Vakációs bibliahét Nagykároly-Belvárosban

Örömmel és érdeklődéssel járnak a gyermekek a Nagykároly-belvárosi Református Egyházközség vakációs bibliahetére, melyet a napokban tartanak.

DSC_0013Az egyházközségben az Isten éltessen című könyvben összeállított anyag szerint tartják a foglalkozásokat. A hét témája az 500 éves reformáció köré épül. Ennek megfelelően dolgoznak fel bibliai történeteket, ismerkednek meg a reformáció nagy alakjaival, tanulnak énekeket, kézműveskednek és játszanak a gyermekek. Nagy hangsúlyt fektetnek a reformáció ismertetésére. Tukacs Irénke tiszteletes asszonynak és Nagy Arnold szociális munkásnak nagy segítségére van az egyházközség nöszövetsége, akik nemcsak a gyermekek ellátásában, hanem néhány gyülekezeti taggal együtt a gyermekek felvigyázásában is segítenek, különösen a mai kiránduláson. A bibliahetet a zsibói botanikuskertbe való kirándulás teszi élménygazdagabbá a nagykárolyi gyermekek számára.

9 elemet

Vakációs bibliahét Nagykároly-Kertvárosban

Ezen a héten tartják Nagykároly-Kertvárosban a vakációs bibliahetet, melyre napról-napra nagy lelkesedéssel járnak a vallásórás gyermekek. Az egyházközségben nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek vallásos nevelésére.

DSC_0028

A gyermekbibliahét során a Királyhágómelléki Református Egyházkerület missziói osztálya által összeállított témákat dolgozzák fel, miközben sokat énekelnek, kézművesednek és játszanak a gyermekek. Az asztalról pedig nem maradnak el az ízletes falatok sem. Az 500 éves reformációra való tekintettel a bibliahét az Isten éltessen! címet viseli. A gyermekek több napos “szülinapi bulin” vehetnek részt, ahol bibliai történetekkel és a reformáció nagy alakjaival is megismerkedhetnek, közben pedig Dulcsesza mester cukrászdájában elkészítik a különleges 5 emeletes szülinapi tortát.

A foglalkozások levezetésében Tolnay István lelkipásztornak és Tolnay Adrien vallástanárnak, Bencze-Kádár Orsolya segédlelkész, Holló Éva és Suhó Andrea pedagógusok, valamint a gyülekezet ifisei segítenek.

63 elemet

Vakációs bibliahét Szilágypérben (képriport)

18 elemet

Fotó: Szabó Ildikó

Tanítások

toll„Fiam! az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolatimat megőrizze a te elméd.”  (Péld 3,1)

Mai napig gyakran eszembe jut, amit az egyik régi tanárom mondott, mikor elbúcsúztunk az iskolától: „Eddig tálcán kaptátok a sült galambot, ezután meg kell küzdenetek érte”. És az is eszembe jut, amit az egyik lelkipásztor mondott: „senki a te ifjúságodat meg ne vesse”. Bizony mind  a kettőjüknek igaza volt, hiszen gyermekkorban a szüleink, nevelőink tálcán tették elénk a dolgokat. A fiatal pályakezdők pedig sokszor többszörösen kell bizonyítsanak ahhoz, hogy elismerést szerezzenek és eredményeket érjenek el. Eszembe jutnak most az államalapítás ünnepén Szent István intelmei Imre herceghez, aki beszélt a hit megőrzéséről, az egyházi rend becsben tartásáról, a főpapoknak járó tiszteletről, a főemberek és vitézek tiszteletéről, az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról, a vendégek befogadásáról és gyámolításáról, az imádság megtartásáról, a kegyességről és irgalmasságról, valamint a többi erényről. De nemcsak az emberek gondolatai, hanem Isten szava is sokszor eszembe jut. Eszembe jut, amikor valaminek nagyon örülök: „mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok…” (I. Thess. 5 : 16). Eszembe jut, amikor bánatos vagyok: „semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt” (Filippi 4,7). Eszembe jut, amikor valami nagy kihívás előtt állok: „csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél…” (Józsué 1,7) Az a jó, hogy a Szentírásból minden élethelyzetünkre találunk egy-egy bibliai igét vagy történetet. Jussanak mindig eszünkbe Isten szavai és parancsolatai! Ámen!

Imádság: Drága jó Atyám! Légy áldott a Biblia tanításaiért. Kérlek, a te szent igéd tiszta fénye világítson utat előttem életem minden egyes napján! Ámen!

Sebestyén Elek Előd

Összetartó reformátusok

A kapuk már nyitva voltak, mikor megérkeztünk a rigmányi parókiára. Igazi erdélyi vendégszeretettel vártak ránk. Egy kissé meglepődtem, amikor megláttam a nyitott kapukat, mert mifelénk aligha lehetne ilyen bátran nyitva hagyni az ajtókat. De most egy meseszép nyárádmenti faluba érkeztünk, ahol mindenki református magyar ember.  Nem is találkoztam ilyen településsel azelőtt, ahol ne éljenek más nemzetiségűek és felekezetűek.

DSC_0109

A néhány száz lelkes településen igazán családias a hangulat. Az emberek bátran bekopogtatnak a szomszédba, egymáshoz, ha éppen valamire szükség van a főzéshez-sütéshez, és az üzlet már zárva van. Ahhoz, hogy rövidítsenek az útjukon, sokszor egymás portáján és kertjén haladnak át, s nekik ez teljesen természetes. Úgy élnek, mint egy nagy család tagjai. Igaz, amint azt Buksa Ferenc családfakutató lelkipásztortól megtudjuk, a település lakói mind valamilyen szálon rokonságban vannak egymással, sőt még ő maga is távoli rokonságban áll gyülekezeti tagjaival, holott jó pár településsel arrébb született. A lelkipásztor már több mint egy évtizede járja a levéltárakat és kutat családfák után. El is készítette mind a két gyülekezetének, a rigmányinak és a nyárádszentsimoninak is a családfáit és számos személy ősfáját is. Jól ismeri már a Maros megyei, sőt számos erdélyi megye családjait. Számtalan érdekességet mesél a családfakutatásról. Gyakran sokkal többet tud egy-egy régi családról, mint az utódok, akiknek téves vagy hiányos ismereteik vannak a felmenőikről. Vannak, akik azt szeretnék, ha kiderülne, hogy nemesi származásúak. Vannak, akik hasonló nevű nemes családok címerét teszik ki a falukra, és bizonygatják mások előtt, hogy milyen neves családból származnak. Vannak, akik azért szeretnék megismerni az őseiket és a velük történt eseményeket, mert saját sorsuk különös alakulására keresnek valami misztikumot a múltból. Vannak, akik miután megtudják honnan származnak őseik, végigjárják azokat a településeket, felkeresik a régi anyakönyveket, hogy megérinthessék azokat a lapokat, amelyeken őseik keresztelési, házasságkötési vagy elhalálozási adatai vannak feljegyezve. Különböző motivációból indul el tehát egy-egy családfakutatás. Mégis amikor arról kérdezem a lelkipásztort, hogy mi az, amit végkövetkeztetésként levonnak maguknak az emberek családfájuk megismerése után, az nem más, mint a tolerancia. Kiderül, hogy ma semmi sem az, ami régen volt. Az egykori nemesek közül sokan szegény sorba csúszhattak le, a jobbágyok sarjai évszázadok alatt pedig meggazdagodhattak, de bárki felmenői között egyaránt lehettek nemesek, jobbágyok, szabad székelyek, magyarok, székelyek, románok, szászok, svábok, szlovákok, romák vagy éppen más nemzetiségűek. És ugyanez a helyzet vallási tekintetben is.

A lelkész azonban nemcsak családfák kutatásával foglalkozik, hanem ezzel egyidejűleg bibliagyűjtéssel is. Eddig közel száz különböző nyelvre fordított Szentírást sikerült szereznie. Olyan nyelvűek is vannak a gyűjteményében, amilyenekről egy laikus ember nem is hallott. Ezek a Bibliák, néhány antik darabbal együtt, a reformáció ötszázadik évfordulója alkalmából lesznek kiállítva a gyülekezetben a nyárádszentsimoni és rigmányi régi textiliákkal együtt. Szintén ebből az alkalomból készülnek ősszel 50-50 gyümölcsfát ültetni mindkét gyülekezetben. A bibliagyűjtemény most a parókián tekinthető meg. A gyülekezeti termet a helybéliek családfái díszítik, a parókia többi szobája pedig, a gyerekszobától a hálószobáig könyvekkel van tele.

Érdemes egy kis kitérőt tenni a parókia udvarára is, ahol szépen gondozott virágok ékesítik a tisztán tartott udvart. Ezek már a tiszteletes asszony, Buksa Júlia munkáját dicsérik, aki óvónőként dolgozik. Az udvarra ránézve nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy megállapíthassuk mennyire kreatív. Nemsokára elő is kerülnek a papírból és szalmából készített karácsonyfadíszek, amelyekkel évről-évre díszítik a fenyőfát. A csillogó-villogó giccsek helyett az egyszerűséget kedvelik. A tiszteletes asszonynak fontos szerepe van a gyülekezeti munkában is, hiszen ő végzi a kántori teendőket. Örömmel mesél mind a két gyülekezetről, melyeknek őszinte, barátságos emberek a tagjai. A hívek ragaszkodnak lelkipásztorukhoz. Előfordul, hogy egy-egy imaheti istentiszteletre kevesebben mennek el, mint vasárnap. Volt, aki megmondta: „minek hallgassunk mi mást, amikor van nekünk saját papunk”. Az emberek nem sajnálják a pénzüket az egyházra, ki is fizeti mindenki az egyházfenntartói járulékot év végéig. Megtörtént az is, hogy egy-egy szegényebb nehezen tudott fizetni, de a gyülekezet többi tagja javasolta, hogy összepótolnak és kifizetik helyette. Az egymás megsegítéséről tanúskodik az is, hogy a holland testvérgyülekezettől kapott ruhákat jelképes összegért vásárolhatják meg a gyülekezeti tagok. A németalföldiek azzal a céllal is hozzák ezeket, hogy ezáltal is segítsenek a falu népén. Ezen kívül csoportok szoktak tőlük jönni, akik közmunkával az egyházi ingatlanok felújításában és az iskola, ill. az óvóda felszerelésében segítenek. A reformáció ötszázadik évfordulóját is közösen készülnek megünnepelni. Szívesen hallgatjuk amint lelkesedve mesélnek a gyülekezetről, és örömmel állapítjuk meg, hogy Erdélyben vannak olyan magyar falvak, ahol alázatos és szorgalmas reformátusok egy nagycsalád tagjaiként élnek együtt.

Sebestyén Elek Előd

18 elemet

Vakációs bibliahét Magyarcsaholyban (képriport)

21 elemet

Fotó: Nagy Róbert

Szeretettel dolgozni

toll„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14)

A Biblia arra hívja fel a figyelmünket, hogy minden dolgunk szeretetben menjen végbe. Az emberek többségét a végtelen pénzszerzés motiválja arra, hogy dolgozzon.  A hallásuk is az érmék csengésére van kifinomulva, ahogy az alábbi történet is példázza: “Történt egyszer, hogy egy indián sétált egy nagy amerikai városban a nem indián barátjával. Éppen csúcsidő volt, tehát sokan nyüzsögtek az utcákon. Az autósok nyomták a dudákat, a taxisok csikorogva fordultak be az utcasarkokon, a város zaja szinte süketítő volt. Egyszer csak megszólalt az indián:

– Hallok egy tücsköt.
– Az nem lehet- mondta a barátja. Ekkora zajban hogy lehetne meghallani egy tücsköt?
– Biztos vagyok benne. Hallottam egy tücsköt – mondta az indián
– Ez őrültség –  mondta újra a barátja.
Az indián viszont egy kis ideig türelmesen figyelt, majd elindult az utca másik oldalára, ahol néhány bokor nőtt. Az ágak között tényleg megtalálta a tücsköt.

A barátja álla leesett: ez lehetetlen. Neked természetfölötti hallásod van.
– Nem – válaszolt a bennszülött. Az én fülem semmiben sem különbözik a tiedtől.
A dolog csak azon múlik, hogy mire figyelsz jobban.
– Ez lehetetlen, én sose hallanék meg egy tücsköt ilyen zajban.
Nem, nem lehetetlen – hitetlenkedett tovább a barátja.
– Az egész csak azon múlik, hogy mi a legfontosabb neked.
Figyelj! Bemutatom. Az indián kivett a zsebéből néhány érmét, majd a földre ejtette azokat.
Harminc méteres körzetben minden fej megfordult, hogy vajon az érme, ami csörrent, nem az övék-e.
– Látod már, hogy mire gondoltam?
Az egész azon múlik, hogy mi az, ami fontos számodra.” Mi vajon milyen hangokat hallunk meg? Minket mi motivál a munkában, az életben? Szeretettel és örömmel végezzük-e a feladatainkat vagy a pénzszerzés kényszerűségével? Ámen.

 

Imádság: Uram! Köszönöm neked, hogy a pénznél sokkal értékesebb ajándékokkal adományoztál meg. Segíts, hogy munkámat szeretettel, örömmel és türelemmel végezzem. Ámen!

Sebestyén Elek Előd

Vakációs bibliahét Érszakácsiban

Az elmúlt héten tartották meg Érszakácsiban a szokásos nyári vakációs bibliahetet. Idén is nagy örömmel és érdeklődéssel vettek részt a programokon a gyermekek.

scs28

 

A gyermekek tanulságos bibliai történetekkel ismerkedhettek meg, próbára tehették kézügyességüket, és sok finomságot fogyaszthattak el. A bibliahét augusztus 6-án, vasárnap délelőtt zárult. Az istentisztelet keretében bemutatót tartottak a hét során tanultakból. Az istentiszteletet követően szeretetvendégségre kertült sor. A polgármester és felesége jóvoltából –akik egyébként római katolikusok- egy finom  tortát fogyaszthattak el a gyermekek.

28 elemet

Példás megegyezés a nagykárolyi történelmi egyházak között

Történelmi pillanatra került sor 2017. augusztus 5-én Nagykárolyban, ugyanis ezen a napon került sor az első ökumenikus házasságkötésre a református templomban. Nagyon különleges és jó érzés volt, hogy az ökumenikus szertartásnak a református templom volt a helyszíne – tudtuk meg Tolnay István esperestől.

esk5

Nagykárolyban már évekkel ezelőtt felmerült annak a lehetősége, hogy a házasságkötésre készülő ifjú párok kérésére egy templomban, ökumenikus szertartás keretében eskessen a református és római katolikus lelkész. Amikor főtisztelendő Illyés Csaba római katolikus esperes a nagykárolyi római katolikus Kalazanci Szent József templomba kapott kinevezést, Simon Attila plébánossal együtt meglátogatta Tolnay István esperest, a Nagykároly-kertvárosi református gyülekezet lelkipásztorát. Ennek a baráti együttműködésnek az egyik első lépése volt az a 2-3 évvel ezelőtti megegyezésük miszerint az ökumenikus szertartások esetén mindig a mennyasszony vallása döntse el azt, hogy melyik templomban legyen az esküvő. Az utóbbi években számos ökumenikus szertartás volt a nagykárolyi római katolikus templomokban, ám most érkezett el az ideje annak, hogy a menyasszony vallása szerint a református templomban tartsák a házasságkötést. Amikor ezt a lehetőséget a lelkipásztorok felvetették az ifjú párnak, Nagy Roland Tibornak és Bíró Boglárkának, ők készséggel beleegyeztek, és Illyés Csaba esperes úr is jó szívvel ment el szolgálni a református templomba. Polgári szertartással kezdődött az esküvő, melyet Kovács Jenő polgármester vezetett le. Ő is örömét fejezte ki, hogy Nagykárolyban ilyen történelmi pillanatra kerül sor. A nagykárolyi történelmi egyházak közötti egyesség az ökumenikus együttműködés szempontjából is kiemelkedő esemény volt. Az egyházi elöljárók bíznak abban, hogy lesz még erre példa, s nemcsak Nagykárolyban, hanem annak környékén is követni fogják ezt a kezdeményezést.

Ez a kompromisszumos megoldás azért született, mert mind Illyés Csaba mind Tolnay István azt szeretnék, ha a fiataljaik a templomokban esküdnének meg. Ugyanis volt már olyan felkérés mind a kettőjük irányába, hogy a Károlyi kastély kápolnájában legyen a házasságkötés. Volt olyan eset is, amikor egyik fél sem volt katolikus, de abban a templomban kérték az esküvőt, mert ahogy fogalmaztak: „az mennyire szép, és jól mutat a videón”. Ám, amint arra a lelkészek felhívták már a híveik figyelmét, a házasságkötésnek sokkal fontosabb a lényege, mint hogy mi mutat jól a videón. A lelkészek azt szorgalmazzák, hogy a templomokban történjen az esküvő, ne a strandon, ne sátrak alatt, ne éttermekbe vagy egy szállodának a tetején, hanem Isten szent házában, legyen az katolikus, református vagy más felekezetű templom. A nagykárolyi lelkészek közötti egyesség tehát arról szól, hogy a mennyasszony vallása dönti el, hogy melyik templomban legyen a házasságkötés. Az egyházi vezetők felhívják a figyelmet arra, hogy ahhoz, hogy minden ékesen és szép rendben történjen, mindenki igyekezzen a közöttük létrejött egyességhez igazodni.

6 elemet

Egy test tagjai vagyunk

toll„Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint” (1Kor 12,27)

Kedves Olvasó! Volt-e már sérülés a testeden? Bizonyára igen. Sokszor figyelembe se  vesszük testrészeinknek egyen-egyenként való fontosságát. Ha azonban valamelyik megsérül, olyankor a teljes figyelmünk arra a testrészre összpontosul, s arra, hogy mihamarabb meggyógyítsuk. Arra törekszünk, hogy újra teljes egész legyen a testünk. Mi mindannyian Krisztus testének tagjai vagyunk. Keresztyén közösségként figyeljünk oda egymásra! Ha valamelyik gyülekezeti társunknak az életében fájdalmat, bánatot, sérülést tapasztalunk, akkor ne lépjünk közömbösen tovább mellette! Hallgassuk meg egymást, és segítsünk egymásnak a lelki gyógyulásban! Krisztus teste is csak akkor egész, ha a  test tagjai is mind lelkileg épek. Ámen!

Imádság: Megváltó Jézusom, köszönöm, hogy a te testednek, az egyháznak én is tagja lehetek. Imádkozok azokért, akik ezekben a percekben lelki fájdalmakat hordoznak. Te gyógyítsd be a sebeket! Ámen!

Sebestyén Elek Előd

Vakációs bibliahét Kaplonyban (képriport)

10 elemet

Fotó: Erdős Csaba

XXVIII. Kölcsey-megemlékezés

Az óriási hőség ellenére is szép számmal ellátogattak Sződemeterre augusztus 4-én, hogy együtt ünnepeljék Kölcsey Ferencet, nemzeti imánk szerzőjét. Immár huszonnyolcadik alkalommal szerveztek megemlékezést a költő-politikus szülőfalujában, amelyre nemcsak a Kárpát-medencéből, de még Kanadából is érkezett vendég.

DSC_0028

Az esemény főszervezője idén is Muzsnay Árpád, az EMKE főtanácsosa volt. Először ő üdvözölte a jelenlevőket, majd átadta a szót Pakulár István lelkipásztornak és Gheorghe Marian polgármesternek. „Ma talán az év egyik legmelegebb napja van, de mi kitartóan ünnepelünk és adunk hálát Kölcsey munkásságáért, amit mi is büszkén adunk át utódainknak. Mondják, hogy verset írni bárki tud, de olyat, ami nemcsak költemény, hanem himnusz, krónika és imádság is egyben, csak Kölcsey Ferenc tudott. A mai nap számunkra azért különleges mert őt ünnepeljük, és azért, mert az ünneplő sereg nem szűkül a Kárpát-medencére, hiszen a tengeren túlról is érkeztek vendégek… Az elmúlt nap történt valami, ami mint jelkép hívja fel a figyelmünket. A tegnap ugyanis lebontották a kertet körülölelő kerítést. Azt az építményt, ami behatárolt bennünket. Most már tudom, hogy ha ez véletlennek is tűnik, nem az. A mindenható Gondviselő így üzen. Éppen akkor bomlott le a kerítés, amikor tengert és határokat is legyőztünk azért, hogy egybegyűljünk ünnepelni Kölcseyt, a himnuszt, a magyarságot, a közös gyökereket és az együvé tartozást” – fogalmazott a Sződemeterre beszolgáló tasnádi lekipásztor.

Az ünneplők meghallgathatták Pataki Csaba (elnök, Szatmár Megyei Tanács) és Seszták Oszkár (elnök, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat) a rendezvény fővédnökeinek köszöntő szavait. Köszöntőt mondott továbbá Szenthe Anna, a Kanadai Magyar Kulturális Tanács elnöke. Kölcsey Ferencet idézte és méltatta: Nagy Zsuka költő (Nyíregyháza), Tar Károly (a Román-, Magyar- és Svéd Írószövetség tagja) és Kondor Katalin (a Magyar Rádió volt elnöke). Szavalt Varga Sándor színművész, valamint Bartha Máté, Bendel Krisztina, Bihari Renáta, László István ás Ombodi Dominik. Az ünnepség nemzeti imánk eléneklésével és koszorúzással ért véget, melyen díszőrséget a nagykárolyi-, szatmári- és szilágysomlyói cserkészcsapatok tagjai álltak. A Nagykárolyi Református Egyházmegye koszorúját Tolnay István esperes és Sebestyén Elek Előd lelkipásztor helyezték el a költő szobránál.

 

69 elemet

Kirándulás a reformáció magyarországi bölcsőibe

Az 500 éves lutheri és 450 éves magyar reformáció előtt tisztelegtek a Tasnádi Református Gyülekezet, a Temesvári Evangélikus-Lutheránus Gyülekezet, valamint a Temesvár-Vöröscsárdai Református Gyülekezet tagjai.  A Magyar Kormány támogatásával megvalósult közös kiránduláson a reformáció magyarországi bölcsőibe látogattak el, és ismerkedtek meg a közös protestáns múltjukkal. A csoportot a gyülekezetek lelkipásztorai, úgy, mint nt. Kovács Zsombor evangélikus, nt. Kovács Ibolya református, nt. Pakulár István református lelkipásztorok és jómagam vezettük.

tk2

Első állomásunk Vámospércsen volt, ahol a helyi református egyházközség gyülekezeti termében megnéztük dr. Kocsis Attila lelkipásztor reformációhoz kapcsolódó egyedi bélyegkiállítását. Ezt követően Vizsolyba, az első teljes magyar nyelvű Biblia kinyomtatásának helyszínére látogattunk el a résztvevőkkel. Részletes idegenvezetés alapján megismerhettük nemcsak a Károli Gáspár által teljességében lefordított első magyar nyelvű Biblia nyomtatásának körülményeit, de a csodálatos református templom középkorig visszanyúló történetét, a helyi reformáció részleteit, valamint a korabeli nyomdagépek működési elveit is. Ezt követően a sárospataki Református Teológiai Akadémiát néztük meg, gyönyörködhettünk annak egyedülálló könyvtárában, majd az udvar bibliai növényekből álló kertjében.  A következő nap Nyíregyházára utaztunk, ahol megismerkedtünk a város evangélikus múltjával és intézményeivel. Dr. Kovács László Attila lelkipásztor-orgonaművész bemutatta nekünk Magyarország második legnagyobb evangélikus templomát, majd egy rövid orgonajátékkal is megörvendeztetett bennünket. Meglátogattuk továbbá a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumot, melynek történetét, tevékenységét, helyi evangélikus egyháztörténeti érdekességekkel együtt Tar Jánosné igazgatónő ismertette. Ezt követően Kovács Erzsébet evangélikus lelkipásztor vezetésével betekintést nyerhettünk az evangélikus egyház szeretetszolgálati tevékenységébe az Élim Evangélikus Szeretetotthon meglátogatása által. Az intézményben szellemileg visszamaradott lányokat ápolnak és foglalkoztatnak nagy gondossággal és szeretettel.

A reformációs múlt előtti tisztelgés a következő napon Debrecenben folytatódott. Ennek részleteit a város főterén dr. Kocsis Attila lelkipásztor, a debreceni Református Szeretetszolgálat igazgatója ismertette néhány szóban, majd ezt követően a helyi Esperesi Hivatal gyűléstermében bemutatta számunkra a szeretetszolgálat sokrétű tevékenységét is. A protestantizmus bölcsőjében való tájékozódásunk a Nagytemplom mögötti téren folytatódott, ahol dr. Kocsis Attila elvezette csoportunkat abba a félig már földben lévő terembe, egykori sekrestyébe, amely 1566-ban imateremmé épült, s ahol Méliusz Juhász Péter és társai kidolgozták a magyar reformáció helvét, kálvinista ágát, melynek nyomán megalakult a református egyház Magyarországon. Ezen kívül a debreceni Református Kollégiumot is megnéztük, s megtudhattuk a falakat díszítő plakettekről, hogy kik voltak a kollégium leghíresebb diákjait.

Zarándokutunk zárónapján a nagyari Petőfi-emlékfát, Kölcsey Ferenc sírját Szatmárcsekén, valamint a kazettás mennyezetéről híres középkori csengersimai templomot látogattuk meg. Az igazi záróakkordot azonban a nagygéci Megmaradás Templomának és látogatóközpontjának helyszíne jelentette, ahol néhány szó, ének, ima erejéig megtörtént nemcsak a reformáció múltja és hősei előtti tisztelgés, hanem a közös protestáns jövőnkre való kitekintés is. Mintegy ráadásként a hazafelé vezető úton a nagykárolyi Károlyi-kastély egyházmegyei szintű református időszakos kiállítását is megnéztük a kirándulás résztvevőivel.

A sokszor fáradtsággal járó, intenzív programokat beszélgetésekkel, közös énekléssel oldottuk, ezáltal is közelebb kerülve egymáshoz, megismerve egymás vallását, a protestantizmuson belüli különbségeket és hasonlóságokat is. Mindannyian ismeretekben, lelki élményekben meggazdagodva tértünk haza, azzal a tudattal, hogy magyar protestáns identitásunkban mindenképpen megerősödtünk. Köszönet a Magyar Kormánynak, ezen belül a Bethlen Gábor Alapnak, hogy anyagi támogatása által lelkiekben gazdagodhattunk.

Pakulár Julianna

tasnádi református lelkész

36 elemet

Vakációs bibliahét Kismajtényban

30 elemet

Forrás: Kismajtényi Református Egyházközség facebook oldala

8. Kölcsey-emlékfutás

2017. augusztus 5-én ismét megrendezésre kerül a Kölcsey-emlékfutás, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a környék egyik legizgalmasabb és legnagyobb tömegsportrendezvénye immár hetedik alkalommal – olvasható a Tasnádi Református Egyházközség facebook oldalán.

2638

Az előző évekhez hasonlóan idén is nagy sikerre számítanak a szervezők. A Királyhágómellékei Református Egyházkerület és a tasnádi Ady-Kölcsey Kulturális Egyesület támogatásával létrejövő rendezvény szokás szerint reggel 9 órától gyülekezővel kezdődik a tasnádi református templom előtti parkban, ahol regisztráció lesz és pólóosztás. A távot idén is meg lehet tenni biciklivel, sétálva, futva, kocogva, igény szerint. A csapat 10 órakor indul el, rendőri felvezetéssel és mentőkísérettel, útközben négy ponton biztosítanak vizet a résztvevőknek. A Sződemeterre kiérkezőket idén is bográcsos egytálétel és hűsítő ital/fagyi várja. Jelentkezési tudnivalók: a 18 év alatti jelentkezőknek kötelező módon rendelkezniük kell orvosi igazolással és szülői belegyező nyilatkozattal, amit a regisztrációkor kell felmutatni. A 18 év fölöttieknek vagy orvosi igazolást vagy egy aláírt nyilatkozatot kell bemutatniuk arról, hogy saját felelősségükre vesznek részt a rendezvényen. Jelentkezési korhatár és nevezési díj nincs. A rendezvény célja népszerűsíteni Kölcsey Ferenc, Himnuszunk írójának születési helyét és szellemi értékét. Szeretettel várják az érdeklődőket a világ minden tájáról!
Jelentkezni lehet a 0040751580282 vagy 0040756096516 telefonszámokon, a pakularsunu@gmail.com email-címen, vagy a Tasnádi Református Egyházközség lelkészi hivatalában.

Gyermekbibliahét Nagytarnán

Istennek legyen hála, idén második alkalommal szervezhettük meg a gyermekbibliahetet az otthontól távol, táborozással, kirándulással egybekötve, Nagytarnán, a Szatmári Református Egyházmegye táborhelyén, a román – ukrán határ közvetlen szomszédságában, festői környezetben.

daba9

Isten segítő jóindulatának köszönhetően a tavalyi táborban résztvevők beszámolóján felbuzdulva, idén szinte duplájára megnőtt a résztvevők száma, akiket ugyanúgy, mint tavaly, elkísért a lelkész házaspár, valamint három kisegítő és két szakácsnő.

A bibliatábor öt napot tartott. Ez alatt az öt nap alatt tanulásunkhoz alapul szolgált az egyházkerületünk által erre a célra kiadott kézikönyv. A tanulás mellett keresztrejtvények, kreatív kézimunkák és a témákhoz kapcsolódó játékok által mélyítettük tudásunkat. Ezeken kívül különböző sport tevékenységek, túrázások, filmklubok töltötték ki időnket.

Habár az ötödik napon búcsút vettünk a táborhelytől, programunk mégis folytatódott, ugyanis vasárnap, a délutáni istentisztelet után bemutattuk mindazt, amit öt nap alatt tanultunk. Mivel a heti téma református egyházunk ötszázadik születésnapjával kapcsolatos volt, egy-egy szelet tortával leptük meg a templomkertben az Isten házából távozókat.

Hisszük, hogy táborozásunk áldásos volt, és imádkozunk azért, hogy jövőre ismét megszervezhessük azon vallásórásaink számára, akik vágynak arra, hogy ily módon is közelebb kerüljenek Istenhez.

Ez úton is köszönetet mondunk a szülőknek, akik nem álltak gyermekeik lelki fejlődésük útjába, és lehetővé tették ittlétüket.

Köszönetet mondunk Máthé Tünde lelkipásztornőnek, aki megtervezte és lebonyolította a tanulás és a kézimunka különböző fázisait.

Köszönet a segítőknek! Köszönet a szakácsnőknek! Köszönet támogatóinknak! Köszönet a Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának a táborhelyért!

Támogatóink: Communitas Alapítvány, Asociatia „Pro Dobra” Egyesület és a Dobrai Református Egyházközség.

 

Máthé Loránd Árpád lelkipásztor

24 elemet