A népfelkelés 30. évfordulójára felépülhet Temesváron a Makovecz Imre által tervezett Új Ezredév Református Központ

A Ceausescu-diktatúra megdöntését eredményező temesvári népfelkelés 30. évfordulójára felépülhet Temesváron a Makovecz Imre által tervezett Új Ezredév Református Központ – írta e heti számában az Erdélyi Napló című hetilap.

    A hetilap – mely 2019-től a Krónika-Székelyhon lapcsalád mellékleteként jelenik meg – felidézte a húsz éve elkezdődött építkezés viszontagságos történetét, és bemutatta a jelenlegi kilátásokat.
     Amint az összeállításból kiderül, az építkezés azt követően vett lendületet, hogy az Orbán-kormány 2016-ban és 2017-ben 1,4 milliárd forint támogatást nyújtott a központ befejezéséhez. A templom és a központhoz tartozó egyes épületek alapját 2000-ben szintén magyar állami támogatással építették meg, de az azt követő években a gyülekezetnek csak nagyon lassú ütemben sikerült haladnia az építkezéssel. Ennek forrásait adományokból és EU-s pályázatokból próbálták előteremteni. 
    Gazda István, a templomépítő református gyülekezet lelkésze elmondta: a központot nem csupán a temesvár-gyárvárosi gyülekezet számára építik, hanem a bánsági magyar közösség kulturális központjának, egyféle multifunkcionális magyar háznak szánják. Ugyanakkor minden olyan rendezvényt és szolgáltatást felkínálnak a temesváriak számára, amellyel önfenntartóvá tehető a központ. Azt tervezik, hogy az épületegyüttest bekapcsolják Temesvár kulturális körforgásába: a koncertterem és a templomi orgona, valamint az egyedi szépségű épület megkerülhetetlen lesz a város életében. Ezt az a körülmény is segítheti, hogy 2021-ben Temesvár lesz Európa kulturális fővárosa. 
    Az 5000 négyzetméteres hasznos felületű épületegyüttes a templom épülete mellett közösségi tereket, rendezvénytermet, hangversenytermet, konferenciaépületet, kiállítótereket, magyar vendéglőt és vendégszobákat is magába foglal, utóbbiakban 45 személy számára tudnak szállást biztosítani. 
    Az építkezést felügyelő Boros József mérnök a lapnak elmondta: az energiahatékonyság fontos szempont volt az építkezésnél. Hőszivattyús rendszerrel segítik majd az épületek kifűtését. 
    Az Új Ezredév Református Központ felépítését Tőkés László egykori temesvári lelkész kezdeményezte, akinek a harminc évvel ezelőtti ellenállása 1989 decemberében Temesváron szolidaritási hullámot és népfelkelést idézett elő, mely egy hét alatt a Ceausescu-diktatúra bukásához vezetett – írja az MTI. 

 

Alsószoporra látogatott el Tolnay István esperes

Az alsószopori református közösséghez látogatott el tegnap délután Tolnay István nagykárolyi esperes, aki szívügyének tartotta mindig is a szorványban élők sorsát. A településen jelenleg 10 refomátus él. Az esperes istentiszteletet is tartott a közösség imaházában.  Igehiredetésében hálaadásra hívta fel a figyelmet. Sámuel próféta szavait idézte, aki Mispa és Sén között büszkén mondta el, hogy:  „mindeddig megsegített minket az Úr” (1 Sám 7,12).

A gyülekezet tagjai nem tudják megmondani, mióta létezhet itt a református közösség. Arra még emlékeznek, hogy ezelőtt 30 évvel kb. 25-30 fős lehetett a hívek létszáma. Azt sem tudják, mikor épült a kis imaházuk, úgy gondolják, legalább 100 évvel ezelőtt. Ami a közösséget tekintve érdekes, hogy eleddig önállóan léteztek. Ez azt jelenti, hogy a szomszédos gyülekezetek (Dobra, Érszakácsi, Tasnádszarvad) lelkészei régen jártak ide szolgálni. Jelen pillanatban Máthé Lóránd Árpád szolgál be a gyülekezetbe, több éve ugyanis Dobrához tartozik a szorványközösség. A tegnapi naptól ők is az egyházmegye hívei közé tartoznak. Az elmúlt időszakban nem szerepeltek az egyházmegye nyilvántartásában, mint ahogy a dobrai lélekszámnyilvántartásban sem. Önállóan tartották fent magukat, a kis imaházukat állandóan szépítgetik, megvigyázzák, de központi járulékot például nem fizettek soha. A legtöbben közülük beköltöztek, beházasodtak, de van köztük, aki már ott született, ez azt jelzi, hogy régebben is lehetett ott egy kisebb magyar református közösség. Temetőrészük is van a román temető sarkában.

Talán az átutazónak fel sem tűnik egy ekkora nagylétszámú román községben, mint Alsószopor, ez a kis szerényen, egy nagy fenyőfa és egy falusi tömbház árnyékában meghúzódó kicsiny imaház. De ott vannak és élni akarnak, igénylik a szolgálatokat. Az istentiszteleteken való részvétel is szinte mindig száz százalék. Havonta egyszer tart istentiszteletet a gyülekezetben Máthé Árpád Loránd dobrai lelkész – tudtuk meg Tolnay István esperestől.

Megjelent a 2019-es Lelkésztovábbképző füzet

“Most azért adj nekem bölcsességet és tudományt, hogy a te néped előtt mind ki-, mind bemehessek; mert vajon kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet?” (2Krón 1,10)

Kicsoda kormányozhatja Isten népét? Kicsoda lehet Isten szavának tolmácsa, Isten képviselője az emberek között? Salamon kérdése Isten minden szolgájának gyakori dilemmája. A szolgálatra való elhívás, a teológiai képzés idején szerzett tudás, a szolgálati eskü, az adott gyülekezettől vagy akár testülettől kapott megbízatás ellenére néha szembe kell néznünk ezzel a kérdéssel: vajon lehetek akár én is Isten alkalmas szolgája? Vajon valamiképpen nem váltam méltatlanná?

Salamon bölcsen élt az Istentől kapott, mesébe illően egyedi lehetőséggel: nem mulandó értékű, birtokolható dolgot kért, amit a rozsda és a moly megemészt vagy a tolvajok ellophatnak, hanem (még több) bölcsességet és tudományt. Élethosz- szig gyarapítható, időtálló, sőt értékben is növekvő ajándékokat. 21. századi lelkipásztorokként ösz- szehasonlíthatatlanul több eszközünk van a szolgálatra, mint Salamonnak volt – de semmivel sem kevesebb szükség van ma az Istentől kérhető és folyamatos odafigyeléssel gyarapítható bölcsességre és tudományra, mint évszázadokkal korábban volt. A folyamatos tanulás közmondásos jellemzője a magyar lelkipásztornak-papnak, keretek és komoly önfegyelem nélkül azonban nehéz az igényességet fenntartani.

A lelkésztovábbképzések az Istentől jövő bölcsesség és tudomány célba juttatásához próbálnak fegyelmezett és igényes kereteket biztosítani. 2014-es újraszervezése óta a továbbképzés rendszere a Romániai Református Egyházban szolgáló lelkipásztorok mindegyikének lehetőséget kínált a teológiai tudományokban való elmélyülésre, kis- csoportos, interaktív módszerű vagy plenáris előadásokban zajló tanulásra. Mindkét egyházkerület lelkipásztorai nagy arányban éltek ezekkel a lehetőségekkel.

2018 végén ez a továbbképzési ciklus lezárult, a kezdeti nehézségek ellenére van bőven okunk hálát adni Istennek, és gratulálni azoknak, akik a szerzett tudáson túl közösségi és lelki élményekkel is gazdagodtak. Köszönettel tartozunk azoknak is, akik szervezőként, előadóként vagy akár egy-egy helyszínen kiszolgáló személyzetként hozzátették a maguk részét a továbbképzések sikeréhez.

A 2019-es évvel új ciklus kezdődik a lelkésztovábbképzés terén. A következő öt évben újabb 50 kreditet kell megszerezni a Zsinat erre vonatkozó, lelkésztovábbképzést szabályozó érvényes határozatai értelmében. Az Országos Lelkésztovábbképző Testület (OLTT) – csakúgy, mint minden évben – áttekintette az eddig lezajlott továbbképzések utáni visszajelzéseket, elemezte az eddigi jelentkezések, részvételi statisztikák mutatóit, és a következtetéseket levonva megtervezte az új továbbképzési ciklus első évét.

Továbbra is szeretettel biztatunk mindenkit arra, hogy a meghirdetett továbbképzések közül válasszon kedvére valót, de az egyházmegyei lelkészértekezletek keretében szervezett kreditpontos alkalmakon is igyekezzen részt venni. Ezen kívül az OLTT bátorítja az egyéni tudományos munkát, a Református Szemle, Studia Doctorum Theologiae Protestantis és a Studia Theologia Reformata Transylvanica című, tudományosan megalapozott szaklapokban megjelent írásokat is kreditponttal értékeli. Ezúttal is biztatunk mindenkit, hogy akár doktori iskola keretében, akár attól függetlenül képezze magát, és az Istentől kapott ajándékok „…mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mér- tékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve.” (2Pt 1,5–8)

Az OLTT nevében:

Beke Boróka 

 

A Lelkésztovábbképző füzet letölthető innen.

Forrás: www.krek.ro

Szabad megijedni?

„Indonézia az ellentmondások országa, ahol egyszerre jelennek meg a természeti csodák és a nagyvárosok, a csend és a nyüzsgés, a szegénység és a gazdagság, illetve a vallások közötti feszültségek” – köszöntötte az imahét első kerületi záróalkalmára érkezőket Bence Imre, a budavári evangélikus gyülekezet lelkipásztora.

Az elmúlt héten világszerte közös igei alkalmakon vehettünk részt keresztyén testvéreinkkel, hogy különböző gyülekezetekből és közösségekből érkezve, de együtt élhessük át, hogyan kapcsol bennünket össze a Krisztusba vetett hitünk. Idén az indonéz keresztyének állították össze azt a liturgiát, melyre ezen a héten figyelhettünk.

Bencze Imre elmondta, hiába muzulmán többségű ez az ázsiai ország és hiába üldözik ott jelenleg is a keresztyéneket, ők mégis büszkén választották ki az idei ökumenikus imahét alapigéjét: „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” (5Móz 16,18-20)

A budai evangélikusság egyidős a reformációval, bár az egyházközség 1844-et tartja a megalakulása esztendejének. A közösség templomát 1895. október 20-án szentelték fel a Bécsi kapu téren, ahol azóta is tárt kapukkal várják az érdeklődőket. Az ökumenikus alkalmon együtt szolgált Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök, Molnár Péter református lelkész, Lendvai Zalán atya a Margit körúti plébániáról, Papp Tihamér atya, a Margit körúti ferences közösség vezetője, Makláry Ákos görögkatolikus pap, Marco Faccioli kapucinus testvér és Hegyi Balázs atya a tabáni plébániáról.

„Világosságom és segítségem az Úr…”

Az imahét nyolcadik napjára kijelölt igei szakasz a 27. zsoltár első négy verse és János evangéliuma 8. részének 12-20. versei voltak, melyek alapján Csűry István református püspök hirdette az igét. „Dávid a zsoltárban elmondja, hogy látja helyzetét: hiába voltak a körülmények kilátástalanok, megtapasztalta, hogy Isten megsegíti. Ez ma nekünk is azt üzeni, hogy az Úr nem marad hűtlen, a legnagyobb veszélyből is kiemel” – fogalmazott a királyhágómelléki püspök.

Dávid imádságában őszintén elmondja, hogy félt és rettegett, még királyként is. „Az élet hozza a nehéz és a sokkal nehezebb pillanatokat, nem lehetünk biztosak benne, hogy a holnap könnyebb lesz, fel kell készülnünk a kihívásokra. De ezekben a helyzetekben is mellettünk van Isten” – hangsúlyozta Csűry István. Szabad hát megijedni? – fogalmazta meg a sokakban felmerülő kérdést, hogy válaszával biztatást adjon: „Vannak bizonytalan pillanatok, de aki tudja, hogy mellette az Úr, az feláll ezekből a helyzetekből.” A félelem sötétségében az ember elveszíti erejét és önbizalmát, amikor elfogy a fény, a legjobb tájékozódó képesség is elhagy – de előttünk állnak ilyenkor Dávid szavai: az, hogy az Úr a világosságunk, szeretetéből jön a segítség és tőle áramlik az erő. „Ez a hármas pajzs lesz holnapod és jövendőd. Ma is tanulnunk kell Dávidtól az Úr szeretetéről, hiszen egyedül nincs annyi erőnk vagy tehetségünk, ami elegendő lenne” – tette hozzá az igehirdető.

Ez az üzenet pedig nemcsak imahetünket örvendezteti meg, hanem rámutat, hogy a sötét pillanatokban, amikor az ima nehezen jön szánkra vagy gyengének érezzük magunkat, ezt vihetjük el közösségeinkbe, gyülekezetünkbe és nemzetünkbe. „Dávid is megérzi, hogy szüksége van a világosságra, mert a sötétben olyan félelemeket hordozunk, melyek hatalmassá nőhetnek, ha nincs kijózanító szó. Isten világosságot állít mellénk, amivel véd önmagunktól és az ellenségtől is” – magyarázta Csűry István. Mint mondta, nem szabad titkolnunk, hogy erőtlenek vagyunk, mert amikor ezt belátjuk, az Úr ajándékoz meg erejével: „A mennyei erőre van szükségünk, mely képes az ember mellé állni és átölelni őt – így kiemelve a mélységből.”

Egy jobb világért

Az igehirdető hozzátette: Dávid szavait az Újszövetségen keresztül kell néznünk, mert valójában az erő, melyet Isten ajándékoz, a halállal áll szemben – ebben mutatja meg, hogy ő a gondviselő és teremtő Istenünk. „Ma a keresztyén világ szétmarcangolt állapotában vagyunk, a legtöbben azok közül halnak meg, akik kiállnak hitükért. Marcangolnak minket is a hatalmak, de amikor azt érezzük, nincs kiút, emlékezzünk: Isten megsegít, ő harcol értünk és nem nekünk kell ítéletet mondanunk. Nekünk csak az igazságra és csakis az igazságra kell törekednünk” – emlékeztetett a püspök, majd hozzátette: amikor Dáviddal együtt tudjuk mondani, hogy már nem fél a szívünk, akkor tenni is tudunk azért, hogy jobb legyen a világ.

Az egyházvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy Isten ad valódi otthont, ahol jelen van az erő, a segítség és a világosság. „Amikor otthonra találunk, már nekünk kell imádkozni azokért, akik elfelejtettek és nekünk kell elmondanunk, milyen csodálatos az Isten” – zárta gondolatait Csűry István.

Forrás: reformatus.hu

Pályázati felhívás

Az Érmelléki Református Egyházmegyébe kebelezett Gálospetri Református Egyházközség Presbitériuma pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állásra.
Lélekszám: 350.
Temploma: teljesen felújított
Lelkészi lakás: 3 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, központi fűtéssel ellátva, iroda felújítva.
Rendelkezésre áll még egy garázs, melléképületek és 11 ár konyhakert.
Iskola: óvoda és 1-8 osztály helyben.
A település 12 km távolságra van Érmihályfalvától.
A gyülekezet tulajdonát képezi még:, gyülekezeti ház, mely felújításra szorul, 30 ha föld.
Lelkészi javadalmazás: besorolás szerint.

Jelentkezési határidő: 2019. február 25, az Érmelléki Református Egyházmegye Esperesi Hivatalában.

Rákosi Jenő esperes

Forrás: www.krek.ro

INTÉS AZ ŐRZŐKHÖZ

Intés az őrzőkhöz — In memoriam Ady Endre címmel tartott megemlékezést a költő halálának 100. évfordulója alkalmából az Erdélyi Múzeum Egyesület, a Kalotaszegi Református Esperesi Hivatal, az Érmindszenti Református Egyházközség és az RMDSZ Szilágy megyei szervezete az érmindszenti református templomban.

A cikk folytatása a www.anziksz.com honlapon olvasható.

Az ovisok is ünnepeltek

Két napos programsorozattal ünnepelték meg a magyar kultúra napját a nagykárolyi Kálvin János Reformátos Óvodában – tudtuk meg Suhó Andrea óvónőtől.  

Első nap, január 21-én a Manócska Bábszínház előadásában egy bábelőadást nézhettek meg a gyermekek. Második nap, január 22-én pedig a Maurer Emese, a Városi Könyvtár munkatársa látogatott el az oviba, aki könyvolvasással barátkoztatta az ovisokat. Joel Chandler Harris Rémusz bácsi meséi közül kettőt olvasott fel a gyermekeknek.

A programban az óvóda mindkét csoportja részt vett: a Holló Éva és Suhó Andrea által vezetett Noé bárkája csoport, valamint a Baumgartner Ildikó és Sógor Melinda által vezetett Bogyó és Babóca csoport. A gyermekek mindkét nap csodálatos élményekkel gazdagodtak.

Javában alakul a Kálvin-központ

Jelenleg a belső munkálatok zajlanak az új nagykárolyi református templom és közösségi központ épületénél. Ifj. Tolnay Istvánt, a kertvárosi egyházközség lelkészét faggattuk a részletekről. Becslése szerint 3 hónapra van szükség a belső munkálatok elvégzéséhez.

Tulajdonképpen csak belső munkálatok zajlanak — ám azok javában — az új nagykárolyi református templomnál. Tolnay István, a kertvárosi egyházközség lelkésze elmondta, hogy a külső munkálatok kis híján teljesen befejeződtek.

„Jelen pillanatban, ha az ember elsétál a Kálvin-központ mellett, akkor kívülről nem is veszi észre, hogy valami zajlik bent” — veti fel az épülőfélben lévő templom, egyházi közösségi központ lelkésze. Mint Tolnay István — aki egyébként a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese is — hozzáteszi, az építkezés menetének megfelelően éppen a belső munkálatok zajlanak. Egész pontosan a különféle épületgépészeti munkálatokat végzik, a hálózat- és vezetékrendszereket, a fűtést építik ki, alakítják, de például készülnek a lambériázásra is. Javában pácolják, festik a deszkákat. Mindez egyaránt történik a templom, a lelkészi lakás és az egyéb közösségi termek esetében.

A külső munkálatokból a templom úgynevezett szentélyfala, azaz a keleti fal maradt ki. Ennek az oka az, hogy „egy olyan elképzelést adott át nekünk a műépítészünk, ami egyébként nagyon szép — egy gyönyörű panorámaablak a templom szentélye felett —, azonban a megvalósításra, a kivitelezésre igazából nemrégiben sikerült rátalálnunk. Ezért nem történt meg eddig a külső falrész bevakolása. Nyilván ez is hamarosan bekövetkezik” — mondta el a tiszteletes.

Becslése szerint hozzávetőleg három hónapra van szükség a belső munkálatok elvégzéséhez. „Laikusként azt mondom, hogy az ügyes szakembereink három hónap alatt meg tudják ezt nekünk oldani. Ami utána következik majd, a belső vakolás, a burkolás, a festés, és reméljük, hogy nyárra gyakorlatilag az egész Kálvin-központ elkészül” — tette hozzá.

„Hogy a központunk befejezésének a lehetősége ennyire közeli, hogy már tényleg látszik az a bizonyos fény az alagút végén, az nagyrészt a magyar kormány támogatásának köszönhető, amit nagyon köszönök. De persze a hívek adománya továbbra is érkezik” — mint hozzátette, a gyülekezet hozzájárulásából szeretnék bebútorozni a templomot.

Forrás: www.frissujsag.ro

Szép főhajtás

Szép, egyre szebb a sződemeteri Kölcsey-központ. A templom belső felújítása ma is zajlott. Kora délután pihentek meg a mesteremberek, amikor is illő ünnepséget tartottak nemzeti imánk költőjének szülőfalujában annak alkalmából, hogy 196 éve ekkortájt tisztázta le a Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból című költeményét, amely azóta a himnuszunk.

A cikk folytatása a www.anziksz.com oldalon olvasható.

Imahét Nagykárolyban

Nagykárolyban 2019. január 20-27. között tartanak a református templomban imahetet. Az istentiszteletek sorát Varga Szilárd, a Szatmárnémeti Református Gimnázium iskolalelkésze nyitja a vasárnap délelőtt 9:15 órakor kezdődő istentisztelettel. A kertvárosi gyülekezet meghívásában hétfőn Uri Imre szilágyborzási lelkész, kedden Csürös Róbert szilágyszéri lelkipásztor, szerdán Tolnai János patóházi lelkész prédikál majd. A belvárosi gyülekezet meghívásában csütörtökön Farkas Antal, a Nagyvárad-velencei Református Egyházközség lelkésze, pénteken Dr. Geréb Miklós irinyi lelkipásztor, szombaton Sándor András szilágysomlyói lelkész, vasárnap 11:00 órától pedig Bencze-Kádár Bertold domahidi lelkipásztor hirdeti Isten igéjét.

Az imaheti istentiszteletek délután 5:00 órakor kezdődnek. A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak felekezeti hovatartozástól függetlenül.

Imahét Kaplonyban

Gyülekezetünkben január 7-13. között került sor az egyetemes imahét megtartására. Isten igéjét a következő meghívott lelkészek hirdették estéről estére:

  • hétfő – Asztrik atya, kaplonyi ferences rendi szerzetes
  • kedd – Csűrös Róbert, Szilágyszér
  • szerda– Ecsedi Árpád, Koltó-Katalin
  • csürötök – Genda Szabolcs, Pettyén
  • péntek – Orosz Márta, Érbogyoszló
  • szombat – Képiró Gyula, Lázári
  • vasárnap – Farkas Zsolt, Toldinagyfalu

A télies időjárás ellenére is a hívek érdeklődéssel fogadták az üzeneteket, amelyek által Isten megszólítani, életünket formálni akarja.

Erdős Csaba lelkipásztor

Imaheti program és füzet (2019)

 

IMAHÉT
A Krisztus-hívők egységéért 
2019.„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…”

Bibliaolvasás: 5Móz 16,11-20

1. nap: „Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!” (Ám 5,24
Ám 5,22-25 A lélektelen istentisztelet hiábavaló
Lk 11,37-44 Jézus beszéde a farizeusok és a törvénytudók ellen

2. nap: „Ellenben ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden további szó a gonosztól van.” (Mt 5,37
Ef 4,22-25 Az elhivatáshoz méltó élet a hit nagykorúságában és egységében
Mt 5,33-37 A törvény magyarázata

3. nap: „Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy.” (Zsolt 145,8
Zsolt 145,8-13 A teremtett világ dicséri az Urat
Mt 1,1-17 Jézus Krisztus származása

4. nap: „… érjétek be azzal, amitek van…” (Zsid 13,5
Zsid 13,1-5 Buzdítás szeretetre és tiszta életre
Mt 6,25-34 Isten gondviselése

5. nap: Azért küldött el, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek (Lk 4,18
Ám 8,4-8 A csaló kereskedők ítélete
Lk 4,16-21 Jézus Názáretben

6. nap: „Seregek Ura a neve!” (Jer 10,16
Jer 10,12-16 Isten és a bálványok
Mk 16,14-15 Az apostolok kiküldése

7. nap: „Asszony, nagy a te hited…” (Mt 15,28
1Sám 1,13-17 Sámuel születése
Mt 15,21-28 A kánaáni asszony

8. nap: „Világosságom és segítségem az Úr…” (Zsolt 27,1
Zsolt 27,1-4 Békesség Istennél
Jn 8,12-20 Jézus a világ világossága

Karácsony Dobrán (képriport)

Dobrán nemcsak szenteste, hanem karácsony első napjának délutánján is műsorral kedvesedtek a gyermekek a gyülekezetnek.

Forrás: Dobrai Református Egyházközség közösségi oldala

Karácsony Szaniszlón

A karácsonyt sokan ma anélkül ünneplik meg, aki a legfontosabb résztvevője kellene legyen az ünnepnek. Ilyenkor Jézus születését ünnepeljük, mégis vannak emberek, akik nélküle ünneplik meg a karácsonyt. Ennek veszélyére hívta fel a figyelmet Balla Árpád lelkipásztor karácsonyi prédikációjában a szaniszlói református templomban december 25-én.

A fontos gondolatokat megfogalmazó igehirdetést követően a hívek magukhoz vették az úrvacsora szent jegyeit, melynek kiosztásában Sebestyén Elek Előd lelkipásztor segített. Érdekessége a szaniszlói reformátusok karácsonyának, hogy az ünnepet megelőzően tombolajegyeket lehet vásárolni. Karácsony után a fenyőfára tett több száz lej értékű édességet a szerencsés nyertes viszi haza.

Szenteste Nagykároly-Kertvárosban

„A karácsony közösségbe gyűjti a családokat. Ilyenkor idegenből is hazajönnek az emberek” – mondta Tolnay István esperes szentesti igehirdetésében december 24-én Nagykárolyban.

A lelkipásztor rámutatott arra is, hogy bár sok csillogó fény díszíti a városok központját és üzleteket, ám ez egyálalán nem jelenti azt, hogy az emberiség ne essen lelki sötétségbe. Ezt a sötétséget csak a Betlehemben felragyogó fény tudja legyőzni. Az a szeretet és világosság, amit Jézus hozott közénk. Az a betlehemi láng, amit a 151. Gróf Károlyi Gyula Cserkészcsapat tagjai Nagykárolyba is elhoztak, és a világ keresztyénségét egy közösségé kovácsolják.

Az ünnepi istentiszteleten a hívek meghallgathatták a Kálvin János Református Óvoda kisdiákjainak énekeit. A gyermekeket Baumgartner Ildikó és Sógor Melinda óvónők készítették fel. A vallásórások a Karácsonyéj története című műsort adták elő, melyet Tolnay Adrien tiszteletes asszony állított össze. A kertvárosiak ünnepét tette szebbé az az ének, mellyel a Pro Ecclesia kórus megörvendeztette a gyülekezetet.