Miénk a város

„A templomunkat is lerajzoltam” – mondja Tolnay Hunor, a Miénk a város című verseny nagykárolyi nyertese. A magyar kormány által meghirdetett verseny erdélyi nyertesei közül Hunor vehette át elsőnek a nyereményt, melyet Brendus Réka, a nemzetpolitikai államtitkárság főosztályvezetője személyesen adott át a nagykárolyi Kálvin-központban szombat délelőtt.

Az októberben indult versenyre alsósok és óvodások regisztrálhattak. Egy hónapon át különböző feladatokat kellett teljesíteniük. Pontokat gyűjtöttek. A legügyesebb és legkitartóbb gyermekek csoportjuknak egy 100000 forint értékű, könyveket és játékokat tartalmazó ajándékcsomagot nyertek. A Csodasarkot, amit Hunor kapott a Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközség vallásórás gyermekei fogják majd használni.

A verseny során különböző feladatok voltak (rajzolás, sütés stb.), melyek összehozták a családot, hisz néha az anyukák, máskor pedig az apukák kellett besegítsenek gyermekeiknek.

Brendus Rékát Kovács Jenő polgármester, valamint a kertvárosi egyházközség vezetősége: Tolnay István lelkipásztor, Papp Zsolt főgondnok, Dallos László gondnok és Dallos Adélka irodavezető fogadták, és mutatták be neki a magyar kormány támogatásával elkészült, októberben átadott egyházi központot.

Közgyűlést tartottak a Kálvin-központban

Nagykárolyban tartották meg péntek délelőtt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület évzáró közgyűlését, melynek keretén belül nyolc lelkészt szenteltek fel. Különböző díjakban részesítették mindazokat, akik eredményes egyházi munkát végeztek az elmúlt időszakban. Pro Ecclesia díjat kapott az új templomot és egyházi központot felépített Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközség is. 

A Kálvin-központban tartott istentiszteleten Csűry István püspök hirdette Isten igéjét a 2Tim 1,6 igeszakasz alapján.  Timóteus nehéz élethelyzetben volt. A Krisztust követők gyakran tapasztalták meg korábban is a nehézségeket, és tapasztalják meg a jövőben is. Ám Isten ezekben az élethelyzetekben gyermekei mellé kíván állni. A megpróbáltatásokat is javunkra fordítja egyéni, családi és nemzetünk életében egyaránt. A világ gyarkran kegyetlenül bánik mindazokkal, akik Istent szeretik. A keresztyén embernek azonban összeszedettnek kell lennie. Pál leírja Timótesunak, hogy emlékezzen az elődeire, mert az emlékekből mindig sok erőt meríthet. Bár kidolgozott módszereink vannak a félelmeink enyhítésére, mégis az egyházban, a gyülekezetekben annak az erőnek kell működnie, ami megszünteti a félelmeket. Az Úr nem a félelemnek, hanem az erőnek, a szeretetnek és józanságnak lelkét ajándékozta nekünk, mi pedig ezzel a józan látással kell legyünk. Értékeket kell teremtsünk és azokat védjük, mert csak így erősödik egy-egy gyülekezet és az egyház.

A vendégeket Tolnay István esperes köszöntötte, aki elmondta: megtisztelő volt a kertvárosi közösség számára a közgyűlés házigazdaszerepét elvállalni. Felelevenítette a Kálvin-központ építésének mozzanatait. Elmondta, hogy az építkezés nem áll meg, hiszen szeretnék tovább folytatni a lelki építkezést.

A felszentelendő lelkészeket Forró László főjegyző szólította az úraszatala köré. Nyolc fiatal lelkészt avattak fel, akik nemrégiben tettek sikeres második lelkészképesítő szakvizsgát. Bátori Judit, Bíró Botond, Csürös Róbert Gyula, Dohi Vilhelm Arnold, Kállai Benedek, Szász Zoltán, Szászné Karikás Orsolya és Tarr Csaba tettek esküt az egyház hűséges szolgálatára. Közülük Kállai Benedek mondott ünnepi beszédet, melyben a hálára és a köszönetre hívta fel a figyelmet. Csűry István útravaló gondolataiban sok bátorságot kívánt az ifjú lelkészeknek, arra bíztatva őket, hogy mindig meglássák a szolgálat lehetőségét az Ige hirdetésében és az úrvacsora méltóságának megőrzésében. A lelkészeket Csűry István püspök, Bogdán Szabolcs szilágysomlyói esperes, Dénes István bihari esperes, Király Lajos szatmári esperes és Tolnay István nagykárolyi esperes áldották meg.

Ebben az évben is elismerésben részesítették azokat a közösségeket és személyeket, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az egyház építésében vagy az egyházi oktatásban. A díjak átadásának moderátora Vinczéné Pálfi Judit, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület missziói előadója volt. Az előadó elmondta: „adottságainkhoz mérten igyekszünk építeni a ránk bízott anyaszentegyházat. Szükség van a további építkezésre. Építeni pedig falakat és közösségeket csak Isten vezetésével és segítségével lehet.” A díjakat Csűry István püspök és Bara Lajos főgondnok adták át. Elsőként a németországi „Interkulturelle Nachbarschaftsnetzwerk Meerbeck” Alapítványon belül a „Netzwerk 55plus! Meerbeck” fiókszervezet kapott megtisztelő kitüntetést. „Az alapítvány tagjai nagy szorgalommal és odafigyeléssel gyűjtik össze a különféle dolgokat, készítik elő a szállításra, majd személyesen is részt vesznek a segítségnyújtás örömében. A   rendszeres   szállítmány   által,   mely   több   gyülekezetbe   érkezik   el (Székelyhíd,   Nagykágya,   Élesd,   Nagyvárad-Csillagváros),   nagy   támogatást tudunk   nyújtani   a   segítségre   szoruló   embereknek,   családoknak.   Nemcsak   a betegágyak, tolókocsik, mankók, ágyneműk, ruhák és cipők  jutnak el az arra rászoruló személyekhez, de a szállítmány értékesítése által, az ebből finanszírozott meleg étel is sok családnak oldja meg a nehéz helyzetét” – fogalmazott Rákosi Jenő esperes laudációjában. Pro Ecclesia díjjal méltatták a Nagyzerindi Református Egyházközséget (Aradi Egyházmegye) és a Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközséget. Ezek a gyülekezetek az egyház építésében kifejtett szorgalmas teljesítményükért kaptak elismerést. A kertvárosiak díját Tolnay István lelkipásztor és Papp Zsolt főgondnok vették át. Az egyházkerület vezetői meglepték a kertvárosiakat a díjjal, elismerve ezzel a gyülekezet 21 éve elkezdett és megvalósult templomépítő munkáját. A vallástanárok közül M. Nagy Ottó díjat kapott Székely Tünde, a Szatmárnémeti Református Gimnázium vallástanára. Első alkalommal díjaztak nyugdíjba vonuló lelkészt. Ezt Gavallér Lajos egykori micskei lelkipásztornak ítéltek oda, ám személyesen most nem tudta a díjat átvenni.

Különleges alkalom volt ez a mostani, hiszen a nagykárolyi új templomban adta át Pakulár István tasnádi lelkipásztor a Kölcsey Ferenc születését igazoló eredeti anyakönyvi iratot Emődi András egyházkerületi levéltárosnak. Az egyházkerületi levéltárban megfelelőbb, védettebb körülményeket tudnak biztosítani az irat tárolására, ezért is látták jónak átadni a dokumentumot – fogalmazott Pakulár István lelkipásztor.

Hamarosan hozzáfognak az új esperesi hivatal átalakításához

Egyházmegyei közgyűlést tartottak Nagykárolyban szerda délelőtt. A eseményen résztvevő lelkipásztorok, gondnokok és presbiterek a belvárosi templomban Dobai Zoltán főjegyző igemagyarázatát hallgathatták meg, majd átvonultak a egyházközség gyülekezeti házába, a „zöld házba”. Itt került sor az aktuális kérdesék megbeszélésére.

Tolnay István esperes és Kovács Jenő egyházmegyei főgondok (Nagykároly polgármestere) elmondták, hogy jövő év elején az építészek hozzáfognak az új esperesi hivatal elkészítéséhez. Az erre a célra vásárolt ingatlant bővíteni fogják. Egyelőre, a szükséges engedélyek hiánya miatt nem tudtak korábban hozzáfogni a munkálatokhoz. Most azonban úgy néz ki, hogy már 2020 első negyedévében elkezdődik az átalakítás és bővítés. Az épület a jelenleg rendelkezésre álló anyagi keret felhasználásával esetleg „pirosba” fog elkészülni. További anyagi forrásra lesz szükség, több tízezer euróra ahhoz, hogy mindennel kész legyenek.

Szabó Sándor számvevő bemutatta a jövő évi költségvetést, amit a Közgyűlés el is fogadott. Néhány egyházközség is beadványt adott be, ezeket is megtárgyalták.


Lelkészértekezlet volt Hadadon

Lelkészértekezletet tartottak Hadadon hétfőn délelőtt, melyen dr. Székely József, a Kolozsvár-alsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztora tartott előadást a lelkipásztori hivatásképről.

A lelkészértekezlet Erdős Csaba kaplonyi lelkipásztor igehirdetésével kezdődött, aki Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levele alapján prédikált. Kiemelte, hogy a lelkipásztoroknak jó példával kell szolgálniuk. Úgy kell vezető egyéniségnek lenniük, hogy megtalálják a közös hangot a munkatársaikkal. Olyan ifjakat, presbitereket, gyülekezeti tagokat kell kinevelniük, akik aktív munkát vállalnak a gyülekezetben.

Dr. Székely József előadásában elmondta, hogy a lelkipásztori hivatásképet a rendszerváltás előtti időszakban a külső, megszorító tényezők határozták meg. Leszűkített hivatáskép volt jellemző, a nyugati teológiai irányzatok nem jutottak el Erdélybe. A rendszerváltást követő időszakban a lelkipásztorok a társadalom színpadára kerültek. Fontos szerepet kaptak az ünnepségek megszervezésében, a kulturális és politikai rendezvényeken való képviseletben. A lelkipásztorok azonban nem értenek mindenhez, és nem minden esetben találták meg a hangot a gyorsan változó társadalommal. Kétféle hivatásképről lehet beszélni: a kellőről(eszményi) és a valósról. Ezeket mutatta be az előadó a értekezleti tagoknak, akik nagy érdeklődéssel hallgatták az előadást és fogalmazták meg hozzászólásaikat.

Vizsolyi vendégeket várnak

Ünnepi istentiszteletre várják Nagykárolyban advent második vasárnapján a kertvárosi híveket.  Vasárnap délelőtt vizsolyiak látogatnak el a városba, akik ajándékba hozzák a vizsolyi Biblia hasonmás kiadását. Az istentiszteleten Kovács Zsolt Levente lelkipásztor hirdeti majd Isten igéjét. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Külhoni támogatások 2020

Ifjúsági és cserkész közösségek tevékenységének támogatása 2020

A pályázat célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az ifjúsági és cserkész közösségek támogatása által.

Megvalósítási időszak: 2020. január 1. – 2020. december 31.
A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2019. december 3.
Benyújtási határidő: 2020. január 16. 14.00 óra (közép-európai idő szerint)

További információkért látogasson el a www.bgazrt.hu honlapra!

Adventi kézműves foglalkozás Nagykároly-Kertvárosban

Adventi kézműves foglalkozást tartottak november 30-án a Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközség gyülekezeti termében. A kézműveskedést Tolnay István esperes adventi gondolatai előzték meg. A gyermekek és szülők számára ezúttal is kellemesen telt a közös délután. A videón az eseményről készült felvételt nézhetik meg a kedves olvasók.

Adventi kézműves foglalkozás Nagykároly-Belvárosban

Igazi családi hangulatban zajlott az adventi kézműves foglalkozás tegnap délután a „zöld házban”. A Nagykároly-belvárosi egyházközség gyülekezeti termében ezúttal is sok szülő vagy nagszülő kísérte el a gyerekeket. A kézműves foglalkozáson nagyon szép adventi koszorúkat készítettek, ám mielőtt a munkához hozzáfogtak volna Tukacs József lelkipásztor adventre hangoló gondolatait hallgathatták meg a jelenlevők – derül ki a Nagykároly-belvárosi Református Egyházközség közösségi oldaláról.

A Harangszó decemberi számából

Jézus születésének körülményeiről csak Máté és Lukács evangélista beszél. Márk evangéliuma csak feliratában hirdeti, hogy “Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdetét”  (Mk 1,1) foglalta írásba. A december az ajándékozás hónapja. Meglepetéseket készítünk a családtagoknak, főleg a gyerekeknek, akik már nagyon várják az ünnepeket. De nem csak a gyerekek ajándékozásáról szól a december. Nagy múlt és bizakodó jövő találkozásánál soha nem könnyű megtalálni a megfelelő szavakat. Azokat a szavakat, amelyek itt, Zilahon, mély és jelképes tartalommal is bírnak – olvasható a Harangszó legfrissebb számában, mely megvásárolható a lelkészi hivatalokban.

Nyugdíjasok napja Szilágypérben

Harmadik alkalommal szervezték meg a szilágypéri gyülekezeti házban a nyugdíjasok és idősek napját. Meghívott vendég volt a tasnádi Caritas munkatársa. Az eseményen résztvevők Szabó Sándor lelkipásztor igei gondolatait hallgathatták meg. A Caritas munkatársa egészségállapoti felmérést végzett azok számára, akik azt igényelték. Ugyanakkor a jelenlévők érdekes előadást hallgathattak meg a hála hatásáról. Színessé tette a programot a fotóvetítés, melynek során régi képeket néztek meg. A nyugdíjasok és idősek napja az egyházközség nőszövetségének jóvoltából szeretetvendégséggel ért véget. Az eseményről Póti Tibor presbiter készített fotókat.

Villamosították a harangokat

Szaniszlón ezen a héten villamosították a református templom harangjait, amivel a gyülekezet közel 30 éves álma vált valóra. Ezt a beruházást a Román Kultuszminisztériumtól nyert pályázati pénzből és gyülekezeti adakozásból sikerült megvalósítani – tudtuk meg Balla Árpád lelkipásztortól.

„A templom harangjai imádságra hívnak, hogy munkánkat megszakítva Isten áldását kérjük és hálát adjunk a tőle kapott ajándékokért. Értünk szól a harang születéskor, esküvőkor, utolsó utunkat is ő siratja el” – jegyzi meg a lelkipásztor a megkonduló harangokról.

Az egyházközség vezetősége ezúton is köszönetet mond a Román Kultuszminisztériumtól kapott támogatásért, továbbá Deák László szatmárnémeti vállalkozónak és csapatának a szakszerűen elvégzett munkáért, valamint a gyülekezet tagjainak az adakozásért és a lelkipásztor fáradozásáért.

Isten áldja és segítse a szaniszlói gyülekezetet a további terveik megvalósításában!

„Szól a harang szerényen, de magasztos a hangja,
hívó szavát hívőknek, gyarlóknak, ő egyformán adja” (Kóródi László)Idősek vasárnapja Nagykároly-Belvárosban

Ünnepi istentisztelet keretén belül köszöntötték a gyülekezet időseit a Nagykároly-belvárosi református templomban. Az istentiszteleten nagytiszteletű Varga Károly hirdette Isten igéjét. Az időseket az egyházközség vallásórásai a Szeressétek az öregeket című műsorral köszöntötték – olvasható a Nagykároly-belvárosi Református Egyházközség közösségi oldalán.

 

Értünk imádkoztak

A dobrai református templomban gyűltek össze a Nagykárolyi Református Egyházmegye nőszövetségei vasárnap délután, ahol együtt imádkoztak az egyházért, a családokért és a magyar nemzetért. Orosz Márta érbogyoszlói lelkésznő léleksimogató prédikációjában az imanapot olyan állomáshoz hasonlította, amikor Isten előtt megállva emlékezni kell a velünk tett csodákra. Ünnepi műsort mutatott be a dobrai egyházközség énekkara és ifjúsága, dr. Dohi Loránd belgyógyász-endokrinológus szakorvos pedig az érelmeszesedésről és magas vérnyomásról tartott érdekes előadást.

Az egyházmegye számos gyülekezetéből érkeztek nőszövetségi tagok, így: Bogdándról, Domahidáról, Érendrédről, Érkőrösről, Érszakácsiból, Érszodoróról, Hadadról, Hadadnádasdról, Irinyből, Kismajtényból, Nagykároly-Kertvárosból, Piskoltról, Szilágypérből, Szilágyszérből, Tasnádról és Tasnádszántóról. Közös énektanulással vette kezdetét az ünnepi istentisztelet, melyen a vendégeket Máthé Loránd Árpád dobrai lelkész köszöntötte. Orosz Márta a Mózes ötödik könyvének harmincadik fejezetéből olvasta fel Isten igéjét. Az igehirdető elmondta: Mózes és Izráel népe a Kánaánba való belépés előtt egy ideig szemlélődött és megállt. Mózes tudatában volt annak, hogy ő nem mehet be az ígéret földjére, éppen ezért nem tudta a népet úgy elengedni, hogy előtte ne bízná rájuk újra a törvényeket. A választott nép számára akkor teljesedhetett be az ígéret, ha engedelmes maradt. Isten ma tőlünk is engedelmes lelkületet és teljes odaadást vár el. „Hiába van földünk, házunk és szép családunk, ha az életünkből hiányzik Isten. Ő mindig a legjobbat akarja nekünk adni, de ehhez figyelnünk kell rá, le kell tennünk a múltunk bűneit, a jelen tétovaságát, és a jövendő bizonytalanságát is az Ő kezébe kell helyezzük” – hangsúlyozta a lelkésznő.

Öt különböző településről származó asszony olvasott fel egy-egy imádságot a Tiszántúli Református Egyházkerület nőszövetségei által megfogalmazott imádságokból. Együtt imádkoztak az egyéni kegyességért, a családokért, a körülöttünk élőkért, az egyházunk szolgálatáért és nemzetünkért.

Tolnay István esperes köszöntőbeszédében elmondta, hogy a presbitériumok mellett a nőszövetségek azok, amelyek a legaktívabb szolgálatot fejtik ki az egyházban. Nem véletlen tehát, hogy az asszonyok fonják egybe a Kárpát-medencei imanapot. Mindig van miért imádkozni. Most talán épp azért, hogyha már Isten kegyelméből a magyarság helyzete és a nemzet közötti összetartás kedvező fordulatot vett, akkor ez így haladjon tovább. Imádkozni kell továbbá, hogy legyen erőnk folyamatosan új templomokat építeni és a régieket szépíteni.

Tőtős Beáta, az egyházmegyei nőszövetség elnöknője az 1Tim 2,1-4 igeszakasz felolvasásával köszöntötte az egybegyűlteket. Elmondta az imádság a legbensőségesebb kapcsolatunk Istennel. Minden élethelyzetben lehet imádkozni, és minden élethelyzetre van imádság. Ez alkalommal arra kérte az asszonyokat, hogy a sok elhangzott imádság mellett, csendes imáikban imádkozzanak valaki olyanért, akiért eddig nem mondtak imát. Ugyancsak ő áldotta meg a dobrai nőszövetség tagjait, akik új szalagot tűztek fel zászlójukra megalakulásuknak tizenötödik évfordulója alkalmából.

Különleges színfoltja volt az imanapnak, hogy minden nőszövetség hozott egy-egy saját készítésű karácsonyfadíszt, melyekkel az úraszatalán elhelyezett kis fát díszítettek fel. Ám nemcsak a nőszövetségek hoztak magukkal egy-egy szép figyelmességet, hanem ők is magukkal vihettek valamit Isten igéjének tápláléka és a felemelő közösségi élmény mellett. Egyen-egyenként mindenki kapott egy kis ajándékot a házigazda gyülekezettől.

Az istentiszteletet követően a hívek átvonultak a kultúrotthonba, ahol dr. Dohi Loránd különösen érdekes és hasznos előadást tartott az érelmeszesedés által kiváltott betegségekről és egészségmegőrzésről. Felvázolta a betegségeket kiváltó okokat, tűneteiket és kezelési módjukat.

A Kárpát-medencei imanapot minden évben megszervezik a református egyházmegyék nőszövetségei. Az imanap a 2004. december 5-ei kettős állampolgárságról szóló népszavazás kudarca után, az anyaország határain túli magyarság sorsával való együttérzést, az összetartozást kívánja erősíteni. Az ilyenkor összegyűlt perselypénzt mindig valamilyen karitatív célra ajánlják fel. Az idén a tiszántúli egyházkerület viharkárt szenvedett templomainak a felújítására fordítják az adományokat. A Dobrán tartott imanap menetét Máthé Tünde lelkésznő állította össze, ugyancsak ő készítette fel a műsorban résztvevőket és a vezette le a műsort. Az ünnepség szeretetvendégséggel ért véget, melyen ízletes falatokat fogyaszthattak el a vendégek.

 

Rendhagyó bűnbánati istentisztelet

Az Iskola másként program keretén belül a kalazancis diákok szerda délelőtt ellátogattak a Nagykároly-belvárosi református templomba. Itt egy rendhagyó istentiszteleten vettek részt, melyen Tukacs József lelkipásztor a bűnbánatról beszélt az iskolásoknak. A foglalkozás során szerették volna megismertetni a gyerekekkel, hogy mit jelent a bűnbánat és az úrvacsorára való készülődés. Azért, hogy oldottabb legyen a hangulat az istentiszteletet után a lelkipásztor egy személyes élményét osztotta meg az iskolásokkal, akik kérdéseket is feltehettek.

Tukacs József lelkipásztor elmondta, hogy a bűnbánat egy pillanat műve. Ez nem lehet napok vagy órák kérdése. Sőt, korhoz sem köthető. Nem szabad halogatni idős korra, mert esetleg akkor lesz idő ilyesmivel foglalkozni. Szükségünk van már most, ebben a pillanatban a bűneink bocsánatára, Isten kegyelmének az elnyerésére. A bűneset óta megváltozott az ember és Isten kapcsolata, ezért szükséges a bűnök felismerése és a bűnvallás. Akkor lehet igazán boldog egy ember, ha meg tud szabadulni vétkei terheitől és átérzi, hogy azok eltöröltettek. Krisztus kereszthalála Isten végtelen szeretetére mutat, hiszen ez biztos záloga annak, hogy Ő megbocsát. Krisztus testét és vérét az úrvacsora szent jegyeiben úgy vehetjük magunkhoz, ha az úrvacsoraosztást mindig bűnbánat előzi meg. Jön az advent és közeledik a karácsony. Nem szabad a lehetőséget halogatni! Nem mondhatjuk azt, hogy csak karácsonykor vagy máskor veszek úrvacsorát. A lelkipásztor arra buzdította a diákokat, hogy az adventi időszakban is éljenek Isten kegyelmi ajándékának a lehetőségével.

A rendhagyó bűnbánati istentiszteleten Kiss Hajnalka és Likker Erika tanárnők kíséretében a Kalazanci Szent József Római Katolikus Iskolaközpont V-XII. osztályos református vallású diákjai vettek részt, akik ezúton is köszönök Tukacs József tiszteletes úrnak a különleges alkalmat.

A Kalazanci Szent József Római Katolikus Iskolaközpont sajtóközleménye

Egy kisgyermekkel kezdődött – református adventi hangverseny

A Tiszántúli Református Egyházkerület szeretettel hív és vár minden kedves érdeklődőt református adventi koncertjére, ami 2019. december 10-én, kedden 18 órától lesz a debreceni Kölcsey Központban.
A belépéshez szükséges adományjegyeket (500 forint értékben) 10 és 16 óra között a Debreceni Református Kollégium Főigazgatói irodájában találják az érdeklődők. (4026 Debrecen, Kálvin tér 16., a Debreceni Református Hittudományi Egyetem épülete.)

Adományával a Dél-indiai Egyház Karnatakai Egyházkerület gyermekotthonait támogathatja.

Facebook-esemény

További információ kérhető: ttresajto@reformatus.hu

Forrás: ttre.hu

A Biblia – Ötrészes sorozat 5–12 éveseknek

Ötrészes sorozat 5–12 éveseknek, amely játékosan, gyermekszerűen, sok-sok foglalkoztatóval és érdekes mai történetekkel segít megtalálni a válaszokat!
Hisszük, hogy ezt a sorozatot öröm lesz tanítani, a gyermekek pedig játékosan tanulhatnak.
Figyelem! Az 1. leckét kérésre, ingyen elküldjükA csomag tartalma

 • képeskönyv és szövegkönyv
 • CD (szövegkönyv, a leckék PPT-változata, szemléltetett KI, aranymondások és énekek, ismétlő játékok stb.)

MEGRENDELEM

Ami hamarosan megrendelhető:

 • A három ajándék (karácsonyi lecke)
 • Mindennap Istennel 4. kötet

Megjelent a 2020-as egyházmegyei falinaptár

A Nagykárolyi Református Egyházmegye kiadásában megjelent a 2020-as falinaptár, melyet Sebestyén Elek Előd szerkesztett. A naptáron a következő települések templomai láthatók:  Bogdánd, Dobra, Érszakácsi, Érszentkirály, Hadad, Hadadnádasd, Királydaróc, Krasznacégény, Krasznamihályfalva, Lele, Magyargéres, Szekeres és  Szilágyszér. A naptár 8 lejért kapható egyházmegyénk lelkészi hivatalaiban.

„Hogy a magyar pusztuljon!” – a földvári fogolytábor 75. évfordulójára emlékeztek Börvelyben

A börvelyi református templomban a vasárnap délelőtti istentisztelet keretében megemlékeztek az 1944 novemberében elhurcolt több mint száz börvelyi magyar férfiról, akik a brassóföldvári fogolytábor borzalmait élték meg. Közülük néhányan életüket vesztették a haláltáborban, mások pedig egész életüket meghatározó traumát szenvedtek. A börvelyiekben 75 év távlatából is még elevenen él a szüleiktől, nagyszüleiktől hallott történet a földvári fogságról.

Az istentisztelet alkalmával  Kátai Tibor lelkipásztor hirdette Isten igéjét. A  prédikáció rendjén  Dániel próféta és három barátja hitéről és hősies kiállásáról beszélt a babiloni fogság idején. Párhuzamot vont a bibliai szereplők és a fogolytábor áldozatai között, akik közül ez utóbbiak hitükhöz és magyarságukhoz a haláltábor vaskerítésein belül is ragaszkodtak. ,,Mit ér az ember, ha magyar?” – tevődött fel az Ady verse nyomán szállóigévé vállt kérdés. A lelkész szerint az akkor elnyomó rendszer  ideig-óráig a szabadságtól megtudta fosztani az embereket, de hitüket és magyarságukat nem vehették el tőlük.

Az igehirdetés után  dr. Végh Balázs Béla irodalomtörténész, tanár beszámolt a 75  évvel ezelőtti eseményekről, felvázolva az  akkori kor szereplőit és történéseit. Továbbá beszélt arról, hogy hogyan próbálta az utókor ápolni az elhunytak emlékét. Ezt követően a gyülekezet ifjai Végh Ibolya  tanárnő vezetésével felolvasták az elhurcoltak neveit és alkalomhoz illő verseket szavaltak.  A nevek felolvasása után a község polgármestere, Kiss Zoltán az emlékezés fontosságáról beszélt, beszámolva a családjában megélt veszteségről és a Brassó melletti  Földváron tett látogatásáról. A templomi megemlékezés részeként Varga Sándor színművész elszavalta a Magyar Hiszekegyet.

A 90. zsoltár eléneklése után az ünnepség a templomkertben folytatódott, ahol a 25. zsoltár éneklése alatt  megkoszorúzták a második világháborús emlékművet, melyen a Földváron elhunyt foglyok nevei is olvashatók.

A  himnusz eléneklése után az egykori foglyok emlékére megkondultak a templom  harangjai. Az egyházközség tagjai ezúttal is méltóképpen emlékeztek meg az elődök áldozatáról, és nem engedték azt a feledés homályába merülni.

Közös felelősségvállalás

A közös külkapcsolatok kérdésével és a jövő évi egységünnep előkészületeivel kiemelten foglalkozott a Generális Konvent elnöksége november 11-i és 12-i ülésén. A Kárpát-medencei református egyházak hivatalban lévő püspökeit és főgondnokait tömörítő testület legutóbbi tanácskozásának a Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez tartozó Sződemeteren májusban átadott Kölcsey-emlékház adott otthont.

Az elnökségi ülésen szó volt többek között a 2020. évi tervezett kiemelt programok előkészületeiről – köztük a magyar református egység napjának eseményeiről, amit május 23-án Marosvásárhely lát vendégül, a Kárpát-medencei református önkéntes napokról, a Szeretethídról, amit egy héttel korábban, május 15-16-án tartanak, valamint a július 3-5. között Grazban sorra kerülő 10. Közép-európai Keresztyén Találkozóról –, a Magyar Református Egyház költségvetéséről és a közös külkapcsolatokkal összefüggő kérdésekről.

Az elnökség tavaly döntött tematikus elnökségi ülésekről, amikor egy témával egy-egy tanácskozás keretében részletesebben kívánnak foglalkozni. Most ilyen módon a közös külkapcsolatok kerültek napirendre, visszatekintve a Magyar Református Egyház egységében eltelt elmúlt évtizedre is. A Generális Konvent külügyi hálózata révén megvalósuló együttműködés kapcsán elhangzott, hogy a külkapcsolatok alakítása során felelősséggel tartoznak a magyar reformátusság egészével szemben és a magyar református egység magától értetődő valóságát képviselik és érvényesítik minden lehetséges alkalommal. Jó példa erre egyebek mellett a közös tagdíjfizetés és jelöltállítás a nemzetközi szervezetekben, a közös nyilatkozatok, a nemzetközi szolidaritás koordinálása, a diaszpóra egyházak és gyülekezetek közös gondozása, valamint az utóbbi években a közös felelősségvállalás a Közel-Keleten.

Az elnökség döntése nyomán a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2019-ben is adománygyűjtést hirdet a Kárpát-medence református oktatási intézményeiben. Az oktatási alap működésének 10. adománygyűjtési időszakában a támogatók figyelmét és együttérző szeretetét a Szíriai Örmény Református Egyház (Armenian Evangelical Churches in Syria) háborús körülmények és üldöztetések között végzett oktató-nevelő szolgálata felé kívánja fordítani, kiemelt célként az egyház által működtetett Damaszkuszi Keresztyén Általános Iskola (Evangelical Elementary School – Damascus) felújítását és működési feltételeinek jobbítását meghatározva.

Az oktatási alap gyűjtéséhez csatlakozva közel százezer forintnyi adományt adott át Bara Lajos István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület főgondnoka, a Zilahi Református Wesselényi Kollégium igazgatója, melyet az oktatási intézmény új épülete alapkövének ünnepélyes elhelyezése alkalmával gyűjtöttek múlt pénteken.

A Generális Konvent a Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete. Feladata a közös alkotmány és közös törvények előkészítése, a közös ügyek koordinálása, az egység munkálása. Ennek ügyvivő testülete a Kárpát-medencei református egyházak hivatalban lévő püspökeit és főgondnokait tömörítő elnökség, melynek feladata a közös ügyek intézése. A testület szükség szerint, de évente legalább háromszor ülésezik.

Forrás: reformatus.hu

Álláshirdetés

A Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközség Presbitériuma

PÁLYÁZATOT HIRDET

AZ ÚJONNAN LÉTREHOZOTT HARANGOZÓ-GONDOZÓI

ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE.

Az állás elfoglalása esetén való tennivalók:

 • Harangozás: automatizált harangokkal
 • A Kálvin-központ közösségi tere helységeinek és külső udvarának általános és rendszeres rendben tartása
 • Egyházi eseményeken való aktív részvétel és hathatós segítségnyújtás

Pályázati feltételek:

 • aktív református egyháztagság a kertvárosi, vagy bármely más környékbeli református egyházközségben.
 • jó szolgálatkészség, szorgalom és elkötelezettség Isten és az egyház közössége iránt
 • erkölcsös, példaértékű családi és közösségi életvitel

Amit biztosít az egyházközség:

 • a mindenkori minimálbér az állami törvények szerint
 • kérésre vagy szükség esetén szolgálati lakás a Rákóczi Ferenc 18A szám alatti emeletes ingatlanban

Jelentkezni lehet november 25.-e déli 12 óráig a Nagykároly-kertvárosi Református Kálvin-központ lelkészi hivatalában, órarend szerint. A pályázatokat november 25-26-án a presbitérium bírálja el, a jelölteket másnap értesítjük telefonon vagy szöveges üzenetben attól függetlenül, hogy elfogadta-e avagy sem a jelentkezését a testület.

Bővebb információk a 0261 866 719-es telefonszámon, órarend szerinti híváslehetőséggel.