TASNÁDI REFORMÁTUS TEMPLOM

Tasnád városát Tusnád néven említik először 1246-ban. A 15. században már az Érmellék központja és mezőváros. Püspöki uradalom volt, így épülhetett fel az egyik zárókő tanúságtétele szerint 1476-ra az egykori Közép-Szolnok vármegye legnagyobb középkori egyházi épülete, a tasnádi református templom a Szilágysági-dombvidék és az Alföld találkozásánál. A település reformációja viszonylag korán megtörtént, kb. az 1560-as évek végére. Ma közel 1400 lelket számlál a református egyházközség.

BOGDÁNDI KÓRUS

A bogdándi énekkar egyike azoknak a kórusoknak, melyeknek sorában minden korosztály képviselteti magát. Jó látni, hogy sok fiatal is csatlakozott a csapathoz. A videófelvételen a szaniszlói kórustalálkozón előadott énekeiket nézhetik meg.

 

ÉRSZODORÓI KÓRUS

Az érszodorói kamarakórus tagjai idén léptek fel először önállóan, eddig az tasnádszántóiakkal közösen énekeltek. Bebizonyították, hogy nem csak a nagylétszámú kórusok tudnak szépen énekelni. A videófelvételen a szaniszlói kórustalálkozón bemutatott énekeiket láthatják.

 

SZANISZLÓI KÓRUS

A szaniszlói reformátusok énekkara már több éve részt vesz a kórustalálkozókon. Idén ők voltak a házigazdái a Nagykárolyi Református Egyházmegye kórustalálkozójának. Az ott előadott énekeiket nézhetik meg a videófelvételen.

 

Szilágypéri kórus

Szilágypérben már több éve működik kórus. Az énekkar nevét a település híres szülöttéről, Budai Ézsaiás egykori debreceni püspökről kapta. A kórus évről évre részt vesz a kórustalálkozókon. Két évvel ezelőtt ők voltak a házigazdái a kórusok seregszemléjének. A videófelvételen a szaniszlói kórustalálkozón bemutatott énekeiket nézhetik meg.

Nt. Pásztor Gyula prédikált Nagykárolyban

Nt. Pásztor Gyula, a sárospataki teológia akadémiai lelkipásztora a Mózes második könyvének huszonötödik része alapján hirdette Isten igéjét a presbiterképzés záró istentiszteletén, március 24-én Nagykárolyban. Arra biztatott, hogy legyen egy-egy elhangzó igevers vagy szó lámpa és mécses számunkra, melyek világosságot mutatnak azokban a döntéshelyzetekben és kérdésekben, amelyek foglalkoztatnak minket.

A presbiter mint Krisztus képének hordozója

Nt. Pásztor Gyula, a Sárospataki Református Teológia akadémiai lelkésze rámutatott arra, hogy a presbiter Krisztus képének hordozójává kell váljon a mindennapokban. Sokszor ehhez csak annyi kell, hogy az „ön” helyett a Krisztus szót helyettesítsük be. Önmegvalósítás helyett Krisztus megvalósítását. Öndicsőítés helyett Krisztus dicsőítését. Önzés helyett pedig kerüljön Krisztus a középpontba.

Dr. Enghy Sándor: Nagypéntek és húsvét az Ézsaiás 53-ban

Dr. Enghy Sándor, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia professzora március 17-én a nagykárolyi egyházmegye presbiterei számára tartott presbiterképzésen, Ákoson beszélt az Ézsaiás próféta könyvének 53. részéről. Többek között megemlítette, hogy ez az egyik olyan ószövetségi rész, amit az újszövetségi könyvek a leggyakrabban idéznek.

Dr. Enghy Sándor: Dicsőítés és átok?

Dr. Enghy Sándor, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia professzora a nagykárolyi református egyházmegye presbiterei számára március 17-én tartott képzésen beszélt az átokról és dicsőítésről a Zsoltárok könyve alapján. Felvetette a kérdést, hogy hogyan fér bele a Bibliába az átok? Hiba van-e azzal a gondolattal, ami az Úr dicséretét helyezi a középpontba? Vannak olyan elemei a Zsoltárok könyvének, amelyek átokról szólnak?

Dr. Enghy Sándor: Elhívott emberek

Dr. Enghy Sándor, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia professzora három előadást tartott Ákoson,  a március 17-én tartott presbiter- és diakóniai munkatársképzésen. Az első előadásban a próféták elhívásáról beszélt. Megemlítette, hogy különbséget kell tenni a fizetett és az elhívott próféták között. Az elhívott próféta látja, hogy jó volna a kényelmes életforma is, ám mégis tudja, hogy neki azt kell tennie, amire az Úr kiválasztotta őt.

Presbiterséget vállalni Isten iránti szeretetből – prédikáció

Szabó Sándor szilágypéri lelkipásztor hirdette Isten igéjét az Ákoson tartott presbiter- és diakóniai munkatársképzésen március 17-én. Az igehirdető elgondolkodtató kérdéseket tett fel arról, hogy kit mi motivált, amikor elvállalta a presbiteri tisztséget. Végül annak a fontosságát emelte ki, hogy Isten iránti szeretetből kell vállalni és végezni ezt a fajta szolgálatot.

Gyülekezeti diakónia

Pásztor Gyula a gyülekezeti diakóniáról beszélt előadásában a nagykárolyi egyházmegye presbitereinek március 3-án. Az első évszázadokban a nem keresztyének is felfigyeltek arra a szeretetre, egymásra figyelésre és segítség nyújtásra, ami a keresztyéneket jellemezte. A diakónia ennek a közösségnek az életében fontos szerepet töltött be. Kálvin János is a diakónusi tisztséget a presbiterivel egyenrangúnak tartotta. Ennek ellenére a magyar református egyházban ilyen formán nem kapott kellő fontosságot. „Nem megterhelő ez a szolgálatunknak, hanem ellenkezőleg. Isten így akarja azokat az adottságainkat, melyek tőle származnak mások javára is felhasználni” – fogalmazott az előadó.

Dr. Füsti-Molnár Szilveszter előadása a hálaadásról

Dr. Füsti-Molnár Szilveszter az Ákoson tartott presbiter- és diakónus munkatársképzésen beszélt a Heidelbergi Káté harmadik nagy részéről: a háládatosságról. A káté harmadik részén belül két fontos területtel foglalkozott: Isten törvényével (Tízparancsolat) és a Miatyánk magyarázatával. Rávilágított arra, hogy ha a hálaadás nincs jelen a keresztyén gyülekezet életében, akkor kérdésessé válik, hogy valóban sajátjának tudhatja-e azt a másik két területet, amit a káté az ember nyomorúságáról és az ember megváltásáról mondott.

Dr. Füsti-Molnár Szilveszter előadása a nyomorúságból való szabadulásról

Dr. Füsti-Molnár Szilveszter, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektora az Ákoson tartott presbiterképzésen beszélt az ember nyomorúságból való szabadulásáról. Megemlítette, hogy Isten a rosszat is gondviselése eszközévé teheti. Ezt támasztotta alá József történetével, akit a testvérei irigységből egy kútba dobtak, majd rabszolgának adtak el. Isten József kalandos és szövevényes életútja során egész Izráelt segítette meg a későbbiek során az éhínségtől.  A rosszat is jóra fordította.

Dr. Füsti-Molnár Szilveszter előadása a vigasztalásról

Dr. Füsti-Molnár Szilveszter, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektora a március 3-án tartott presbiterképzésen a  Heidelbergi Káté alapján szólt a jelenlévőkhöz. A rektor beszélt arról, hogy ugyan sokan nem szeretik azt hallani, amit az egyház az ember bűnös, elesett állapotáról mond, mégis tény, hogy nincs csak boldog állapot. Az ember szembe kell nézzen nyomorúságos helyzetekkel is, s ebben az esetben vigasztalásra van szüksége.

Balogh Enikő igehirdetése az ákosi presbiterképzésen

Balogh Enikő kismajtényi lelkésznő prédikált a március 3-án tartott presbiterképzésen Ákoson. Az igehirdető felhívta a hallagatóság figyelmét arra, hogy nincs három alternatíva. Két út között választhat az emberiség. Az egyik Istenhez, a másik a kárhozatra vezet. Nagyon fontos, hogy minél több ember válassza az Istenhez vezető ösvényt, mégsem „tömegekben” kell gondolkodnunk. Jézus egyik példázatában is arról beszél, hogy a pásztor ott hagyja a kilencvenkilenc juhot, hogy megkeresse és visszahozza az egyetlen egyet is. Az egyért is megéri fáradozni.

Dr. Dienes Dénes egyháztörténeti előadása Ákoson (3. rész)

Dr. Dienes Dénes Ákoson tartott előadásában beszélt a püspöki és presbiteri tisztség múltjáról, ugyanakkor ismertette a református egyházszervezet kialakulását magyar nyelvterületen. Beszélt a presbitériumok helyzetéről és szerepéről. Tárgyalta a modernkori presbitériumok megalakulásának néhány szempontját, ugyanakkor beszélt a reformációról és annak hatásairól.

Dr. Dienes Dénes egyháztörténeti előadása Ákoson (2. rész)

Dr. Dienes Dénes Ákoson tartott előadásában beszélt a püspöki és presbiteri tisztség múltjáról, ugyanakkor ismertette a református egyházszervezet kialakulását magyar nyelvterületen. Beszélt a presbitériumok helyzetéről és szerepéről. Tárgyalta a modernkori presbitériumok megalakulásának néhány szempontját, ugyanakkor beszélt a reformációról és annak hatásairól.

Dr. Dienes Dénes egyháztörténeti előadása Ákoson (1. rész)

Dr. Dienes Dénes  a február 10-én Ákoson tartott előadásában beszélt a püspöki és presbiteri tisztség múltjáról, ugyanakkor ismertette a református egyházszervezet kialakulását magyar nyelvterületen. Beszélt a presbitériumok helyzetéről és szerepéről. Tárgyalta a modernkori presbitériumok megalakulásának néhány szempontját, ugyanakkor beszélt a reformációról és annak hatásairól.