PRESBITER SZÖVETSÉGI KONFERENCIA VOLT ÁKOSON

Konferenciát szerveztek Ákoson a nagykárolyi egyházmegye presbitereinek szombat délelőtt, melyen Nagy-Baló Csaba, a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumának és diákotthonának igazgatója tartott előadást a presbiterek felelősségvállalásáról és egyházszervezésről a XXI. században.

Az egyházmegye számos gyülekezetéből érkeztek résztvevők, hogy ismereteiket gazdagíthassák és megosszák egymással gyülekezeti tapasztalataikat. Az eseményen Dobai Zoltán házigazda lelkipásztor tolmácsolta Isten üzenetét. Az igehirdető a szelídségről beszélt a hallgatóságnak. Több példával is szemléltette, hogy mi is a szelídség. Kiemelte, hogy nekünk erről a legszebb példát Jézus mutatta. Jézustól kell megtanulnunk a szelídséget. „A szelíd ember tisztába van az erejével, viszont engedi, hogy életét Isten irányítsa. Olyan jó volna, ha lelkipásztorok, presbiterek Isten lelke által meg tudnánk szelídülni. Alázatban tudnánk járni, szolgálni és munkálkodni a magunk gyülekezetében. Ha így teszünk, látni fogjuk, hogy hogyan növekszik az a gyülekezet és történik változás”- mondta a lelkipásztor.

Nagy-Baló Csaba tartalmas előadásában képzeletbeli egyháztörténeti körútra hívta a hallgatóságot. A keresztyénség múltjából kiindulva jutott el a napjaink egyházáig és az abban szolgálókig. Rámutatott arra, hogy az 1948-as államosítás új helyzetbe állította az egész Kárpát-medencei reformátusságot. Magyarországon 2-3 generáció nőtt fel templom, egyház és Isten nélkül. Ez Erdélyben másképp volt. Itt az emberek ragaszkodtak a vallásukhoz. Ma azonban a nyugati világ ateizmusa mindenhová egyaránt betört. Ez új kihívások elé állítja az egyházat. Az egyháznak jobban be kell vonnia a gyülekezeti tagokat az egyházi életbe, így akár a liturgiába is. A gyülekezet nem vállhat nézőközönséggé. Az egyházban szolgálók gerincességére és bátor kiállására van szükség. Nagyon fontos, hogy olyan emberekkel dolgozzon együtt a lelkipásztor, akikkel megtudja osztani a munkát. A lelkipásztornak az igehirdetés a legfontosabb feladata, ezzel ellentétben neki kell végezni a könyvelést, pályázatírást, és így tovább. Ezeknek a feladatoknak az átvállalásában fontos szerepük van a presbitereknek. Felelőssége mindenkinek, hogy a maga helyén és idejében jól cselekedjen. „A lelkész válláról vegyék le azt a többletmunkát, amit megtud más is tenni a gyülekezetben. A lelkész tudjon igét hirdetni, gyülekezetet összetartani, lelkigondozni, családot látogatni, és akkor van remény arra, hogy az egyházunk meg tud újulni” – fogalmazott az előadó. Hogy ez miért nem működik így a mindennapokban, arról a hozzászólásokban különböző vélemények hangoztak el. Van, ahol a lelkipásztor nem engedi ki a munka irányítását a kezéből, és van, ahol nincs, akinek átadni.

A konferencián résztvevőknek Almási Csaba, az egyházmegyei Presbiter Szövetség elnöke köszöntőbeszédében elmondta: nagy öröm számára, hogy a presbiterek minden más munkájukat félretették és eljöttek. Szépen megfogalmazta, hogy bizonyára sok presbiternek lett volna más teendője. Ám azt az időt és áldozatot, amit Istenre és az egyházra fordítanak, azt az Úr sokszorosan visszafizeti. Arra bíztatta a presbitereket, hogy mindig örömmel vállalják ezt az áldozatot és vegyenek részt a lelki épülésükre szolgáló presbiter szövetségi találkozókon. Szorgalmazta, hogy kisrégiónként is kerítsenek alkalmat az egymással való találkozásokra és beszélgetésekre.

A nagykárolyi református egyházmegyében minden évben megszervezik a Presbiter Szövetségi konferenciát, melyen mindig érdekes és hasznos előadásokat hallgathatnak meg az eseményen résztvevők. Ezúttal is többen megjegyezték, hogy jó volt ott lenni és meghallgatni a különösen érdekes előadást.

Nt. Pásztor Gyula prédikált Nagykárolyban

Nt. Pásztor Gyula, a sárospataki teológia akadémiai lelkipásztora a Mózes második könyvének huszonötödik része alapján hirdette Isten igéjét a presbiterképzés záró istentiszteletén, március 24-én Nagykárolyban. Arra biztatott, hogy legyen egy-egy elhangzó igevers vagy szó lámpa és mécses számunkra, melyek világosságot mutatnak azokban a döntéshelyzetekben és kérdésekben, amelyek foglalkoztatnak minket.

Lámpa és mécses

Véget ért a nagykárolyi egyházmegye presbiterei számára Ákoson tartott képzéssorozat. A presbiterek öt alkalommal hallgathatták meg a Sárospataki Református Teológiai Akadémia (SRTA) oktatóinak előadásait. A képzést záró istentiszteletre Nagykárolyban került sor.

Az ünnepi istentiszteleten nagytiszteletű Pásztor Gyula akadémiai lelkipásztor (SRTA) a Mózes második könyvének huszonötödik része alapján prédikált. Arra biztatott, hogy legyen egy-egy elhangzó igevers vagy szó lámpa és mécses számunkra, melyek világosságot mutatnak azokban a döntéshelyzetekben és kérdésekben, amelyek foglalkoztatnak minket.

Az igehirdetést követően Pásztor Gyula  felolvasta azoknak a névsorát, akik részt vettek a Sárospataki Református Teológiai Akadémia  által szervezett presbiteri és gyülekezeti-munkás népfőiskolán.  A képzésen résztvevő presbiterek egy-egy bizonyítványt kaptak ajándékba. A megjelent presbitereket köszöntötte dr. Füsti-Molnár Szilveszter rektor (SRTA), Almási Csaba, a Nagykárolyi Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének elnöke és Tolnay István, a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese. Dr. Füsti-Molnár Szilveszter elmondta, hogy hatalmas megtiszteltetés a teológia közössége számára, hogy hallgatói közé sorolhatta a képzésen résztvevő presbitereket. „Több ez puszta formaságnál. Az egyház közösségének megélt valósága, és lenyomata a következő nemzedékek számára” – fogalmazott a rektor. Almási Csaba örömét fejezte ki, hogy közel százan vettek részt ezen a képzésen. Elsősorban Istennek adott hálát, hogy megindította a presbiterek szívét, és segítette is őket abban, hogy alaklomról alkalomra elmehessenek az előadásokat meghallgatni. A lexikális ismeretek elsajátítása mellett fontosnak tartotta azt, hogy feleletet kaptak a presbiterek arra, hogy hol a helyük az egyházban. Nt. Tolnay István esperes a két régió reformáció korától tartó történelmi kapcsolatairól beszélt. Amint fogalmazott ez a képzés hozzásegített ahhoz, hogy újraéledjen Nagykároly és Sárospatak vidékének kapcsolata.

A tartalmas és közösségformáló képzéseket követően megállapodás született arról, hogy rövidesen a presbiterek látogatnak majd el egy csoportos kirándulás során Sárospatakra. Az ünnepség szeretetvendégséggel ért véget.

Almási Csaba
Balról jobbra: nt. Pásztor Gyula, dr. Füsti-Molnár Szilveszter, nt. Tolnay István

A presbiter mint Krisztus képének hordozója

Nt. Pásztor Gyula, a Sárospataki Református Teológia akadémiai lelkésze rámutatott arra, hogy a presbiter Krisztus képének hordozójává kell váljon a mindennapokban. Sokszor ehhez csak annyi kell, hogy az „ön” helyett a Krisztus szót helyettesítsük be. Önmegvalósítás helyett Krisztus megvalósítását. Öndicsőítés helyett Krisztus dicsőítését. Önzés helyett pedig kerüljön Krisztus a középpontba.

Dr. Enghy Sándor: Nagypéntek és húsvét az Ézsaiás 53-ban

Dr. Enghy Sándor, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia professzora március 17-én a nagykárolyi egyházmegye presbiterei számára tartott presbiterképzésen, Ákoson beszélt az Ézsaiás próféta könyvének 53. részéről. Többek között megemlítette, hogy ez az egyik olyan ószövetségi rész, amit az újszövetségi könyvek a leggyakrabban idéznek.

Dr. Enghy Sándor: Dicsőítés és átok?

Dr. Enghy Sándor, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia professzora a nagykárolyi református egyházmegye presbiterei számára március 17-én tartott képzésen beszélt az átokról és dicsőítésről a Zsoltárok könyve alapján. Felvetette a kérdést, hogy hogyan fér bele a Bibliába az átok? Hiba van-e azzal a gondolattal, ami az Úr dicséretét helyezi a középpontba? Vannak olyan elemei a Zsoltárok könyvének, amelyek átokról szólnak?

Dr. Enghy Sándor: Elhívott emberek

Dr. Enghy Sándor, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia professzora három előadást tartott Ákoson,  a március 17-én tartott presbiter- és diakóniai munkatársképzésen. Az első előadásban a próféták elhívásáról beszélt. Megemlítette, hogy különbséget kell tenni a fizetett és az elhívott próféták között. Az elhívott próféta látja, hogy jó volna a kényelmes életforma is, ám mégis tudja, hogy neki azt kell tennie, amire az Úr kiválasztotta őt.

Ötödik presbiterképzés

Ötödik alkalommal gyűltek össze a nagykárolyi egyházmegye presbiterei és diakóniai munkatársai Ákoson, hogy részt vegyenek a számukra szervezett képzésen. A március 17-én sorra került eseményen a Sárospataki Református Teológiai Akadémia oktatóinak előadásait hallgathatták meg az érdeklődők.

A program Szabó Sándor, szilágypéri lelkipásztor prédikációjával vette kezdetét. Az igehirdető a Mt 22,34-40 igeszakasz alapján szólt a hívekhez. Elgondolkodtató kérdéseket fogalmazott meg arról, hogy kit mi motivált, amikor elvállalta a presbiteri tisztséget. Végül annak a fontosságát emelte ki, hogy Isten iránti szeretetből kell vállalni és végezni ezt a fajta szolgálatot. Dr. Enghy Sándor beszélt az elhívatás bibliai példáiról, a Zsoltárok könyvének értelmezéséről, ugyanakkor olyan megvilágításba helyezte az Ézsaiás próféta könyvének 53. részét, mely a többség figyelmét eddig elkerülte. A jelenlévők kíváncsian hallgatták a különösen érdekes előadásait.

D. Szabó Dániel bizonyságtevő missziói beszámolójában többek között arról beszélt, hogy hogyan lehetünk eszközök Isten kezében. Saját élményei alapján számolt be arról, hogy egy hívő lelkületű ember, hogyan lehet Krisztus gyógyító szeretetének közvetítőjévé akár egy korházban is betegtársai között.

Nt. Pásztor Gyula lelkipásztor törekedett rámutatni arra, hogy a presbiter Krisztus képének hordozójává kell váljon a mindennapokban. Sokszor ehhez csak annyi kell, hogy az „ön” helyett a Krisztus szót helyettesítsük be. Önmegvalósítás helyett Krisztus megvalósítását. Öndicsőítés helyett Krisztus dicsőítését. Önzés helyett pedig kerüljön Krisztus a középpontba.

Dr. Geréb Miklós irinyi lelkipásztor a gregorián énekekről beszélt, ugyanakkor húsvét közeledtével néhány nagyheti ének helyes éneklését mutatta be és tanította a hallgatóságnak.

A nagykárolyi egyházmegye presbiterei és diakónus munkatársai számára szervezett képzés összesen 5+1 alkalomból áll. Az elmúlt időszakban általában két hetente gyűltek össze az egyházmegye különböző gyülekezeteiből a presbiterek, hogy tudásukat gazdagíthassák és hitüket elmélyíthessék ezeken a találkozásokon. Az utolsó alkalomra március 24-én, délután 4 órától kerül sor a nagykárolyi református templomban. Ezzel az ünnepi istentisztelettel zárul a presbiterképzés, melynek -amint azt többen megjegyezték- remélhetőleg folytatása is lesz.

 

Fotó: Póti Tibor és Sebestyén Elek Előd

Presbiterséget vállalni Isten iránti szeretetből – prédikáció

Szabó Sándor szilágypéri lelkipásztor hirdette Isten igéjét az Ákoson tartott presbiter- és diakóniai munkatársképzésen március 17-én. Az igehirdető elgondolkodtató kérdéseket tett fel arról, hogy kit mi motivált, amikor elvállalta a presbiteri tisztséget. Végül annak a fontosságát emelte ki, hogy Isten iránti szeretetből kell vállalni és végezni ezt a fajta szolgálatot.

Gyülekezeti diakónia

Pásztor Gyula a gyülekezeti diakóniáról beszélt előadásában a nagykárolyi egyházmegye presbitereinek március 3-án. Az első évszázadokban a nem keresztyének is felfigyeltek arra a szeretetre, egymásra figyelésre és segítség nyújtásra, ami a keresztyéneket jellemezte. A diakónia ennek a közösségnek az életében fontos szerepet töltött be. Kálvin János is a diakónusi tisztséget a presbiterivel egyenrangúnak tartotta. Ennek ellenére a magyar református egyházban ilyen formán nem kapott kellő fontosságot. „Nem megterhelő ez a szolgálatunknak, hanem ellenkezőleg. Isten így akarja azokat az adottságainkat, melyek tőle származnak mások javára is felhasználni” – fogalmazott az előadó.

Dr. Füsti-Molnár Szilveszter előadása a hálaadásról

Dr. Füsti-Molnár Szilveszter az Ákoson tartott presbiter- és diakónus munkatársképzésen beszélt a Heidelbergi Káté harmadik nagy részéről: a háládatosságról. A káté harmadik részén belül két fontos területtel foglalkozott: Isten törvényével (Tízparancsolat) és a Miatyánk magyarázatával. Rávilágított arra, hogy ha a hálaadás nincs jelen a keresztyén gyülekezet életében, akkor kérdésessé válik, hogy valóban sajátjának tudhatja-e azt a másik két területet, amit a káté az ember nyomorúságáról és az ember megváltásáról mondott.

Dr. Füsti-Molnár Szilveszter előadása a nyomorúságból való szabadulásról

Dr. Füsti-Molnár Szilveszter, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektora az Ákoson tartott presbiterképzésen beszélt az ember nyomorúságból való szabadulásáról. Megemlítette, hogy Isten a rosszat is gondviselése eszközévé teheti. Ezt támasztotta alá József történetével, akit a testvérei irigységből egy kútba dobtak, majd rabszolgának adtak el. Isten József kalandos és szövevényes életútja során egész Izráelt segítette meg a későbbiek során az éhínségtől.  A rosszat is jóra fordította.

Dr. Füsti-Molnár Szilveszter előadása a vigasztalásról

Dr. Füsti-Molnár Szilveszter, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektora a március 3-án tartott presbiterképzésen a  Heidelbergi Káté alapján szólt a jelenlévőkhöz. A rektor beszélt arról, hogy ugyan sokan nem szeretik azt hallani, amit az egyház az ember bűnös, elesett állapotáról mond, mégis tény, hogy nincs csak boldog állapot. Az ember szembe kell nézzen nyomorúságos helyzetekkel is, s ebben az esetben vigasztalásra van szüksége.

Balogh Enikő igehirdetése az ákosi presbiterképzésen

Balogh Enikő kismajtényi lelkésznő prédikált a március 3-án tartott presbiterképzésen Ákoson. Az igehirdető felhívta a hallagatóság figyelmét arra, hogy nincs három alternatíva. Két út között választhat az emberiség. Az egyik Istenhez, a másik a kárhozatra vezet. Nagyon fontos, hogy minél több ember válassza az Istenhez vezető ösvényt, mégsem „tömegekben” kell gondolkodnunk. Jézus egyik példázatában is arról beszél, hogy a pásztor ott hagyja a kilencvenkilenc juhot, hogy megkeresse és visszahozza az egyetlen egyet is. Az egyért is megéri fáradozni.

Negyedik presbiterképzés

Negyedik alaklommal tartottak a Sárospataki Református Teológiai Akadémia (SRTA) tanárai képzést a nagykárolyi egyházmegye presbitereinek. Az Ákoson március 3-án megszervezett esemény Balogh Enikő kismajtényi lelkésznő igehirdetésével kezdődött.

A lelkésznő felhívta a hallagatóság figyelmét arra, hogy nincs három alternatíva. Két út között választhat az emberiség. Az egyik Istenhez, a másik a kárhozatra vezet. Nagyon fontos, hogy minél több ember válassza az Istenhez vezető ösvényt, mégsem „tömegekben” kell gondolkodnunk. Jézus egyik példázatában is arról beszél, hogy a pásztor ott hagyja a kilencvenkilenc juhot, hogy megkeresse és visszahozza az egyetlen egyet is.

Az igehirdetést követően Dr. Füsti-Molnár Szilveszter (SRTA) rektor tartott előadást, aki a Heidelbergi Káté alapján beszélt vigasztalásról a nyomorúságban, szabadulásról a nyomorúságból és háládatosságról. A délutáni órákban Pásztor Gyula lelkipásztor gyülekezeti diakóniáról szóló előadását hallgathatták meg a résztvevők, majd Dr. Geréb Miklós énektanítása következett.

Dr. Dienes Dénes egyháztörténeti előadása Ákoson (3. rész)

Dr. Dienes Dénes Ákoson tartott előadásában beszélt a püspöki és presbiteri tisztség múltjáról, ugyanakkor ismertette a református egyházszervezet kialakulását magyar nyelvterületen. Beszélt a presbitériumok helyzetéről és szerepéről. Tárgyalta a modernkori presbitériumok megalakulásának néhány szempontját, ugyanakkor beszélt a reformációról és annak hatásairól.

Dr. Dienes Dénes egyháztörténeti előadása Ákoson (2. rész)

Dr. Dienes Dénes Ákoson tartott előadásában beszélt a püspöki és presbiteri tisztség múltjáról, ugyanakkor ismertette a református egyházszervezet kialakulását magyar nyelvterületen. Beszélt a presbitériumok helyzetéről és szerepéről. Tárgyalta a modernkori presbitériumok megalakulásának néhány szempontját, ugyanakkor beszélt a reformációról és annak hatásairól.

Negyedik alkalommal tartanak munkatársképzést

Március 3-án kerül sor Ákoson a legközelebbi presbiter- és diakóniai munkatársképzésre. A képzés Balogh Enikő kismajtényi lelkésznő igei megnyitójával kezdődik 10 órakor. Dr. Füsti-Molnár Szilveszter, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektora több előadást is fog tartani. Beszél majd vigasztalásról a nyomorúságban, szabadulásról a nyomorúságból, és a háládatosságról. Az ebédszünetet követően a résztvevők D. Szabó Dániel (MRPSZ tiszteletbeli elnöke) missziói beszámolóját és Pásztor Gyula gyülekezeti diakóniáról szóló előadását hallgathatják meg. Az énektanításban Dr. Geréb Miklós irinyi lelkipásztor működik majd közre. A szervezők ez alkalommal is szeretettel várják az érdeklődőket.

 

Dr. Dienes Dénes egyháztörténeti előadása Ákoson (1. rész)

Dr. Dienes Dénes  a február 10-én Ákoson tartott előadásában beszélt a püspöki és presbiteri tisztség múltjáról, ugyanakkor ismertette a református egyházszervezet kialakulását magyar nyelvterületen. Beszélt a presbitériumok helyzetéről és szerepéről. Tárgyalta a modernkori presbitériumok megalakulásának néhány szempontját, ugyanakkor beszélt a reformációról és annak hatásairól.