Kopjafát avattak Lelében

A reformáció ötszázadik évének állítottak emléket Lelében október 29-én azzal a kopjafával, melynek hasonmását egy héttel azelőtt a magyarországi testvértelepülésükön, Cégénydányádon avattak fel.

DSC_0060 (15)

A református templomban tartott ünnepi istentiszteleten Tolnay István nagykárolyi esperes tolmácsolta Isten igéjét a Jn 3,7 igeszakasz alapján. Az igehirdető Nikodémus történetén keresztül rávilágított arra, hogy a reformáció nem a külsőségekben, hanem elsősorban hit- és gondolkodásmódban jelent megújulást. Újra kell gondolja az ember Istenhez való viszonyát, neki való engedelmességét. Elődeink nem azért döntöttek a református egyház mellett, mert úgy gondolták, hogy jobb kipróbálni valami másikat, vagy mert a Nyugat-Európából hazatérő peregrinusok hajlandók voltak magyarul hirdetni az Igét. Ezek ugyan mind kellettek a reformációhoz, ahogyan a Vizsolyi Biblia is. A reformáció azért gyökerezhetett meg a Kárpát-medencében, mert Isten lelke kezdett az őseink szívében dolgozni, és engedni kell, hogy ma is ő munkálkodjon bennünk.

A vendégeket és a gyülekezetet Nagy Sándor házigazda lelkipásztor köszöntötte, aki Mózes prófétát idézve elmondta: amíg népünknek Isten lesz a hajléka és temploma, addig jövője is lesz. Felhívta a figyelmet arra, hogy ha Európa lemond keresztyén értékeiről, akkor olyan veszélybe kerülhet, ami visszafordíthatatlan.

Szabóné Varga Szidónia cégénydányádi lelkésznő  a testvériség fontosságáról beszélt. Kiemelte: akár bajban, akár örömben a testvér az, akihez az ember mindig odafordul. A cégénydányádiak és leleiek testvéri kapcsolatának immár látható jelei is vannak abban a két kopjafában, melyeket a két település református templomainak udvarán helyeztek el. Ezek a kopjafák mindig arra emlékeztetik majd a két magyar közösség tagjait, hogy nincsenek egyedül.

Kelemen Róbert cégénydányádi polgármester Vörösmarty Mihály szavait idézte: „legyen minden magyar utód különb ember, mint apja volt”. Hogy tudnánk mi különbek lenni? – tette fel a kérdést. Majd elmondta, hogy őseink is megreformálták azt a kort, amelyben éltek. Mi is megreformálhatjuk a magunkét. Sajnálattal számolt be arról, hogy az anyaországban sokakat nem megreformálni kell a hitben, hanem vissza kell téríteni a hithez. A történelem is azt mutatja, hogy milyen fontos szerepe volt a hitnek a magyar nemzet életében, akik pedig ezt nem értik, azok nincsenek tisztában azzal sem, hogy e nélkül a nemzetük és hazájuk kerül veszélybe. Ugyancsak ő beszélt a kopjafára faragott szimbólumokról. A kopjafa csúcsán található láng formát a vezetőknek, lelkészeknek, tanároknak szokták faragni. Ez a fényt, a tüzet jelenti, ami a közösséget élteti.

Almási Csaba lelei főgondnok köszönetét fejezte ki a testvértelepülés küldöttségének a tárgyi és lelki ajándékért, hiszen tőlük mind a kettőt megkapták. Beszámolt az egyházközség legutóbbi fejlesztéséről. Az elmúlt időszakban közadakozásból új kerítést készítettek a templom körül. Mindenki szépen adakozott erre a célra, mégis kiemelte Kulcsár Dezső nevét, aki nagyobb összeget ajánlott fel a munkálatra. Végül Dorothy Nell Mc Donaldtól származó idézettel zárta beszédét: „Kívánok neked szeretet, erőt, hitet és bölcsességet. Javakat és aranyat elegendőt ahhoz, hogy segíthess másokon. Kívánok dalokat, de áldott csöndet is, és Isten édes békéjét, amikor egy nap véget ér”.

A vallásórás gyermekek csodálatos és elgondolkodtató műsort mutattak be a reformációról, melyből kiderült az, hogy hogyan látják ők a reformációt. A gyermekeket Csürös Róbert gyakornok lelkész és Csürös Orsolya vallástanár készítették fel.

Az istentiszteletet követően a templomkertben leleplezték a Sándor Attila székelyudvarhelyi fafaragó mester által faragott kopjafát, ezt követően pedig koszorúzás következett. Az ünnepség szeretetvendégséggel ért véget.

 

38 elemet

Kórustalálkozó Koltón

Egyházkerületi kórustalálkozót tartottak a Máramaros megyei Koltón, amely 11 órakor kezdődött a református templomban.

22906688_1490870574360258_839778349_o

Az ünnepi istentiszteleten Forró László egyházkerületi főjegyző hirdette Isten igéjét a 46. zsoltár alapján. Igehirdetésében kihangsúlyozta, hogy a zsoltár olyan tartalmat tár elénk, melyben a múlt, a jelen és a jövendő, mint Isten gondviselésének folytonossága van jelen. Hitben való kitartásra intett, valamint a különböző támadásokkal való szembenállásra. Az igehirdetést követően Ecsedi Árpád koltói lelkész, a Nagybányai Református Egyházmegye főjegyzője üdvözölte az egybegyűlteket. Őt követően Gellén Sándor esperes köszöntötte jelenlévőket, majd Forró László szólt még néhány szót. A templomban a köszöntések között  a szatmáriak szolgáltak négy énekszámmal, a kórust Higyed Gyöngyi karnagy vezényelte. Az istentiszteletet követően a helybeliek átvonultak a gyülekezeti házba, az énekkarok pedig a Teleky Sándor kultúrotthonba. Minden megjelent kórus két énekszámmal készült, melyek a reformáció ötszázadik évéhez kötődtek. Egyházmegyénket a Nagykároly-Kertvárosi Református Egyházközség Pro Ecclesia nevű vegyeskara képviselte. A kórustalálkozó Orosz Otília egyházkerületi zenei előadó köszöntésével kezdődött, majd ezt követően sor került a kórusok fellépésére. A kilenc egyházmegyéből hét küldött énekkarokat a kórustalálkozóra. Részt vettek az alábbi kórusok: a Nagybánya-Óvárosi Református Egyházközség Vegyeskara, a Koltói Református Egyházközség Vegyeskara, a Koltói Kamarakórus, a Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztorkórusa és a Szatmári Református Gimnázium Gyermekkórusa, a Mikolai Református Egyházközség Vegyeskara, a Margittai Református Egyházközség Vegyeskara, a Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközség Vegyeskara,  Zilah-fenyvesi Református Egyházközség Vegyeskara, a Szilágyperecseni Református Egyházközség Vegyeskara, a Nagyvárad-olaszi Béczi Ernő Vegyeskar,  a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium Gyermekkórusa, a Partiumi Keresztény Egyetem Vegyeskara és a Nagyváradi Kántorkórus.

A kórusokat dr. Lászlóffy Zsolt zenetanár értékelte ki, aki a Partiumi Keresztény Egyetem zenepedagógia szakának tanára. A kórustalálkozó egy nagyon jól sikerült és megszervezett esemény volt, melyen mindenki jól érezte magát. Az esemény szeretetvendégséggel zárult egy Koltóval szomszédos település éttermében.

21 elemet

A reformáció emlékünnepe Érszakácsiban

A Reformáció 500 emlékünnepe alkalmából október 29-re hazahívtuk és hazavártuk az Érszakácsiból elszármazott testvéreinket. Volt, aki a messzi Ausztráliából érkezett haza szülőfalujába. Az úrvacsorával egybekötött istentisztelet után kopjafát és emlékpadot áldottunk meg a templomkertben. A két alkotás Szabó Béla presbiter testvérünk keze munkáját dícséri. A kopjafa a templomunk tornyát mintázza, az emlékév évszámaival, Igével és a bárány jelképével. Az emlékpad két oldalán szőlőgerezd, levél és búzakalász látható. Az ünnepség a kúlturotthonban közös ebéddel zárult. Jó volt együtt lenni és ünnepelni, erősödni szent hitünkben és így tekinteni reménységgel az újabb 500 esztendő felé. Soli Deo Gloria!

Fülöp János

24 elemet

Látni, hallani, szólni és tenni

toll„Kiknek szemeik vannak a látásra, de nem látnak, füleik vannak a hallásra, de nem hallanak.” (Ez 12,2)

 

„Egy szó, egy fillér, egy kézszorítás, ha áld, ha segít, ha szolgál, drágább kincs az minden diadémnál” – fogalmazott Ravasz László egykori református püspök. A reformáció küszöbén a szóról és kézfogásról vallott gondolatai tovább folytatják Ezékiel próféta gondolatsorát, aki látásról és hallásról beszél. Most, az 500 éves reformáció ünnepén látnunk, hallanunk, szólnunk és tennünk egyaránt kell. Vissza kell tekintenünk nagy reformátor elődeinkre, akik a hit tiszta látására tanítottak bennünket, és arra neveltek, hogy naponként olvassuk a Bibliát. Annyi mindent meghallunk.  A hallásunk sokszor a  szóbeszédekre van kiéleződve, de most nem ezek kell a fülünkben csengjenek, hanem  több évszázados magyar református egyházi énekeink. Mennyi erő, mennyi vigasztalás rejlik azokban. Szólnunk kell egymáshoz egy néhány kedves, figyelmes szót. Talán ezen a héten sokkal többet, mint máskor. Nagyon sokan emlékeznek ugyanis Istenhez hazatért szeretteikre. Temetők felé indulnak el emberek, hogy imával, virágszállal róják le tiszteletüket egy-egy kedves családtag sírja előtt. Milyen jó, ha van egymáshoz ilyenkor néhány vigasztaló, együtt érző szavunk, ami enyhítheti a gyász mély sebét.

És tennünk is kell naponként valami jót.  Kell mindig egy kézszorítás, ami áld, ami segíti a gyermeket, ami felemel egy beteg vagy agg szülőt, és amiben ott érezni egymás tiszteletét és szeretetét. Ámen!

 

Imádság: Atyám, köszönöm  neked az életem. Köszönöm, hogy reformátusként dicsőíthetem szent neved. Kérlek, öleld át vigasztaló szereteteddel mindazokat, akik gyászt hordoznak a szívükben. Mindazokat, akik egyedül maradtak, akiket már nem vár otthon senki, akik alázattal nyitják ki a Bibliát, akik hitet, reményt és erőt Tőled várnak és kapnak. Ámen!

 

Sebestyén Elek Előd

Mészáros János Elek koncert Kaplonyban

Október 22-én a délutáni órákban a kaplonyi református templomban is felcsendültek a hit, hazaszeretet, szülőföldön való megmaradás dallamai Mészáros János Elek ajkáról.

IMG_20171022_182324

A szép számmal megjelent hívek mind reformátusok, mind római-katolikusok szemébe könnyet csalt az előadó szívhez szóló bizonyságtétele. Hitbeli meggyőződését hazafias érzelmek kíséretében olyan szolgálatnak tekinti, amit szerte a Kárpát-medencében hirdetni kötelessége.  Mindazok, akik eljöttek a koncertre maradandó élménnyel térhettek haza.

Erdős Csaba

4 elemet

Ökumenikus istentisztelet és koszorúzás Tasnádon

33 elemet

Forrás: Tasnádi Református Egyházközség facebook oldala

A reformáció 500. évfordulója alkalmából ünnepi istentisztelet volt Dobrán (képriport)

21 elemet

Fotó: Máthé Tünde

Koncert Börvelyben

A börvelyi református templomban lépett fel Mészáros János Elek vasárnap délelőtt. A lélekmelengető koncerten a reformátusok mellett római katolikusok is részt vettek.

DSC_0008

A Magyarországról érkezett művészt Kátai Tibor lelkipásztor köszöntötte. Mészáros János Elek a koncerten a hit, a hazaszeretet és hűség témakörében olyan dalokat, verseket és gondolatokat osztott meg, melyek erősítették  a hallgatóság vallási és nemzeti identitását. Azok a hosszú utak, melyeket megtesz a Kárpát-medencében, próbálják összeépíteni azt, ami a trianoni döntés következtében szétvált. Amint azt ars poeticájában vallja, bármilyen határokat is húztak közénk, a magyar nemzet egy és oszthatatlan. Gyökereink a szülőföldhöz kötnek minket, nemzetünkhöz, nemzeti kultúránkhoz, az őseinkhez, hőseinkhez, határon inneni és túli testvéreinkhez. Ha ezekből a gyökerekből árad belénk az energia, akkor hiába pusztít akármilyen vihar, a vihart követően ezekre a gyökerekre támaszkodva a fa megújul. Öt  év telt el azóta, hogy megnyerte a Csillag születik televíziós tehetségkutatót, azóta több, mint ezer koncertje volt szerte a világban. Előadásával nagy sikert aratott  a börvelyiek körében is, akik meg is jegyezték, hogy szívesen hallgatnák a művész énekeit és léleképítő bizonyságtételét minden vasárnap.

36 elemet

Győzd le a bűnt!

toll„Embernek fia – így szól az én Uram, az ÚR –, vége van Izráel földjének! Eljött a vég a föld négy sarkára!”  (Ez 7,2)

 

Gyakran elégedettséggel tölt el, mikor azt halljuk, hogy vége van valaminek. Vége van a munkaidőnek, sikeresen véget ért egy  vizsga, és még folytathatnánk a sort. Ám vannak olyan élethelyzetek is, amikor szomorúsággal tölt el az, hogy valami véget ér. Véget érnek az ifjú évek, véget ér az egészség, véget ér valakinek az élete… Ezékiel próféta arról ír, hogy vége van Izráel népének a bűnei miatt. Isten ítéli meg népét. Elküldi haragját, mint valami mennyei követet. A harag igazságos: megfelel népe magatartásának.  Az „utálatosságokkal”, a bálványimádással szemben nincs kímélet. Az ókori keleti népek ciklikus történetszemlélete szerint a történelem körforgáshoz hasonlít, s most éppen lefelé fordul a kerék. Izráel népét nem érhette ez váratlanul, hiszen ismerhették Isten törvényeit, és tudhatták bűneiknek következményeit. Isten arra int minket is, hogy becsületes, tiszta életet éljünk, hogy számunkra ne a vég, hanem az örök élet érkezzen el. Ámen!

 

Imádság: Gondviselő jó Atyám! Hálás vagyok, hogy tanításaid által az örök élet ösvényére vezeted utamat. Segíts mindenkinek legyőzni a bűn kísértéseit! Ámen!

Sebestyén Elek Előd

Akadálymentesítés Királydarócon – Út az otthontól az úrasztaláig!

A Krirálydaróci Református Egyházközség 2017-ben támogatást nyert a Diakóniai Keresztyén Alapítvány és a HEHS által meghirdetett pályázatra. Az alapítvány a templom akadálymentesítésére 3000 lej támogatást nyújtott, amihez a gyülekezet 450 lej önrésszel járult hozzá. A munkálatokat Kovács Elemér gondnok irányítása alatt végezte el a presbitérium az önkéntes gyülekezeti tagok áldozatkész segítségével.

22449296_1876785025682498_2028249580_o

Az akadálymentesítést sikerült megvalósítani három helyszínen is: a templomnál, a gyülekezeti háznál, amit a téli időben használ a gyülekezet istentiszteleti célra, ezen kívül egy családi háznál is, ahol egy tolószékhez kötött mozgássérült fiatal gyülekezeti tag él.

A gyülekezet nagy örömére szolgál, hogy a nemrég konfirmált ifjú immár az otthonától az úrasztaláig akadálymentesen juthat el szülei segítségével. Azonban ezt az útat még inkább fel lehetne szabadídani az ifjú számára. Nemrég járt a gyülekezetben Szabó Csaba József szatmárnémeti lakos, aki szintén mozgássérült, de egy akumlátoros jármű segítségével immár nincs a tolószékhez kötve az élete. Azért jött hogy az ifj. Belényi Antal gyülekezeti tag számára kipróbálhatóvá tegye ezt az járművet, ami sikerült is, és felemelő élmény volt már csak a látvány is. Egy ilyen jármű megvásárlásához kérünk most támogatást, mindazoktól akik erre indítást éreznek. Ezt megtehetik a gyülekezet presbitériumánál, illetve az alábbi számlaszámon: RO50-RZBR-0000-0600-0600-5927 Parohia Reformata Craidorolt.

Ez úton is szeretnénk megköszönni a Diakóniai Keresztyén Alapítvány támogatását, mely mindezeket anyagilag lehetővé tette, Isten áldását kérjük további munkájukra.

Isten iránti hálával a szívünkben immár az igével bátorítunk mindenkit, hogy tegyük meg az útat az otthontól az úrasztaláig:

Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak íly nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.”  (Zsidók 12,1)

Sodi Deo Gloria!

 

Mészáros Mihály Immánuel

Királydaróc, 2017. október hava

lg1 lg2 lg3

46 elemet

Vegyes házasságok régen és ma

A vegyes házasságok jogi feltételeinek egykori és mai helyzetéről tartott  előadást Dr.  Lukács Olga a Nagykárolyban 2017. október 18-án tartott lelkészértekezleten. Az előadásra érkeztek lelkipásztorok Bihar és Máramaros megyéből is.

DSC_0006

Különösen nagy figyelemmel hallgatta mindenki az előadást, hiszen egyre több  a vegyes házasságok száma.  Sokan kötnek ugyanis házasságot más keresztyén felekezetűekkel, de újabban nem keresztyén vallásúakkal is. Az előadó végigvezette a vegyes házasságok jogi kérdését a reformációtól napjainkig. Rámutatott arra, hogy a vegyes házasságokból eredő viták egyidősek a reformációval. A tridenti zsinat is foglalkozott a témával, de nagyobb jelentősége csak a XVI. század utolsó évtizedeitől vált. Nem kevés szerep jutott ebben a kérdésben a minden korban szerepet játszó: „Cuius regio eius religio elvnek” (Akié a föld, azé a vallás). A hozzászólások rendjén többen beszéltek arról, hogy gyülekezeti tagjaik milyen más felekezetűekkel élnek együtt,  és  milyen tapasztalatok vannak a vegyes házasságkötések kapcsán.

 

9 elemet

Magyargéresen találkoztak

Magyargéres volt a házigazdája az Erdődről elszármazottak gyülekezeti találkozójának október 15-én. A református templomban népes közösség gyűlt össze. A helybelieken kívül sokan érkeztek Dobráról, Erdődről, Kismajtényból és Szatmárhegyről is.

DSC_0006

Immár hetedik allakommal szervezték meg a  gyülekezeti találkozót, melynek minden évben más-más egyházközség biztosít helyet. Az ünnepi istentiszteleten Máthé Loránd Árpád dobrai lelkipásztor hirdette Isten igéjét a Mt 6,9 igeszakasz alapján. Lélekhez szóló igehirdetésében rámutatott arra, hogy egy Atya gyermekei vagyunk. Széthúzás helyett összetartásra buzdított, és rámutatott az egymásra való odafigyelés fontosságára. Igazi lelki, gyülekezeti közösségre hívta fel a figyelmet, amelyben képesek vagyunk önzetlenül egymásért tenni. Az igemagyarázatot követően Nagy Attila lelkipásztor köszöntötte a vendégeket és helybelieket. „Amikor itt összegyűlünk, akkor megszűnnek a felekezeti határok. Itt nem számit az, hogy ki milyen nyelven beszél… Szívünkben ott él az a bizonyosság és öröm, hogy mi összetartozunk. Mindezt egy nép fiaiként, egy hitetet vallva,  és  500 esztendős hitünkről tanúbizonyságot téve tesszük. Amikor már nem probléma az, hogy együtt ünnepel a politikus és az egyszerű ember, a tanár és a földműves, akkor érzékeli az ember igazán, hogy mit jelent egy Atya gyermekeiként élni a világban, úgy hogy nem az elválasztó különbségeket, hanem azt nézzük, ami és aki összeköt” – fogalmazott a lelkipásztor. A meghívott gyülekezetek lelkipásztorai is köszöntötték a jelenlévőket. Egy-egy bibliai igével szólt a közösséghez Balogh Enikő (Kismajtény), Kovács József (Szatmárhegy) és Rácz Ervin (Erdőd). Tolnay István esperes (Nagykárolyi Református Egyházmegye) beszédében utalt arra a 248 évvel ezelőtti eseményre, amikor az erdődi reformátusok el kellett hagyják otthonaikat hitük miatt. Más településeken kellett új életet kezdjenek. Felhívta a figyelmet arra, hogy egészséges vallási és nemzeti önbizalmunk kell legyen, mivel több évezredes magyar- és immár 500 éves protestáns múltunk van.  Mindezek az erős gyökereinket bizonyítják.

Magyar Lóránd parlamenti képviselő elmondta, hogy a közösség összetartó erejét a hit mellett az anyanyelv jelenti. Az az anyanyelv, melynek használatát egyre többen megkérdőjelezik számunkra napjainkban. A politikusoknak nem ígérgetniük kell, hanem ennek a szabad gyakorlásáért kell tenniük a parlamentben – mondta a képviselő. Kitért a jövő évi magyarországi választásokra is, és arra buzdított minden kettős állampolgársággal rendelkező személyt, hogy éljen majd szavazati jogával. Segíteni kell azt a kormányt, amelyik támogatást nyújt ahhoz, hogy óvodák és gyülekezeti házak épüljenek vidékünkön.

Nagykároly környékének református múltjáról Hágó Attila Nándor, a nagykárolyi múzeum igazgatója tartott tartalmas és érdekes előadást, melyen nagy hangsúlyt fektetett a Károlyi grófok és a református egyház viszonyára, a környékbeli református települések egykori jelentőségére. Több környező településen is annakidején zsinatot tartottak. Ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy milyen nagy múltú templomai és értékes kegytárgyai vannak az itteni református településeknek.

Az istentiszteletet a Carmina Renascentia régizene-együttes lélekemelő énekei, Kiss Emese, Erdei Adina és Kiss Tünde közös éneke, valamint Kis Emőke megható szavalata tette gazdagabbá. Az ünnepség a kultúrotthonban szeretetvendégséggel ért véget.

28 elemet

Szépség

toll„Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; amely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!” (Példabeszédek 31,30)

Nemrégiben mesélt valaki az osztálytalálkozón tapasztalt élményéről. Nagy meglepetés volt számára, hogy az osztály „bomba nője” évek múlva is egyedül maradt, akik meg nem voltak annyira elragadóak, most mind szépek és boldog családanyák. Sokszor a legszebbek vannak kitéve a legtöbb kísértésnek és a legtöbb csalódásnak, mivel mások csak kihasználják a szépségüket. Nem minden a külső szépség, különösen ha valaki nem tud jól bánni vele. Sőt! Az igazi szépség az istenfélelemben rejlik. Egyeseket talán magukkal ragad valakinek a testi bája vagy kedvessége, de lehet, hogy ez nem az ő igazi természete, hanem csak lepelként használja, hogy elfátyolozza jellemének hiányosságait. Ezért figyelmeztet itt minket az a bölcs ember, akinek igazi kincs volt a kezében, hogy ne a múló csillogásra, hanem csak a valódi értékre tekintsünk, ami Isten kezéből származik. A csalafinta külsőségek megkopnak és szertefoszlanak, de az igazi érték csak növekszik. Semmi sem tud olyan szép és kedves lenni mind Isten, mind az emberek szemében, mint az igaz kegyesség. Csak azt fogják dicsérni, és csak az az asszony fog áldásokat örökölni, aki az Isten akaratának megismerésére törekszik. Nincs nagyobb dicséret egy asszony számára, ha Isten és az emberek azért áldják, mert a kegyelemben való növekedésre törekedett életének minden pillanatában! Ámen!

 

Imádság: Atyám, köszönöm neked, hogy tiszta látást adsz az igazi értékek észrevételéhez. Imádkozom azokért, akiknek a szépség áldás helyett csalódásokat hozott. Ámen!

Sebestyén Elek Előd

Egység Jézus Krisztusban

Közös nyilatkozatot fogadott el a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház a reformáció kezdetének ötszázadik évfordulóján tartott ünnepi emlékzsinaton ma a budapesti fasori református templomban.

A nyilatkozat szövege:

A reformáció kezdetének 500. évfordulóján reformátusok és evangélikusok együtt adunk hálát Istennek üdvözítő és megtartó munkájáért. Hálát adunk elődeinkért, akik felragyogtatták Jézus Krisztus nevét az Isten után vágyakozó világban, anyanyelvre fordították a Bibliát és kinek-kinek a maga nyelvén kezdték hirdetni az újjáteremtő Krisztus megváltó kereszthalálát és feltámadását. Jézus hordozza a tökéletes istenképet, az igaz emberséget, és Őbenne van elrejtve mindaz, amit méltó életnek nevezünk.

Ma a hitünket megvalló úrvacsorás istentiszteletünkön és közös zsinatunkon kinyilvánítjuk Jézus Krisztusban megalapozott egységünket. Valljuk, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére (Fil 2,11). Nincs senki másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk (ApCsel 4,12).

Fájlaljuk, ha nem fáradoztunk a nekünk ajándékozott kegyelem mértéke szerint a keresztyén egyház egységén és nem tettünk bizonyságot szóval és saját életünkkel Krisztus szeretetéről. Mindazáltal reménységgel valljuk és hirdetjük az igaz beszédet: ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is (2Tim 2,11). Hisszük, hogy Isten Jézus Krisztusban öröktől megbékéltette magával a világot, és arra hív evangéliuma által, hogy béküljünk meg Vele mi is (2Kor 5,20).

Buzdítjuk testvéreinket az évszázados gyakorlat és megegyezések (Leuenberg, 1973) nyomán működő szószék és úrvacsorai közösségre, mely a krisztusi egység megvalósításának és megélésének kiábrázolt példája.

A reformáció máig tartó folyamatot indított el Európában, erre a megújulásra ma is szükség van az igazságtalanságoktól gyötört, háborúkkal sújtott világban. A reformáció 500. évfordulóján újra elkötelezzük magunkat a testvéri egységre, az évszázados sebek gyógyítására, az anyaszentegyház szolgálatára minden nemzet és közösség javára.

Kérjük üdvözítő Istenünket, hogy tartson meg bennünket szeretetben, őrizzen és oltalmazzon hűségében és kegyelmében. Országa eljövetelét várjuk.

Jövel, Uram Jézus! Ámen!

Forrás: reformatus.hu

Gyülekezeti ház átadás és könyvbemutató Magyarcsaholyban

Régi álmuk vált valóra a magyarcsaholyiaknak azáltal, hogy a reformáció ötszázadik évfordulójára sikerült felépíteniük egy gyülekezeti házat, és ugyancsak mostanra készült el Gencsi Lajosnak a Magyarcsaholy monográfiája című könyve is. A gyülekezeti ház átadására és a könyv bemutatására október 8-án került sor.

DSC_0036

Amint arról Nagy Róbert helybeli lelkipásztor beszámolt, a magyarcsaholyi presbitérium 2011-ben határozta el, hogy hozzáfog egy gyülekezeti ház építéséhez. Cseppet sem tűnt könnyűnek a nagyszabású terv kivitelezése, ám Isten kegyelmében bízva 2012. május 20-án letették a gyülekezeti ház alapkövét, majd rövidesen hozzáfogtak a református temetőben egy ravatalozó építéséhez is. Ez utóbbit sikerült hamarabb elkészíteni, amit már néhány éve használatba is vett a közösség.

A gyülekezeti ház átadó ünnepségén Dénes István Lukács élesdi lelkpásztor, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület generális direktora prédikált a Lk 5,5-6 igeszakasz alapján. Az igehirdető Péter csodálatos halfogásának történetén keresztül arra hívta fel a figyelmet, hogy Isten szavának engedelmeskedve ma is merjünk olyan megvalósításokhoz fogni, melyek első látásra nehéznek vagy lehetetlennek is tűnnek. Méltatta a magyarcsaholyiak bátorságát, akik az évekkel ezelőtti gazdasági válság ellenére is mertek nagyot álmodni és sikerült is megvalósítani terveiket. Az igehirdetést követően Nagy Róbert lelkipásztor köszöntötte a vendégeket. Elmondta: „a mai nap különösképpen elmondhatjuk, hogy van miért hálát adjunk, hisz felépült a gyülekezeti ház, melynek elkészültét már nagyon régóta reméltük. Úgy érzem, hogy ennek az elkészülésében benne van a gyülekezet hite és Istenbe vetett reménysége. Most pedig elmondhatjuk, hogy nem volt hiábavaló a bizakodásunk”. Igei köszöntővel szolgált az ünnepségen Dobai Zoltán ákosi lelkipásztor, a Nagykárolyi Református Egyházmegye főjegyzője, Gál Sándor gencsi lelkipásztor és Pakulár István tasnádi lelkipásztor. Ünnepi gondolatait osztotta meg a gyülekezettel Erdei D. István parlamenti képviselő, aki elmondta, hogy valóban az Úr volt a magyarcsaholyiakkal, amikor a gazdasági kilátástalanság ellenére is hozzáfogtak az építkezéshez. Erőn felüli munkára vállalkoztak, de Isten megsegítette őket. A jövő évi nagy egyesülési centenáriumra utalva pedig elmondta, hogy a Gyulafehérváron tett ígéretek közül sokat nem tartottak be. Most is az RMDSZ azon törekvését, hogy a 20 százalékos nyelvi küszöböt 10 százalékra csökkentsék a román pártok teljes összefogással meggátolták.

A hollandiai HART Alapítvány  képviseletében Bram Klapwijk szólt az ünneplő gyülekezethez, aki Berkel in Rodenrijsből érkezett. Beszédét Váczyné Mogyorósi Magdolna fordította magyar nyelvre. Elmondta, hogy nagy öröm számukra, hogy jelen lehetnek a gyülekezeti ház átadásán. Az egyházközség presbitereivel folytatott beszélgetések során, már annakidején nyilvánvaló volt számukra, hogy évek kellenek az ingatlan elkészüléséhez. Az épület immár otthona lehet a különböző gyülekezeti programoknak, vagy  istentiszteleteknek is a hideg téli napokon, vagy  akár majd a templom felújítása idején. Bár sok minden elkészült, még mindig szükség van néhány dologra a gyülekezeti házban, így annak külső szigetelésére is, ami komfortosabbá teszi majd az ingatlant. Mindezeknek a kivitelezéséhez Isten további gazdag áldását kérte a gyülekezetre, majd jellegzetesen holland ajándékot, tulipánhagymákat nyújtott át a gyülekezet lelkipásztorának.

A gyülekezeti ház bejáratánál a magyar nemzeti színű szalagot Dénes István Lukács és Mathilde Shoppers vágták el. Az átadást követően sor került Gencsi Lajos Magyarcsaholy múltját dokumentáló könyvének bemutatására. A könyv méltatása előtt Kovács Szabolcs Wass Albert művéből idézett, aki gyönyörűen fogalmazta meg az ember szorgalmát, aki homokszemekből épített oszlopot. Mások hitetlenkedve mondták, hogy úgy is összedől az, de az oszlop kiállta az idők próbáit. „Sokan nem hittek ennek a gyülekezeti háznak az építésében sem. Volt azonban két kis csapat -a magyarcsaholyi presbitérium és a hollandiai HART Alapítványnak a csapata-, akik az említett ember hitével bíztak az építkezés sikerében. Apró lépésekkel, homokszemet homokszemmel kötve össze, az Istenbe vetett hittel végül bebizonyították, hogy igenis lehetséges. Itt szeretném megköszönni a Magyar Állam, Sztáray Nóra, valamint minden intézmény és magánszemély támogatását, akik hozzájárultak az építkezéshez” – fogalmazott Kovács Szabolcs. Magyarcsaholy monográfiájáról pedig elmondta, hogy egy olyan hiánypótló mű az a falu történetéről, ami nem hiányozhat egyetlen magyarcsaholyi vagy onnan elszármazott személy házából sem. Megköszönte Gencsi Lajos gondnoktársának azt a több éves munkát, amit végzett, hisz az elmúlt egy évtized alatt egyházi- és állami levéltárakban kellett kutakodni, illetve feljegyezni számos idős helybelivel készült beszélgetést.

DSC_0008

A könyv szerzője beszédében elmondta, hogy a monográfia összeállításával szerette volna, ha rögzítésre kerül mindaz, ami évszázadok alatt Magyarcsaholyban történt. Elsősorban a családtagjai emlékezetében fennmaradt emlékek, továbbá levéltári anyagok alapján írta meg a könyvet. Megköszönte mindazoknak a segítségét, akik közreműködtek a könyv elkészítésében. Kiemelte Berei Károly nevét, aki hathatós segítséget nyújtott a templom egykori kazettás mennyezetéről készült rajzok megszerzésében, amiket jelenleg Budapesten őriznek. A könyv kiadását támogatta Turos  Lóránd szenátor, valamit Erdei D. István és Magyar Loránd Bálint parlamenti képviselők.

 

42 elemet

Hírnév

toll„Mint az ezüst a tégelyben, és az arany a kemencében próbáltatik meg, úgy az ember az ő híre-neve szerint.” (Példabeszédek 27,21)

Besározták a hírnevedet? Hamis információkat terjesztettek rólad? Talán egészen más képet formáltak mások rólad, mint amilyennek te ismered magad? Igen, sokszor kerülhetünk az emberek szájára, akik nem biztos, hogy mindig hiteles információt terjesztenek rólunk, miközben észre sem veszik, hogy valakinek a hírnevét teszik tönkre. De vajon mi nem-e terjesztünk-e másokról olyan információkat, melyek nem is biztos, hogy igazak? „Egyszer egy békétlen szívű asszony, miután nem bírta elviselni, hogy a falu kiközösítette, szomorúan ment fel a község melletti dombon álló templomhoz, hogy elsírja bánatát a lelkésznek. Kint a virágoskertben találta a lelkészt és rögtön meg is kérdezte:

-Mondd meg nekem, miért nem szeretnek engem az emberek? A lelkész, aki ismerte az asszonyt és annak áskálódó, kellemetlen természetét és éles nyelvét, felvett egy elhervadt virágot a földről. Az elnyílt virág koronája helyén már csak kis fehér szárnyas magvak ültek.

-Fújjálj rá – mondta az asszonynak. Az asszony ráfújt és a könnyű kis magvak szétrepültek a levegőben, majd lassan lehullottak a földre. Most légy szíves, szedd össze ezeket a magvakat.

– Nem tudom – válaszolta az asszony. Már nem látszanak, és ki tudja, hova hullottak?

-Igen – mondta a lelkész -, ki tudja hova hullottak. Azokat a szavakat éppen így nem tudod összeszedni, amiket szétszórtál az emberek között. Ott fekszenek, ahova hullottak, és kikelnek majd, éppen úgy, mint ezek a magocskák. Fogd meg ezt a követ és hajítsd el – mondta neki a férfi. Az asszony zavartan megtette. Lehetett hallani, amint a kő zörögve gurul lefelé a domboldalon, nekicsapódik más köveknek és lehuppan a földre.

– Most hozd vissza!

– Ezt nem tudom – mondta az asszony -, hol találnám meg azt a követ a sok törmelék között? Nos, éppen így nem tudod visszahozni valakinek a reménységét sem, amit a te szennyes szavaiddal tönkretettél. Törd le ezt a hajtást innen a fenyőről – parancsolta a férfi. Az asszony most már gépiesen engedelmeskedett. Most tedd vissza rá megint, ahogy volt.

– De ez már igazán képtelenség! – tört ki az asszony. Igen – mondta a férfi -, ez képtelenség! Ugyanígy nem tudod visszaadni valakinek a sarjadó hitét, a másokban való bizalmát, amit a te botránkoztató, bomlasztó szavaiddal eltörtél”. Ne játszunk mi sem mások jó hírnevével, becsületével, miközben lehet az emberek rossz képet alakítanak ki rólunk is. Ámen!

Imádság: Atyám, köszönöm neked, hogy te nemcsak a hírnevemet, hanem a szívemet is ismered. Őrizz meg mindenkit attól, hogy embertársairól hamis információkat terjesszen! Ámen!

Sebestyén Elek Előd

Templomnap Ákoson

Hálaadásra gyűltek össze a hívek október 1-én az ákosi református templomban. Köszönetet mondtak Istennek az 500 éves reformációért, a 450 éves magyar református egyházért és Dobai  Zoltán lelkipásztor 20 éves Ákoson végzett szolgálatáért. A hazatért elszármazottakkal együtt fejezték ki hálájukat az Úrtól kapott áldásokért és kegyelemért.

DSC_0003 (12)

Az ünnepi istentiszteleten nagytiszteletű Tolnay István esperes hirdette Isten igéjét az 1 Sámuel  7,12 igeszakasz alapján. Igemagyarázatában elmondta, hogy Isten  nemcsak egyes embereket, hanem egész közösségeket segít meg. Sámuel próféta hálából egy emlékkövet állított Mispa és Sén között, ahol örömmel mondta: ֦mindeddig megsegített minket az Úr”. ֦Ezt a gondolatot kell mi is a szívünkbe véssük a reformáció ötszázadik évfordulóján. Nem szabad megfeledkezni mindarról, amit Isten tett az elmúlt évszázadokban az ákosi templomos néppel. Az ige múltról, jelenről és jövőről egyaránt beszél. Tovább kell indulni! Aki áldásaivel segített minket, ezután sem fog elhagyni” –  biztatta a hallgatóságot az esperes. Az igehirdetést követően Dobai Zoltán lelkipásztor köszöntötte a vendégeket, a hazatérő ákosikakat és a gyülekezetet. Néhány szóban kitért az első ákosi emlékeire. ֦Csodálatos dolog, hogy 20 éve itt lehetünk.  Nem sok lelkész szoltált itt 1597-től napjainkig 20 évnél többet. Én örülök, hogy itt vagyunk, s együtt adunk hálát az 500 éves reformációért” – mondta a lelkipásztor, majd  a 100. zsoltár szavait felolvasva mondott köszönetet az elmúlt évtizedekért családjának és a gyülekezetnek.  Dobai Zoltán lelkipásztornak Zsoldos Ferenc főgondnok köszönte meg a közösségben végzett szolgálatát a 23. zsoltár első versével, majd egy új palástot, a gyülekezet ajándákét adta át neki. Az ünnepséget a Carmina Renascentia régizene-együttes, valamint a helybeli kórus énekei varázsolták szebbé és meghatóbbá. Ákos és a környék reformációjáról Szőcs Péter Levente történész, a Szatmár Megyei Múzeum aligazgatója beszélt a hallgatóságnak.

Az ünnepség közös ebéddel folytatódott a kúlturotthonban, ahol a finom falatok elfogyasztása közben a helybeli fiatalok jóvoltából néptáncokat nézhettek meg, és ifjúsági énekeket hallgathattak meg a  jelenlévők. Dr. Juhász Tamás nyugalmazott teológiai tanár pohárköszöntőjében örömét fejezte ki amiatt, hogy Ákos az első olyan település Erdélyben, ahol templomnapot tartanak. Büszkén mesélt arról, hogy felesége révén milyen kötődése van a településhez, majd méltatta azt a munkát, amit a lelkipásztor és hitvese megtesznek az egyházközségért.

78 elemet

Irigység

toll„Ne irigykedjél a gonosztevőkre, se ne kívánj azokkal lenni.” (Példabeszédek 24,1)

A Példabeszédek könyve többször is felhívja a figyelmet az irigység bűnére. Néha azt nézzük, hogy mások sikeresebbek, ügyesebbek, szerencsésebbek vagy gazdagabbak, mint mi. Ilyenkor hamar lángra kaphat az ember szívében az irigység. Miért neki és miért nem nekem? – tevődik fel az emberben a kérdés. Miközben magunkat másokhoz hasonlítjuk, hamar megfeledkezünk azokról az értékekről, amiket nekünk ajándékozott Isten, és amire talán mások lehetnének irigyek.

Keresztyén testvérem! Az igevers arra hívja fel a figyelmünket, hogy ne irigykedjünk a gonosztevőkre és ne kívánjunk azokkal lenni. Ne hasonlítgassuk magunkat másokhoz, hanem  lássuk meg azokat a drága kincseket, amelyekkel megáldott minket Isten. Ámen!

Imádság: Atyám, légy áldott a családomért, az egészségemért, azért, hogy két kezemet imára tudom kulcsolni. Kérlek, őrizz meg az irigység sötét bűnétől! Ámen!

Sebestyén Elek Előd