekcsoportja szempontjából a legcélravezetőbb. A legtöbb rész 8 évnél idősebb gyermekeknek készült.

A kiadvány itt rendelhető meg.

Csillagász Tábor

A világűr rejtelmei mindig is izgatták az ember fantáziáját. Nem véletlen, hogy a tudományos-fantasztikus filmek olyan nagy népszerűségnek örvendenek a gyermekek körében is. Gondoljunk csak a Csillagok háborúja, a Star Trek, a Csillagok között vagy a Gravitáció c. filmek sikerére. A földönkívüli lények, mint a szívünkhöz nőtt E.T. is, újra meg újra feltűnnek a mozivásznon. Ezért is olyan fontos, hogy a gyermekek meghallják a Teremtő Isten üzenetét, és megtudják az igazságot a világ keletkezésével, a csillagok szerepével, Isten mentő tervével kapcsolatosan. Életbevágó, hogy megértsék: Isten határozott céllal teremtette őket, és egyszer el kell számolniuk Neki az életükkel.

A kiadvány ide klikkelve rendelhető meg.