Prédikáció

Mit tegyek? – pünkösdi prédikáció

bible-reading

„Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” (ApCsel 2,37) Az emberek többsége szívesen ül le a TV képernyője elé, és választ a gazdag kínálatból neki tetsző csatornát. Ma ...

Bővebben »

Húsvét arcai – prédikáció

bible-reading

„Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz…. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a ...

Bővebben »

Útelágazás – újévi prédikáció

bible-reading

„Most azért eredj, elküldelek téged a fáraóhoz és hozd ki az én népemet, az Izrael fiait Egyiptomból.” (2 Móz 3,10) Szeretsz-e utazni?  Sokan vannak, akik örömmel indulnak egy-egy útnak, de sokan vannak olyanok is, akik az otthon biztonságát kedvelik, és nem szívesen mennek sehová. Vannak utak, amelyeket kihagyhatunk, nem kell megtennünk, és van olyan út is, amin ha akarunk, ha ...

Bővebben »

Szentháromság – prédikáció

bible-reading

„Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!” (5 Móz 6,4) Keresztyén testvérem! Engedd meg, hogy ez alkalommal három pogácsát helyezzek lelked tarisznyájába, amelyből bármikor táplálkozhatsz. Az első pogácsa az Atya, a második a Fiú, a harmadik pedig a Szentlélek nevet viseli. Mialatt sorra megismerkedünk a három pogácsával, jobban megismerjük a Szentháromság egy Istent is. Az első pogácsa az ...

Bővebben »

EGYSÉG 

bible-reading

„A hívõk sokaságának pedig szíve-lelke egy vala; és senki semmi marháját nem mondá magáénak, hanem nékik mindenök köz vala. És az apostolok nagy erõvel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról; és nagy kegyelem vala mindnyájukon. Mert szûkölködõ sem vala õ közöttük senki; mert valakik földek vagy házak birtokosai voltak, eladván, elhozák az eladottak árát,És leveték az apostolok lábainál: aztán ...

Bővebben »

Karácsonyi vendég (prédikáció)

bible-reading

“Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé, jön néked a te királyod.” (Zakariás 9:9a) … Amikor tudjuk, hogy hamarosan egy kedves vendég érkezik hozzánk, igyekszünk idejében mindent előkészíteni az érkezésére. Már annak a tudatnak is örülünk, hogy nemsokára itt lesz velünk. Ezért ünneplőbe öltöztetjük a lelkünket, és ünneplőbe öltöztetjük az otthonunkat is, hogy amikor megérkezik hozzánk jól érezze magát. Amikor ...

Bővebben »

A találkozás – adventi prédikáció

bible-reading

„Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.”  (Lk 1,42) Találkozni valakivel, akit már rég nem láttunk az egyik legdrágább pillanat. A mai történetben két asszony találkozik. Örülnek egymásnak és azonnal beszélgetésbe kezdenek. De vajon miről beszélgetnek? A prédikációból kiderül, hogy miről társalgott Mária és Erzsébet, milyen volt egy édesanya és gyermeke talákozása, miről szól két ...

Bővebben »

Az álom – adventi prédikáció

bible-reading

„Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.”   (Mt 1,21) Mindenki szeret álmodozni. Vannak álmok, melyekről szeretnénk, ha valóra válnának, és olyanok is, amelyek megrémisztenek.  Ma, advent harmadik vasárnapján egy különös álommal és annak üzenetével ismerkedhetünk meg. József Máriának volt a jegyese. Mária áldott állapotba került a Szentlélektől, s József amikor ...

Bővebben »

Kire nézel? – adventi prédikáció

bible-reading

„De én az Úrra nézek, várom az én Szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem!” (Mik 7,7) Az elmúlt vasárnap arról olvashattunk, hogy hétről-hétre közelebb kerülünk az ószövetségi nép várakozásától a mi várakozásunkig. Ma Mikeás próféta könyvén keresztül három nekünk érkezett levelet bontunk fel. Hadd nyissuk ezeket közösen ki, és nézzük meg tartalmukat! Az első levelet ahogy kibontjuk, mindjárt egy ...

Bővebben »

Várakozás – adventi prédikáció

bible-reading

„Szabadításodra várok Uram!” (1  Móz 49,18) Ma beléptünk az adventi időszakba, melynek általános elterjedése a Kr.sz. 4. századra nyúlik vissza. Karácsonyhoz közeledve egy-egy gyertya gyúl meg az adventi koszorún. És ahogy hétről-hétre meggyújtjuk ezeket, úgy jutunk el az ószövetségi nép várakozásától egészen korunk emberének várakozásáig. Vagyis az elkövetkező vasárnapokon egy csodálatos üdvtörténeti utazásban lesz részünk. Jertek, hadd induljunk el ezen ...

Bővebben »

Térj magadhoz! – prédikáció

bible-reading

“Térjen meg mindenki a maga gonosz útjáról és gaztetteiből! Akkor mindörökké azon a földön lakhattok, amelyet nektek és őseiteknek adott az Úr. Ne kövessetek más isteneket, ne tiszteljétek és ne imádjátok őket! Ne bosszantsatok engem kezetek csinálmányaival, hogy rosszat ne tegyek veletek! De ti nem hallgattatok rám – így szól az Úr -, csak azért, hogy bosszantsatok kezetek csinálmányaival, a saját vesztetekre. Azért ...

Bővebben »

Reformáció és/vagy a halloween? – prédikáció

bible-reading

Elolvasásra ajánlott igeszakaszok: ApCsel 8,9-24 és Ef 4,17-20 Októberi hónapunk az egyházi és nemzeti ünnepek hónapja. Reformációi gondolatébresztőnek szánt írásom valószínű, nem lesz túl népszerű minden honlapolvasónk számára. Hogy miért? A felvetett téma miatt. Nemrég egy ifjú lelkészkollégám fogalmazta meg a következőt: amit ma magunk körül látunk, az sajnos nem reformáció, hanem deformáció. Nem a jó felé való alakulás, nem ...

Bővebben »

A híd – prédikáció reformáció emlékünnepére

bible-reading

“Mert a törvény cselekedeteiből senki sem fog megigazulni őelőtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták, mégpedig Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hit által minden hívőnek.” (Róma 3:20-22) Vannak dolgok körülöttünk, amelyeknek a fontosságát akkor észleljük igazán, ha már elveszítettük azt. ...

Bővebben »

A tékozló fiú – prédikáció

bible-reading

“Az pedig monda néki: Fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd! Vígadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott; és elveszett, és megtaláltatott.” (Lk 15,31-32) Ez alkalommal egy olyan történetet tár elénk a Biblia, melyben egy tobzódó életvitelt folytató ifjúval ismerkedhetünk meg. A tékozló fiú története két gyermektípust mutat be: a rossz és a ...

Bővebben »

Új látás – prédikációvázlat

bible-reading

“Ó, Uram! Nyisd meg, kérlek a szemét, hogy lásson!” (2 Kir 6,17a) A hit nemes harca nehéz harc. Nem egy állandó, szép felülkerekedés, hanem vannak gyakori alulmaradások is. Megtántorodnak a legkülönbek is. Nincs sziklaszilárd közösség, vagy lélek, aki magára úgy tekinthet, vagy tekintethet, mint aki minden helyzetben a magaslaton áll. Nehéz nyugalomra inteni világunkat és magunkat, amikor állandó forrongást érzékelünk. ...

Bővebben »

Békegalamb – prédikáció

bible-reading

„Kibocsátá a galambot is, hogy meglássa, vajon elfogytak-é a vizek a föld színéről. De a galamb nem talála lábainak nyugvóhelyet és visszatére ő hozzá a bárkába, mert víz vala az egész föld színén; ő  pedig kezét kinyujtá, megfogá, és bévevé azt magához a bárkába. És várakozék még másik hét napig, és ismét kibocsátá a galambot a bárkából. És megjöve ő hozzá a galamb ...

Bővebben »

Mit csinálsz itt, Illés? – prédikáció

bible-reading

“Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje: Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt: Sokat buzgólkodtam az Úrért, a Seregek Istenéért, mert Izráel fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta: Gyere ...

Bővebben »

Adósság – prédikáció

bible-reading

„Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki.” (Mt 18,27) … Ma már talán kevesen vannak olyanok, akiknek ne volna valamilyen hitelük felvéve. Vagy a bankokból veszünk fel kölcsönt vagy barátainktól azért, hogy könnyebben tudjunk boldogulni. A hitelfelvétel nincs összefüggésben azzal, hogy ki mennyire jól szituált vagy szegény, hiszen sokszor egy-egy sikeres üzletember is ...

Bővebben »

Alázat – prédikáció

bible-reading

„Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.” (Mt. 23:11-12)  … Keresztyén testvérem! Bizonyára néha elgondolkodsz azon, hogy ki is vagy valójában. Arról, hogy milyen értékeid és milyen hiányosságaid vannak, amelyeken ...

Bővebben »

A szerencse (prédikáció)

bible-reading

“Légy bátor és erős, mert te teszed majd e népet annak a földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom azt. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, a melyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe; attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz!” (Józsué ...

Bővebben »