Kórustalálkozó lesz Bogdándon

Szentháromság vasárnapján kerül sor a nagykárolyi egyházmegye gyülekezeteinek kórustalálkozójára. Június 16-án, délután 4 órára a bogdándi református templomba várják az egyházközségek kórusait és az érdeklődő híveket. Minden kórus három énekkari művet mutat majd be és egy közös énekkel teszik szebbé a különleges zenei élményt nyujtó eseményt.

Sírgyalázás történt az érkávási temetőben

Szerda reggelre az érkávási református temetőben sírokat rongáltak meg. Az elkövetők kővázákat törtek össze, gyökeres virágokat téptek ki és dobtak a sír mellé. Egyelőre nincs információ arról, hogy kik tehették mindezt. Gál Sándor lelkipásztor a helyi rendőrségen ismeretlen tettesek ellen tett feljelentést.

A teljes kép

Ahogyan a sorozat címe is jelzi, az öt leckével a teljes evangéliumot szeretnénk megtanítani – elsősorban – olyan gyermekeknek, akiknek semmilyen vagy csak nagyon kevés ismeretük van Istenről és az Ő Igéjéről. Ezért a sorozat jó eszköz lehet a szabadtéri5 Napos Klubokban (5NK), amelyekbe többnyire ilyen gyermekek érkeznek. A tanításokat igyekeztünk a lehető legegyszerűbben megfogalmazni, hiszen sok gyermek nem tud semmit a lelki dolgokról. A jobb megértést szolgálja az a puzzle szív is, amely fokozatosan alakul ki az 5. nap végére, amikorra – remélhetőleg – sok gyermekben összeáll „a teljes kép”.

A csomag tartalma

  • gyűrűs képeskönyv és szövegkönyv (nyomtatva)
    CD (szövegkönyv, szemléltetett központi igazságok, aranymondások és énekek, a képek PPT-változata, „Pontgyűjtő füzet”, Igazságvadász ábrái stb.)

A tartalomból:
1. lecke:    A nagy Tervező (A teremtés és a bűneset)
2. lecke:    A nagy Tervező (A teremtés és a bűneset)
3. lecke:    Ő képes rá! (Jézus hatalma)
4. lecke:    Ami mindent megváltoztat (Jézus él!)
5. lecke:    Vissza a gazdához! (Onézimosz)

További információkért látogasson el a www.edituraamec.ro oldalra!

XIV. Kántorképző Tanfolyam

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület ebben az évben is megszervezi a Kántorképző Tanfolyamot 2019. július 22-augusztus 10. között. Jelentkezhetnek 12 évet betöltött fiatalok, illetve felnőttek, felső korhatár nélkül. A tanfolyam Nagyváradon, a PKE zenetanszékén, illetve a Nagyvárad-újvárosi templomban és gyülekezeti termeiben zajlik. A tanfolyam nyolc lépcsős. Az első napon meghallgatás zajlik, mely során a tanári kar mindenkit besorol valamelyik szintre, képzettségének megfelelően. A tanfolyam végén minden hallgató az egyházkerület által kibocsátott igazolást kap, melyen a tanulmányi eredményei és az elvégzett szint szerepel.

A tanfolyam részvételi díja 800 lej, mely a szállás és étkezés díját valamint a tandíjat is tartalmazza.

Ajánlott énekeskönyvet, korálkönyvet, Beharka harmóniumiskolát, kottafüzetet hozni. Az újonnan jelentkezőknek ajánlott a felvételi anyag 30 énekét megtanulni az első versszakkal.

Jelentkezni lehet az o.otilia@yahoo.com címen, a 0740-454-965-ös telefonszámon vagy levélben az egyházkerület címére (410202 Nagyvárad, Sulyok István utca 9 szám).

Nagyvárad, 2019. június 10.

Orosz Otília Valéria

tanfolyamvezető

——————————-

JELENTKEZÉSI LAP minta

 

Név……………………………………………………………………….

Lakcím……………………………………………………………………

Küldő gyülekezet…………………………………………………………

Születési dátum……………………………………………………………

Telefon……………………………………………………………………

emailcím………………………………………………………………….

Aláírás……………………………………………………………………

Forrás: krek.ro

Bódás János: Imádság Szentlélekért (vers)

Zúgó szél, mennyei vihar,
jöjj a Lélek lángjaival!

Isteni erő van tenálad,
tégy vele most nagy, szép csodákat.

Erőddel a szíveken zúgj át,
és szellőztesd ki minden zugát,
szellőztess ki országot, népet
az egész nagy földkerekséget.

Söpörd el a bűnt, a gyanakvást
s tedd, hogy végre szeressük egymást.

Hiába pénz, ravaszság, fegyver,
csak nyomorult marad az ember.

Rajtunk hatalmat Te vehetsz,
újjá, tisztává Te tehetsz,
s bevetheted a szíveket
égi maggal, hogy szeretet,
igazság, szépség dús virága
illatozzon szét a világba. 

A Föld ne gyilkos atombomba
dühére, de szent viharodra
rendüljön boldog félelemmel.

Te légy mennyei mentő fegyver,
földrengés, mely nem ront, de épít,
pusztítás, mely tisztít és szépít,
vihar, mely alkot, tűz mely éltet
embert, családot, földet, népet.

Hiába pénz, ravaszság, fegyver,
csak nyomorult marad az ember!

S milliók kérnek, mert belátják:
nem segít más, csak az imádság,
a könyörgés. “Jöjj, szent vihar,
ég tisztító lángjaival,
söpörd e a bűnt, a gyanakvást,
add, hogy végre szeressük egymást,
s mint a táj, ha eláll a zápor,
ragyogjon föl a Föld orcája
a béke tiszta sugarától!” 

Csűry István püspök pünkösdi pásztorlevele

…bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirrad a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben.” (2Pt 1,19)

Szeretett Testvéreim!

Vannak idők, amikor nehezen haladunk előre, amikor az elhagyottság érzése öldököl bennünket és a tehetetlenség elemi erővel támad minket. Ilyenkor az udvarias szavak könnyűnek találtatnak és bár kedvesek, de nem hozhatnak megoldást. Ennek ellenére ne keseregjünk, mert pünkösd Isten hatalmának és felülmúlhatatlan erejének ünnepe, amely az megemlékezésen túl megújuló közösség a Mindenhatóval. A megfáradt ember felüdül, a megalázott igazságára fény derül és a sötétség hazugsága kiszorul napvirradatkor a szíveket elfoglaló hajnalcsillag jelenlétében.

Az apostol a prófétai beszédről szól, mint az apostoli bizonyságtétel előzményéről. Mindkettő a Szentlélektől indított személyek által érkezett az emberek közé. A Szentírás minden mondata Isten Igéje, tulajdon szava, ami megtörtént és folyamatosan történik, ahol a hit nemcsak emlékezik, hanem állandóan figyel és folyamatosan dönt az Írás mértéke alatt. Pünkösdünk jó időben érkező megerősítés a hatalom birtokosától! Amikor gyengeségünk, elkeseredésünk a mélypontra zuhan, érkezik a figyelmeztetés, amely ősöket és örökösöket, prófétákat és apostolokat elénk állít, hogy halljuk a mennyei üzenetet és legyünk döntés-képesek, amint illik az Isten gyermekeihez!

A biblia szavára figyelni a jó cselekedetek tartományába tartozik. Saját sorsunk javára végrehajtott jó cselekedet. Isten elismeri az ilyen tetteket, amelyekre bőven küldi áldását a mindenkori ember javára. A Szentírás tükrében megismert mennyei akarat áldása: a döntésképes ember megjelenése és példaadása. Ezektől retteg a tévtanító, az álszent és a megélhetési keresztyén. Felhatalmazásunk a Lélektől sokkal több, mint amit szerénységünk által remélünk. Tudnunk kell önmagunkról, hogy a Szentlélek által közvetített üzenetnek aktív figyelői vagyunk és ezáltal mások figyelmét is Istenhez fordítjuk. Azért kell engedelmesen figyelnünk a prófétai és apostoli beszédre, mert a reánk háruló felelősséget csak ezek által hordozhatjuk. Azt a felelősséget, hogy jól halljuk a mennyei üzenetet és pontos hűséggel közvetítsük mindent javítani akaró szándékkal.

A Szentlélek felülről érkező napfény a világító lámpás után. Kettős tüzes nyelvek jelentek meg az első pünkösdkor. Mennyei fényként látszott a Lélek és látni tanított. Érkezett a világosság, hogy a sötétség kiszoruljon az emberek közül. A Szentlélek kitöltésével a lámpás fénye kiteljesedett és érthetőek lettek a különféle nyelvek, barátságosabbak az idegen tájakról jó szándékkal érkező arcok. Az égből jött hatalom mindent áthat és mindenre igényt tart. Első sorban az ember szívét változtatja meg, azáltal, hogy benne felhozza a hajnalcsillagot! A kívülről, mint mennyből érkező fényes hatalom utat készít a szívekhez, hogy azokban megjelenjen és lakozzon Krisztus, mint a hajnalcsillagnál is fényesebb útitárs.

Pünkösd számunkra a hatalmas Isten érkezése, Isten hatalmának uralma az egész földön és az emberi szívekben. Nem szabad elkeserednünk, ha még sok, pogányok bitorolta földet látunk, vagy ha gyűlölettel tele szíveket. A Szentlélek végzi a maga munkáját kellő erővel és irgalmas türelemmel.

Vegyük alázatos lélekkel Isten Lelkét, hogy így szenteljük meg ünnepünket, amelyen Isten közbenjáró szeretete nyilvánul meg ma is bőséges vigasztalással!

Nagyvárad, 2019 pünkösdjén

A békesség kötelékében!

Csűry István püspök

Forrás: krek.ro

„Mi vagyunk a grund” – ballagtak a nyolcadikos refisek

A Szatmárnémeti Református Gimnázium nyolcadikosai esőben vonultak át a Láncos templomba hálát adva Istennek ballagási ünnepségükön.

Péntek reggel, az utolsó osztályfőnöki óra után a 10 órakor vette kezdetét az istentisztelettel egybekötött búcsú. Tolnay István, a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese hirdette Isten Igéjét, az Ő áldását és útmutatását kérve az ünnepeltek számára és fohászt mondott értük, családjukért és a Református Gimnáziumért egyaránt. Az Igét Péter Második Levele 3. részében 18. verse alapján hirdette: „…növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!” A diákokat azt kívánta, hogy egész életükkel és minden tevékenységükkel mutassanak arra a teremtő, gondviselő és Krisztusban kegyelmes Istenre, Aki ebben a közös lélek szerinti, hitbeli növekedésükben úgy adja, plántálja az Ő erejét, jelenlétét az életükbe, hogy közben egyre világosabban ismerhessék fel, hogy Ő – különbözőségeik mellett, néha ellenére is, de – az Ő népe, Egyháza körében egymásra bízta őket, minket! Igehirdetését a Csillagok háborújának tipikus köszönésével zárta: “az erő legyen veled…, vagyis Isten Szent Lelke legyen veletek a vizsgákon és minden napotokban!

A cikk folytatása a www.refszatmar.ro honlapon olvasható.

Már lehet jelentkezni a Reformátusok Szárszói Konferenciájára

A Reformátusok Szárszói Konferenciáján 16 éven felüliek vehetnek részt. A rendezvény nyitott, azonban minden résztvevő számára egyéni, előzetes regisztrációhoz kötött. A konferencián a szállást és az étkezést – a helyszín korlátai miatt – 350 fő számára tudják biztosítani. A konferenciára július 31-ig lehet jelentkezni erre a linkre kattintva! Figyelem! Egy e-mail címmel és egy regisztrációval csak egyetlen ember regisztrálhat, minden résztvevőnek külön felhasználói fiókot kell létrehoznia. Ide kattintva segítséget kaphat a regisztrációhoz.

További információkért látogasson el a www.reformatus.hu honlapra.

EGY HULLÁMSÍR FIZIKÁJA ÉS „METAFIZIKÁJA”

Együttérzéssel írja, a szövegeket fordítja: Dr. Békefy Lajos
Ma, szerdán van egy hete, hogy a tragédia a Margit-híd alatt megtörtént. A Viking hotelhajó, 1000 tonnányi súlyával maga alá gyűrte a hajómonstrumhoz képest kicsinyke ladiknak tűnő Hableány sétahajót. A hullámsírban eddigi ismereteink szerint kilencen vesztették életüket. A 33 dél-koreai turistából 19 áldozatot még keresnek. Együttérző töprengésemet több motívum formálta. Az első a megrendülésé és az együttérzésé. A sok ezer kilométert repült turisták azon frissiben szerették volna élvezni, befogadni a magyar főváros esti látványosságát. Nyomban, amint megéreztek hazánkba. A hullámsírba magukkal vitték a fényesre világított Duna-part és vároldal lenyűgöző látványát, s még ki tudja, mit, a pánik turbulenciájában. A megrendülés szívemben a holtaké. Az együttérzés az élőké. Ama páli Ige szerint: „Sírjatok a sírókkal…” (Róm 12,15). S ez már a hullámsír metafizikája. De mondhatnám ezt is: a fizikai valóságon túli, transzfizikális, ám emberközeli olvasata a tragédiának. És a fizikai olvasata?

A HAJÓKATASZTRÓFA FIZIKÁJA

Nem vagyok fizikus, de szeretem a fizikát. Egyszerűen mint annyi honfitársamat, engem sem enged el a testközeli tragédia. A felvillanó képek, az azóta is tartó megfeszített kutatás a sodró Duna mentén és medrében. Minden tiszteletem azoké, akik ebben a súlyos helyzetben a TEK, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a hajózás, a mentőszolgálat szakembereiként teszik a dolgukat. Magyarként, dél-koreaiként, osztrákként. Az első megrendítő hírek vétele óta újra és újra nézem a Margit-híd előtt és alatt egymáshoz sodródott hajók katasztrófaképeit. És töprengek. Igen, bizonyos, hogy emberi mulasztások voltak. De ott volt a fizikai világ sajátosságának és törvényszerűségeinek az ereje is. Ami ugyan senkit nem ment fel semmi alól, de a tény az tény. Belém vágódtak újra Petőfink verssorai: Jegyezd vele az égre/Örök tanúságúl:/Habár fölűl a gálya,/S alúl a víznek árja,/Azért a víz az úr!”. Mit jelenthetett ez konkrétan azon a szerdai estén? Például azt, hogy az 1000 tonnás hotel-hajónak sokszoros a víztoló és hullámkeltő ereje.

A kis Hableánynak összehasonlíthatatlanul kevesebb. A tolóhullámok és az oldalirányú hullámlökések egy része hamarabb beért a híd elé és a Margit-híd jobb és bal oldalon található hatalmas pilléreinek az oldalához. Onnan másodpercek alatt visszaverődtek a hullámok, s a tolóhullámok és a visszaverődő oldalhullámok olyan örvénylő erővel szívhatták el eredeti irányától a kis sétahajót, hogy az szinte kormányozhatatlanná vált. És a Viking sajátosan, tarajos ívben kiképzett orr része pedig szinte elkapta és törvényszerűen felborította, majd maga alá nyomta a kis hajótestet. A hullámsír elkerülhetetlen volt. Mindez pár másodperc alatt. Ismét leírom: a fizikai törvényszerűségek, a víz viselkedésének sajátosságai senkit nem mentenek fel. A Hableány kapitánya vajon észlelte-e a hatalmas üdülőhajó gyors közeledését, s adott-e totálgázt, hogy kihúzzon a hídpillérek közül és elől? Már nem valószínű, hogy ezt megtudjuk. Vajon a Viking ukrán kapitánya felmérte-e, hogy a hajók találkozása éppen a Margit-híd alatt következik be, s hogy meglehetősen szűk az áthajózható terület? Adott-e totálgázas fékezést a nagy hajónak, ha, s amennyiben (és mikor?) észlelte a veszélyt? Kérdések, melyekre ki tudja, kapunk-e választ? Minden esetre óriási és drámai figyelmeztetés, Petőfi sorával élve “örök” tanúságul: Azért a víz az úr! És a hajózásnak nyilván nem csak közlekedési szabályzata van, biztonsági előírásai, de fizikája is. Ezzel olykor fontosabb tisztában lenni, mint bármi mással! Emberéletek múlhatnak az alkalmazott ismereten vagy éppen hiányán!

A HAJÓKATASZTRÓFA „METAFIZIKÁJA”

Nem filozófiai fejtegetéssel folytatom, csak jelzem: valóban, minden fizikai eseménynek van a fizikán túli, transz-, vagy metafizikai összefüggése, része, következménye is.
Az egyik „metafizikai” tanulság: roppant törékeny, veszendő az ember! Lehet luxushajónk, kecses hajókánk, páncélozott tengerjárónk, DE aki létrehozta, s akiért létrehozták ezeket, s egyáltalán, a technikai civilizációt ezernyi szenzációjával, az ember maga – legyen dél-koreai vagy magyar – roppant törékeny. Pascal, a 17. századi matematikus, vallásfilozófus zseniálisan fogalmazta meg ezt: „Nádszál az ember, semmi több, a természet leggyengébbike – de gondolkodó nádszál. Nem kell az egész világmindenségnek összefognia ellene, hogy összezúzza: egy kis páraegyetlen csepp víz elegendő hozzá, hogy megölje”. Ismét csak Pál apostolt idézem, konszonánsan, abszolút egybehangzóan Pascallal: „Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van...” (2Kor 4,7). Nádszál, cserépedény – ezért kell nagyon vigyáznunk egymásra, magunkra. Sokkal jobban, mint gondolnánk vagy legtöbbször felelőtlenül, meggondolatlanul véljük és tesszük. Azaz nem tesszük. Miért nem volt mentő felső a kishajó utasain?
A másik „metafizikai” üzenete a hullámsírnak: ne csak a tragédiák emlékeztessenek életünk végességére és ezért az élet és embertársak tiszteletére! A pillanatok értékére. Legyen vérünkké az élet és egymás tisztelete! Az óvatosságra vagy legalábbis a meggondolásra való késztetés és képességünk. A vakmerőség kontrollja. S ez bizony erősen nevelési és kulturáliskérdés. Nem csak oktatási, sokkal több! Meggyőződésem, s néhány kockából láthattuk, amikor a dél-koreai kormány válságülést tartott, vagy az utazási iroda képviselője bejelentette a kártérítést, a keleti kultúrában nélkülözhetetlen udvariassággal mondandója előtt és után mélyen meghajolt a jelenlévők előtt. Nem, ez nem rabszolgamorál! Óriási tévedés! Ez a keleti ember gondolkodása, szívében rejlő tisztelete – tiszteletadásra szocializáltan születnek már. „Mert amivel csordultig a szív, azt szólja a száj” (Luk 6,45/b). Jézus nagyon jól tudta, mivel tartozunk Istennek és egymásnak – a tiszteletben. Ősei Tízparancsolatának első, második és ötödik Igéje szerint. Nem csak hajótöréskor, hullámsírok körül kell ez eszünkbe jusson. Hogy lehetünk különben a keresztyénség védőbástyája?! De jó lenne valamit átvennünk ebből a távol-keleti örökségből. (Hiszen mi is valahol génjeinkben, erre szocializáltan hoztuk a híres magyar udvariasságot, s aztán mi lett belőle?). Nem a hajlongást, hanem azt, hogy végre ki lehessen mondani: de jó, hogy itt vagy. De jó, hogy itt vagyunk, élünk. De jó magyarnak lenni! Tudjuk-e ezt így gondolni, kifejezni? Dél-koreai doktorjelöltekkel tölthettem három évet Heidelbergben. Ők gyakran elmondták nekem is: mi homogén nemzet vagyunk. Nagyon vigyáztunk koreaiságunkra. Nem keveredtünk más „vágott szeműekkel”, japánokkal vagy kínaiakkal. Ezért maradtunk meg! Mi Szent István óta nem vagyunk homogén nemzet, hiszen befogadók voltunk. Ennek ezernyi előnyével és ezeregy hátrányával. De tudjuk-e becsülni igazán egymást? Nagy kérdés, amit a Duna hullámai ismét és ismét felvetnek…
A harmadik „metafizikai” üzenet: a szolidaritás fontossága. Nem csak azért, mert pünkösd előtt vagyunk. Hiszen ki tudja, milyen volt a vallási összetétele a Hableány utasainak. És ez nem mellékes, Kedves Olvasó! Ne legyünk túl okosak, s bárki is ezt vélje: kit érdekel ez, mi köze a tragédiához. A kérdés nem így, szolidaritás-kioldó, megsemmisítő módon, s nem ezért vetődik fel. Lehettek buddhisták, népi vallásosak, de lehettek protestáns hittestvéreink is a hullámsírban.

Feltűnt-e valakinek, miért a Magyar Református Egyház hirdette meg elsők között az adakozást a tragédiában érintettek hozzátartozói számára? És tartott istentiszteleti könyörgést az elmúlt vasárnapon? Mert a hazai reformátusok, s a mintegy 20 millió dél-koreai református, presbiteriánus közösségek évek óta testvéri kapcsolatban állnak egymással.Hittestvéri szolidaritás jele volt a debreceni nagytemplomi közös ima és az adakozás meghirdetése is. A világ egyik legnagyobb református közössége él a dél-koreai félszigeten, akik egy évszázad alatt szinte a nulláról épültek fel élő, 20 milliós egyházzá. És tudjuk, hogy az elmúlt hétvégén és ezen a héten is, s még nagyon sokáig első számú imatémájuk a koreai honfitársaik hozzátartozóiért mondott buzgó és kitartó könyörgés. E tekintetben abszolút mindegy, hogy ki milyen felekezethez vagy valláshoz tartozott a 33 eltűnt, meghalt között. De dél-koreaiak voltak, honfitársaik! A nemzeti összetartozás okán! És mi sem tudunk igazán mást tenni: imádkozni lelki erőért, vigasztaló Szentlélekért a hozzátartozók számára, s a váratlan tragédia okozta váratlan kiadásaik közben cseppnyi magyar tehervállalással bizonyítani: Veletek vagyunk!

A HIT ERŐS SODRONYKÖTELEI DÉL-KOREÁBAN…
Jut még eszembe számos gondolat, amire a jövőben bizonyosan visszatérek még, miközben cikkemet írom. De nem tudom kitenni a pontot soraim végére anélkül, hogy ne idézzek fel még valamit. Dél-koreai barátaink, testvéreink, presbiteriánus/református alkotó hitüket több új hitvallásban is megfogalmazták: 1972-ben Új Dél-Koreai Hitvallástadtak ki, 1973-ban Hitvalló Nyilatkozatot, majd 1976-ban A mi hitvallásunkcímen tették közzé nézeteiket, a modern társadalomban megélt protestáns keresztyénségük sok pozitívumát és programját. 1972-ben így fogalmaztak:„Isten Országa először is a megfáradtakhoz és a megterheltekhez és a szegényekhez áll közel, s azokhoz, akiket a szenvedés korbácsol meg…Ennek ellenére nem kételkedünk abban, hogy Isten Országa közeledik hozzánk. Még akkor is, ha reményeink és küzdelmeink eredménye alig látható, továbbra is türelmesen és kitartóan kell bizonyságot tennünk erről az Országról. Mert hisszük, hogy Isten a mi erőtlenségeink és gyengécske fáradozásaink közepette is megmutatja erejét és célba viszi fáradozásainkat”.
1976-ban keletkezett nemzeti hitvallásukban bizony még minket is elgondolkodtató módon fogalmaztak: „Amennyiben bármelyik vallás megelégedne a puszta rituális istentiszteletekkel anélkül, hogy tekintetbe venné a történelmet és a valóságot, az hiábavaló fáradozást végez, hitetlenséget és önzést valósít meg. Az a vallási közösség, amelyik nem a való élettel foglalkozik, eltéveszti feladatát…Az éhezőknek és szomjazóknak hazánkban nem az élelmiszerek hiányoznak, hanem elsőrenden a szeretet szavai és tettei, Isten igazságossága maga.Hazánk csak akkor marad fenn, ha Isten Igéjére hallgat. Ezért mindennél fontosabb a nemzet biztonsága és egysége!… Ezen hitvallásunk a hazaszeretet hitvallása. S a keresztyén hit és lelkiismeret alapján pedig minden koreai keresztyén hitvallása is…Ezért abban reménykedünk és azt várjuk, hogy Isten akarata megvalósuljon ezen a világon. Amíg pedig mindez megtörténik, elhatároztuk, hogy imádságainkban kitartóan az élő Istenhez fordulunk, s abban a közösségben, amelyben összeköt minket egymással közös sorsunk, mindvégig Isten akaratának a megvalósulásáért fogunk állhatatosan küzdeni”.
*
Senki előtt nem lehet kétséges, van mit végiggondolnunk nekünk is dél-koreai keresztyén testvéreink hitvalló szavai, imájuk nyomán. A magyar hullámsír okán. S látva azt, hogy Dél-Korea kormányának, népük közösségének mennyire fontos minden koreai – nem csak állampolgárként, hanem annál sokkal többként -:honfitársukként. Talán ez lehet ennek a hajótragédiának mindenki számára az egyik legaktuálisabb üzenete.

Konfirmáció Nagykároly-Kertvárosban

A Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközségben tizenhárom ifjú tett bizonyságot vasárnap délelőtt: Botos Arnold Roland, Héb Dorottya, Heim Evelin, Herman Erik, Kádár Martin Kristóf, Nagy Ádám Balázs, Nagy Júlia, Răceanu Bianka Larissza, Simoni Áron, Torzsa Alexandra Rebeka, Tóth Vanessza Vivien, Török Petra és Veszprémi Tamara Patricia.
Fotó: Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközség közösségi oldala

Előkonfirmáció Dobrán

Dobrán vasárnap tartottak előkonfirmációt. Összesen tíz ifjú tett bizonyságot eddig megszerzett ismereteiről: Balogh Norbert, Bihari Ervin, Kallós Karola, Kovács Jázmin, Liszkai Henrietta, Pató Szabolcs, Pongrácz Tamás, Suhó Tímea, Uszkai Szintia és Veres Márk.Fotó: Dobrai Református Egyházközség közösségi oldala

Konfirmáció Nagykároly-Belvárosban

A Nagykároly-Belvárosi Református Egyházközségben az alábbi ifjak konfirmáltak az idén: Bakó Dorottya, Boda Eliza, Barta Dominika, Czakó Melinda Hanna, Csobi Blanka Barbara, Dari Erik Boldizsár, Goger Botond Zoltán, Krizbai Árpád István, Mátyás István Dávid, Medve Kevin, Mózer Tibor Brayen, Novák Lénárd Levente, Selymesi Dávid, Szilágyi Alexandra és Vágó Vivien.
Fotó: Nagykároly-belvárosi Református Egyházközség közösségi oldala

Felvételi alapképzésre a 2019-2020. akadémiai évre

Felvételire jelentkezhetnek a Protestáns Teológiai Intézetet fenntartó egyházak megkeresztelt és konfirmált tagjai, akik érettségi oklevéllel, orvosi bizonyítvánnyal, a lakhelyük szerint illetékes egyházközségek ajánlásával rendelkeznek.

A felvételi vizsgával kapcsolatos részletes tájékoztató megtalálható az alábbi oldalakon:

A felvételi vizsgára előzetesen lehet jelentkezni az alábbi online űrlap kitöltésével. Az online regisztrált jelentkezők számára minden esetleges további értesítést elküldünk emailben a megadott címre.

További információkért forduljon a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet titkárságához.

Tel: 0264-591-368, 0264-592-841

Forrás: proteo.hu

KÖRLEVÉL

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Lelkipásztori Hivatalainak
Székhelyükön

Nagytiszteletű Lelkipásztor urak!

Megrendítő tehetetlenség lett úrrá mirajtunk az elmúlt héten, amikor a jég elverte a Szilágyság, a Bányavidék és a Hegyköz egy részét. Aztán két nap múlva látnunk kellett, hogy amit meghagyott a jég, azt viszi az árvíz.
Óhatatlanul eszünkbe jutott, hogy „hajh, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben”. Sok-sok testvérünk megkeseredett lélekkel, tehetetlenül várja a holnapot.
Felkérjük Lelkipásztor testvéreinket arra, hogy a soron következő vasárnapi istentiszteletek rendjén vigasztalják hívő népünket, hirdetve azt, hogy a gonosz erői már legyőzettek. Igaz, hogy nekünk még a csapásokat el kell hordozni, de kétségnélküli hittel valljuk, hogy „akik Istent szeretik, minden egyformán javukra van”.
Kérjük, hogy szorgalmazzák azt, hogy a romok eltakarításában és a helyreállításban reformátusságunk fogjon össze, nyilvános könyörgésben is kérve Istenünk segítségét.

Nagyvárad, 2019. május 31.
Csűry István                  Forró László
püspök                            főjegyző

Forrás: krek.ro

Sík Sándor: Galileai férfiak 

Galileai férfiak,

miért néztek az égre?

Miért, hogy forró könny fakad

férfiak szemébe? –

Jézus Krisztus visszajön,

Jézus Krisztus él!

 

Galileai férfiak,

miért, hogy tétlen álltok?

Vár a Kelet és Nyugat,

Krisztus bízta rátok.

Hirdessétek mindenütt:

Jézus Krisztus él!

 

Galileai férfiak,

Fel a küzdőtérre,

Minden népek szomjasak

Az Élet Vizére,

Választottak, bennetek

Jézus Krisztus él!

 

Galileai férfiak,

milyen jelre vártok?

Ő tinéktek Lángot ad,

Égből küldi rátok.

Várjatok még tíz napig,

Jézus Krisztus él!

 

Galileai férfiak,

Miért, hogy sírva néztek,

Jézus Krisztus itt marad,

Úgy ígérte néktek!

Világvégig véletek,

Jézus Krisztus él!

 

Galileai férfiak,

ha majd jön az óra,

élőket és holtakat

hív majd számadóra:

a nagy Bíró visszajön,

Jézus Krisztus él.

 

Imahét Mezőteremen

Imahetet tartottak az elmúlt hét második felében Mezőteremen. Egyelőre csak néhány napra hívtak vendég igehirdetőket, mivel nem tudták mennyire lesznek népszerűek ezek az alkalmak. A teremi református közösség ugyanis a kilencvenes évek második felében kezdett újjá szerveződni, és egyelőre saját ingatlanjaik sincsenek – tudtuk meg Geréb Miklós lelkipásztortól.

A tapasztalat azt mutatta, hogy igencsak sokan részt vettek az imaheti istentiszteleteken. Igaz, különleges meghívottjaik is voltak. Csütörtökön Oroszy Erzsébet lelkésznő hirdette Isten igéjét, aki a község testvértelepüléséről, Pusztafaluból (Zemplén megye, Magyarország) érkezett. Pénteken Kovács Sándor egri lelkipásztor (Szatmári Egyházmegye), szombaton Csűry István nagyváradi lelkész, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke örvendeztette meg lélekhez szóló prédikációval a híveket. Vasárnap szintén egy magyarországi igehirdető, Szabó Árpád Csaba biharugrai lelkipásztor (Békés megye) tolmácsolta Isten igéjét a mezőteremi reformátusok imahetén. Az istentiszteleteket a pusztafalui vendégek énekei, az irinyi és érendrédi közös ifjúsági csapat műsora, és a mezőteremi római katolikus ifjúsági kórus énekei színesítették. Egyik este pedig orgonán játszott Nagy Norbert debreceni teológus.

Amint azt a lelkipásztor elmondta, folyamatosan dolgoznak a gyülekezeti élet megszervezésén. Sokat számít neki a gyülekezeti tagok aktív, segítőkész hozzáállása. Az igehirdetések mellett családokat látogat, és a jövőben támogatásból szeretnének egy saját ingatlant is építeni.

Fotó: Tar Miklós