Budapesti kirándulás (képriport)

14 elemet

Forrás: Nagykároly-belvárosi Református Egyházközség facebook oldala

Károli Gáspár Börvelyben

VargaSNovember 26-án, vasárnap este 6 órától a Reformáció 500 jubileumi év  helyi záró akkordjaként került sor a börvelyi református templomban Tóth-Máthé Miklós Én, Károli Gáspár című monodrámájának bemutatására.  Az előadás előtt  Kátai Tibor helyi lelkipásztor köszöntötte a szép számban megjelent érdeklődőket, idézve a Zsidókhoz írt levél részletét: „Emlékezzetek meg az elöljáróitokról, akik hirdették nektek Isten igéjét.”

A monodrámát  Varga Sándor színművész, a helyi egyházközség presbitere, a szatmárnémeti  Harag  György társulat tagja adta elő. A mintegy másfél órás előadásban  megszemélyesítette Károli Gáspár gönci prédikátor alakját, aki az Igének keresett magyar igéket, és akinek türelmén és alázatán keresztül az örök Isten beszélt magyarul. Az előadásban felidézte az első teljes magyar nyelvű bibliafordítás körüli nehézségeket, kiemelve Károli bátorságát, és a nemes ügyet diadalra vivő elszántságát.

Az előadás végén a helyi közönség felállva tapsolta meg a színművész  előadását, a lelkipásztor és a polgármester pedig megköszönte a lélekemelő és léleképítő élményt. Az esemény szeretetvendégséggel zárult.

Gazdagság

toll„…felfuvalkodott szíved gazdagságod miatt” (Ez 28,5b)

Az egyik rendezvényen történt, hogy egy gazdag illető jó néhány lelkipásztor jelenlétében kijelentette, hogy ő nem hisz Istenben. Senki sem mert semmit sem szólni, mert sajnos a gazdagság olyan tekintéllyé nőtte ki magát, hogy mindegy az, hogy milyen a műveltsége, a becsületessége valakinek, ha pénze van, az emberek hajbókolnak előtte. Volt ugyan olyan lelkész, aki nehezen fogta vissza magát, de hát illik-e egy ünnepséget vitával elrontani? A gazdagság nagyon sok embert felfuvalkodottá tesz, természetesen van kivétel is. Sokszor nem is a nagyon tehetősek, hanem egy kis pénzhez vagy apró pozícióhoz jutottak kezdik különbnek érezni magukat mindenki másnál. Ezékiel könyvében is arról olvasunk, hogy a tíruszi uralkodó magát istennek tekintette, jóllehet csak ember volt. Ez a bálványimádás alapvető, büszkeségben gyökerező példája. Isten azonban letörte büszkeségét. Talán ez az ige arra kellene minden embert emlékeztessen, hogy kár a gazdagságtól vagy a pozíciótól felfuvalkodottá válni, mert Isten előtt minden ember egyenlő, és ő a lelki kincseink szerint értékel bennünket. Arról pedig soha ne feledkezzünk meg, hogy ha valakinek van egy szép családja, békében és szeretetben él, az a leggazdagabb ezen a földön. Ámen!

Imádság: Uram, köszönöm, hogy minden nap valami új kinccsel, egy-egy mosollyal, kedves szóval ajándékozol meg. Kérlek, töltsd meg a szívemet hittel, hálával és szeretettel. Ámen!

Sebestyén Elek Előd

Ady Endre születésére emlékeztek Érmindszenten

Ady Endre életéről és költészetéről emlékeztek meg a költő-író születésének 140. évfordulója alkalmából szülőházánál  Érmindszenten szombaton – közli az MTI.

DSC_0066

    Az 1990 óta huszonnyolcadik alkalommal megrendezett “zarándokúton” Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke úgy fogalmazott, a költő szülőhelyének gyermekkori és ifjúkori emlékképei – így a hétszilvafa, az avardombok, a krisztuskereszt vagy a szikkadt Kraszna-ágak – egy nagy költészet motívumkincseivé váltak, jelképezték Ady költészetében a saját és a magyarság sorsát.
    A késő ősz, a novemberi napok fázós, ködös élményei elkísérték őt egész életében – mondta az ünnepség résztvevői előtt Lezsák Sándor. Szavai szerint tragikus, betegséggel és elillanó szerelmekkel, halálérzettel, örökös háborúsággal terhelt élet jutott Adynak, de ez alkotó élet volt, a váteszi képességekkel megáldott zseni sorstörténete, aki mélyre látott a bonyolult emberi létben éppúgy, mint a magyarságban.
    Lezsák Sándor szerint Adyt sokan félreértették, kiragadva költészetéből és életéből azokat a pillanatokat, amire éppen szükségük volt. Nem ismerték, vagy nem akarták észrevenni a kételyekkel küszködő kálvinistát, a folyton háborúzó férfit és a fajtáját ostorozó, de azt mindenkinél jobban szerető és féltő embert – tette hozzá.
    Békére és igazságra vágyott, a csalások és a hazugságok fölött – hangsúlyozta az Országgyűlés alelnöke, hozzátéve, az életében esendő és romló Ady helyett a költői nagyságot és a látnoki erőt kell meglátni, ami közkincs és örök értéke a magyarságnak.
    Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke hangsúlyozta, a költő kultusza máig él, főleg azért, mert Ady lázadó volt, küldetéstudattal rendelkezett és szenvedéllyel élt.
    “Azt vallotta, úgy kell magyarnak lenni a 20. században, hogy a magyarsággal és a magyarságtudattal megértjük a körülöttünk lévő népeket, és ők is meg kell értsenek bennünket” – mondta a szövetségi elnök. Utalt arra, Adyt elfogadták az Osztrák-Magyar Monarchia más nemzetiségű írói, költői és szellemi vezetői is, ez pedig azt mutatja, hogy lázadása és útkeresése megértésre talált.
    Ady Endre új minőséget teremtett az újságírásban, haladó és magyar volt – jelentette ki az RMDSZ elnöke. Mint mondta, tudta, hogy küldetése van, változtatni akart a világ és a magyar nemzet sorsán, valamint új utakat nyitott a magyar irodalomban.
    A koszorúzással egybekötött ünnepségen részt vett Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács elnöke és Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja is. 

 

63 elemet

A test lámpása

toll„ A test lámpása a szem. Ha azért a szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.” (Mt 6,22)

Néha akaratunk ellenére felhívja a figyelmünket egy-egy szempár. Talán azért, mert valami mélységes fájdalom rajzolódik ki rajta. Talán azért, mert épp a boldogságtól ragyog.

Jézus arról tanít minket, hogy szemünk a testünk lámpása. Egy lámpás azonban csak akkor tölti be hívatását, ha fényt sugároz magából. Ha már nem képes fényleni félreteszik vagy kidobják. Hasznavehetetlenné válik, és ez milyen szomorú. Vajon a mi szemünkben lángol-e még a szeretet fénye? A megtört tekintetek mögött meghúzódik-e még a remény pislogó fénysugara?
Ha ránézünk egy szempárra, sok mindent elárul nekünk. Nem kell nagy emberismerőnek lenni ahhoz, hogy lássuk a mögötte rejlő szelíd, barátságos vagy éppen durva lelkű, barátságtalan embert. Tiszta-e a tekintetünk?  Világos-e a testünk? Olyan szomorú látni, amikor valaki magára húzza a bűnök vastag, sötét köntösét, és később már nehezen tud megválni tőle. A bűn vált mindennapjai részévé. Arcára sötétség ült, szeméből a közöny és kiégés árad.

Szeretnéd-e, hogy veled ne így legyen? Szeretnéd-e, hogy életed minden napja békében teljen? Ne hagyd kialudni a lelkiismereted lángját! Vigyázz a testedre, mely lelked lámpása! És védd lelkedet, mely ebben a lámpásban lakik! Ámen!

Imádság: Kegyelmes Atyám! Köszönöm a szeretet fényét, melyet szívemben gyújtottál. Köszönöm az alázatot, melyet arcomra rajzoltál. Kérlek, tisztítsd meg szememet! Segíts, hogy világossága legyek családomnak és embertársaimnak! Ámen!

Sebestyén Elek Előd

Bibliaismereti vetélkedő volt Nagykárolyban

Nagykárolyban tartották meg november 11-én az ifjúsági bibliaismereti vetélkedő egyházmegyei szakaszát. Börvelyből, Dobráról, Domahidáról, Leléből és Nagykároly-Kertvárosból érkeztek csapatok, hogy összemérjék bibliaismeretüket. A  legjobb eredményt a Nagykároly-Kertvárosiak (Fazekas Péter, Sălcudean Henrietta, Sălcudean Levente és Tihanyi Amanda) érték el, akik képviselni fogják egyházmegyénket november 18-án Érszalacson, az egyházkerületi megmérettetésen. Sok sikert kívánunk nekik!

15 elemet

Idősek vasárnapja Kismajtényban

A hétvégén tartották meg Kismajtényban az idősek és betegek vasárnapját, ugyanakkor emléktáblát avattak a reformáció ötszázadik évfordulója alkalmából. Különösen megható igehirdetéssel  és szép műsorral kedveskedtek a híveknek.

DSC_0030

Az ünnepség Tolnay István esperes igehirdetésével kezdődött, aki a  71. zsoltár  alapján prédikált lélekhez szóló igehirdetésében.  Az esperes idősekhez és fiatalokhoz egyaránt szólt. Felsorolt számos olyan nehézséget, amivel öregebb korban szembesülnek az emberek.  A betegek és idősek gondozásának alázatos vállalására intett mindenkit.  Emlékeztett arra, hogy egyszer mindenki megöregszik, s amit látnak a gyermekeink tőlünk, ők is ugyanazt a mintát fogják majd követni.  A prédikációt követően az egyházközség kórusának ajkán zendültek fel lélekmelengető dallamok, az ifjak pedig verses csokorral köszöntötték az ünneplő gyülekezetet. Ezt követően leplezték le a Reformáció 500 emléktáblát, melyről Balogh Enikő lelkésznő elmondta, hogy már több évvel ezelőtt felvetődött egy emléktábla állításának az ötlete. Voltak a gyülekezetből, akik megjegyezték, hogy jó volna valamilyen módon feljegyezni valahová azoknak a neveit, akik az ellenrefomáció idején hitük miatt el kellett hagyják szülőfalujukat, s 1724-ban a falu alapításakor Kismajtényba költöztek. Az emléktáblára a következő igét vésték fel a betelepült családok névsorával együtt: „Mert én veled vagyok, és megőrizlek téged, akárhová mégy.” (1Móz 28,15)

Az ünnepség szeretetvendégséggel ért véget a gyülekezeti házban, ahol igazán családias hangulatban voltak együtt a gyülekezet tagjai.  Példaértékű, hogy a gyülekezeti házban együtt énekelnek el ilyenkor egy-egy kedvenc  egyházi éneket és imádkoznak a hívek.

30 elemet

Konferencia Érszakácsiban

Dr. Békefy Lajos volt a meghívott előadó a Nagykárolyi Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének őszi konferenciáján, melyet Érszakácsiban tartottak november 11-én. Az eseményre az egyházmegye számos gyülekezetéből érkeztek presbiterek, és népes küldöttség jött a szomszédos, szatmári egyházmegyéből is.

DSC_0040

Tolnay István nagykárolyi esperes az 1 Pt 5,1-4 igeszakasz alapján hirdette Isten igéjét. Az igehirdető igyekezett feleletet adni, arra a kérdésre, hogy mi a presbiterek feladata a gyülekezetben. Meglátása szerint térségünkben papközpontúvá vált az egyház. Jellemző, hogy a döntéseknél ugyan még jelen vannak, de aktív szerepet kevesen vállalnak a gyülekezet gondozásában. Ennek ellenére nem szabad megfeledkezni azokról a presbiterekről sem, akik önzetlenül szolgálják az egyházukat.

Fülöp János házigazda lelkipásztor rámutatott: nagy áldás a mai nemzedék számára, hogy a reformáció ötszázadik évfordulóját ünnepelheti. Amint elmondta, a művész látja a kőben és fában, ami benne rejlik. Lefaragja arról azt, ami felesleges. A reformációt is ehhez hasonlította, ugyanis a reformátorok lefaragták mindazt, ami pluszban volt, hogy az egyház a maga eredeti szépségében, igaz voltában, a Szentírás szerint tündököljék.

Tóth András, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke elmondta: a presbiteri tisztség a legszebb szolgálat, amivel a Magyar Református Egyház, a lelki édesanya kitünteti gyermekeit. Ez a legfontosabb tisztség is, ami által a Szentlélek vezetése alatt az egyház fenntartja és kormányozza magát. Egyházunk számára fontos kérdés, hogy milyen presbitereink vannak, mert olyan egyházunk lesz, mint amilyen presbitereket nevelünk. A presbitériumok lelki megújulása, az egyház megújulását jelenti. Nagyon fontosak az állandó presbiterképzések, hogy méltó munkatársa legyen miden presbiter lelkipásztorának. A királyhágómelléki presbiteri szövetség ezért is kezdte el a presbiterképzést ez év áprilisában Nagyváradon, az Emmaus kurzus elnevezésű tematikus füzet alapján. A képzés 2018-tól 5 éven át fog tartani. Évente három alkalommal találkoznak egy-egy két napos képzésen a presbiterek. A Magyar Presbiteri Szövetség és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége támogatási nyilatkozatot írt alá egy 1000000 forintos összegről, melyből 500000 forintot a KREPSZ működései költségeire és konferenciák szervezésére, 500000 forintot pedig a Nagykárolyi Református Egyházmegyében 2018-ban induló presbiterképzésre használhatnak fel.

Dr. Békefy Lajos budapesti szociáletikus, református lelkipásztor a  Reformáció: múlt-jelen-jövő címmel tartott előadást. Örömét fejezte ki, hogy sok ismerős arcot fedezett fel a résztvevők között, akikre testvérként tekint, már csak annak okán is, hogy felmenői többek között Hadadról és Nagykárolyból származnak. Az előadó beszélt a reformáció vallási vonatkozásán túl, annak társadalmi és gazdasági hatásáról is. Az előadást követő köteten beszélgetés során szóba került az úrvacsoraosztás kérdése, ami során felvetődött, hogy egy kehelyből vagy kis pohárkákból történjen meg a bor kiosztása. Ugyanakkor szó esett az iszlám aktuális európai terjeszkedéséről is. Az előadó meglátása szerint az iszlám világ kétarcú, mert miközben elvárják, hogy Európában mindenféle jogot biztosítsanak nekik, a legtöbb iszlám országban a keresztyéneket kegyetlen módon üldözik.

A presbiterek számára megtartott konferenciának Almási Csaba volt a főszervezője, aki az elmúlt időszakban jelentős lépéseket tett meg azért, hogy az egyházmegye presbitériumai rendszeresen találkozhassanak, konferenciákon és képzéseken vegyenek részt. Jövő év elejétől a nagykárolyi egyházmegyében is beindul a presbiterképzés. Kiemelte a lelkipásztorok szerepét is ebben a munkában, mert amint mondta, ehhez fontos a lelkészek pozitív hozzáállása is, akik tájékoztatják presbitereiket ezekről a lehetőségekről, és akár velük együtt részt vesznek a mindenki számára hasznos találkozásokon.

A résztvevők ezúttal is nagyon érdekes előadást hallgathattak meg. Sokan meg is jegyezték, hogy sajnálhatják azok a presbiterek, akik nem mentek el. A közös program szeretetvendégséggel ért véget a falu kultúrotthonában, ahol az érszakácsiak jóvoltából különösen ízletes falatokat fogyaszthattak el a vendégek.

47 elemet

Isten parancsai

toll„Én vagyok a ti Uratok, Istentek: az én parancsolatimban járjatok, az én törvényimet tartsátok meg, és azokat cselekedjétek.” (Ez 20,19)

„Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.Ez az első és nagy parancsolat.A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat” (Mt 22,37-39) Ez a két legnagyobb parancsolat. Látszólag nagyon egyszerűek Istennek a törvényei, és mégsem olyan könnyű betartani azokat. Ha az összes többi törvényt félretesszük és csak erre a kettőre gondolunk, máris megállapíthatjuk, hogy milyen sokszor áthágja az ember ezt a kettőt is. Az valóban szereti Istent, aki olykor-olykor káromolja nevét, aki nem szokott imádkozni, aki nem nyitja ki a Bibliát? Az valóban szereti felebarátját, akinek a barát csak addig barát, amíg hasznot szerez abból? Vajon teljes szívvel és tisztelettel szeretjük-e Istent? Vajon tudunk-e úgy szeretni másokat, mint ahogy magunkat szeretjük? Gondolkodjuk el ezekben a napokban azon, hogy mi mennyire élünk Isten parancsolatai szerint. Ámen!

Imádság: Kegyelmes Istenem! Légy áldott minden egyes törvényedért, melyeknek betartása egy élhetőbb világ kialakításához segít minket. Támogass, hogy teljes erőnkből szeressünk téged és minden atyánkfiát. Ámen!

Sebestyén Elek Előd

Építkezzünk közösen!

A gyülekezetben végezendő közösségfejlesztő szolgálatok lehetőségeiről hallhattak a lelkipásztorok előadást, a  Nagykárolyban november 8-án sorra került lelkésztovábbképzőn.

DSC_0031 (12)

Az interaktív továbbképző már eslő perctől nagy sikernek örvendett a továbbképzőn résztvevők körében.  Az idősebb korosztály különösen értékelte, hogy a megszokott sablonos előadások helyett, egy játékos, mozgalmas foglalkozás aktív résztvevői lehetnek.  A programot Makay Dimény Judit, Vinczéné Pálfi Judit és Dénes István Lukács vezették le. Igyekeztek segítséget nyujtani a lelkipásztorok munkájában. A lelkipásztorok ugyanis sokszor nehezen birkóznak meg azokkal a szerepekkel, amelyekben meg kell jelenniük, és amelyeknek eleget kell tegyenek a mindennapokban.

A továbbképző decemberben fog folytatódni, melyet már sokan érdeklődve várnak.

27 elemet

A honlap fejlesztését támogatták

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.  támogatásával korszerű technikai eszközöket vásárolt nemrégiben a  nagykárolyi esperesi hivatal. A pályázati forrásból megvásárolt drón és fényképezőgép elsősorban az egyházmegye honlapjának fejlesztésében jelent kiemelkedő segítséget, hiszen a korszerű eszközök által minőségi fotók készülnek. Ez hozzájárul az internetes megjelenés látványosabb arculatához.  Az eszközök ugyanakkor használhatók az egyházmegye kiadásában  megjelenő imaheti füzet és naptár szerkesztéséhez szükséges anyag összeállításában. Illesse köszönet az alapítványt, amiért támogatja a Nagykárolyi Református Egyházmegye elektronikus oldalának fejlesztését, s ezáltal hozzájárul ahhoz, hogy az egyházmegye minél hatékonyabban közölhesse hitéleti és kulturális programjairól szóló beszámolóit.

megjott-az-oktatasi-nevelesi-tamogatas-a-bethlen-gabor-alaptol_112108

EE501582-1C6E-4601-9940-E6BC959EC330

Reformációs emlékünnep Tasnádon

November 2–5. között ünnepségsorozatot tartottak a tasnádi református gyülekezetben a reformáció 500. évfordulója alkalmából. A lelkészházaspár arra törekedett, hogy ne külsőségekben, hanem lélekben újuljon meg az egyházközösség és annak tagjai.

Pakulár István és Pakulárné Bú Julianna lelkipásztorok fontosnak tartották, hogy ne csak egy emlék-istentisztelettel adózzanak a jeles évfordulón, hanem a reformáció értékeit felmutató különböző előadásokkal és programokkal gazdagítsák a gyülekezet tagjait. A programsorozat csütörtök este kezdődött a Luther című életrajzi film levetítésével, amelyből megismerhették a jelenlevők Luther Márton életét és az egyház megújítására irányuló küzdelmeinek körülményeit. A következő napon, pénteken a nagyváradi Continuo régizene-együttes koncertjére került sor egy zenés áhítat keretében, amely eseményen reformáció korabeli hangszeres zene és zsoltárfeldolgozások hangzottak el az együttes előadásában a középkori templomban. Az eseménysorozat fő programjai szombaton zajlottak, amikor két előadás, ünnepi vallásóra és közös gyertyagyújtás is volt a gyülekezetben. A délelőtti előadáson nt. Szatmári Elemér tamásváraljai lelkipásztor tartott előadást „Mit jelent ma reformátusnak lenni?” címmel. Az előadó a reformátusság hiányainak és többleteinek az oldaláról közelítette meg a fő kérdést, majd kifejtette, hogy a helyesen megélt református öntudat csak előbbre viszi az egyes ember és a közösség életét is. Az előadás után ünnepi vallásórát tartottak a gyülekezet gyermekei számára. A gyerekek megnéztek egy mesefilmet Noé bárkájáról, majd a reformációhoz kapcsolódó kézimunkát készítettek. Ezt követően játszottak és uzsonnáztak. A délutáni előadás egy érdekes beszámoló volt az óromániai református misszió beindításáról. A vetítéssel egybekötött előadást nt. Horváth Miklós nyugdíjas lelkipásztor tartotta, aki 1974–1977 között végezte hűséggel a missziót. Sok érdekes élményről és tapasztalatról számolt be a hallgatóságnak. Az előadás után a gyülekezet tagjai átvonultak a templom udvarára. Ezen a helyen 500 darab mécsest helyeztek ki és gyújtottak meg, miközben zsoltárokat és dicséreteket énekeltek.

Vasárnap úrvacsorával egybekötött istentisztelet zárta a rendezvénysorozatot. A reformáció évében gyakran szó esik arról, hogyan határozzuk meg ma a reformációt. A reformáció megújulást jelent — hangsúlyozta Tolnay István, a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese. Fiatalosan mondva: valaminek az újrakezdése, újratervezése. Tolnay István János evangéliumának a harmadik részét választotta igehirdetésének alapjául, azt a történetet, amikor Nikodémus, a zsidók főembere találkozott Jézussal, és megkérdezte tőle, mire van szüksége az életében. Jézus az újjászületést ajánlotta Nikodémusnak: „Szükség néktek újonnan születnetek”. Mert: „A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az”. Az embernek van lelke, lélekben kell újjászületni, lélekben kell megfiatalodni a hit erejével. A reformációval az egyház megpróbál visszafiatalodni Jézushoz. Ahol az egyház képes megfiatalodni, ahol a fiatalság lelke költözik belénk, ott a közösség is megfiatalodik. Ez akkor lehetséges, ha nem marad a templom falai között az ige. Az újrakezdést és az újraszervezést sokan a külsőségek megújításával fejezik ki. Szükség lenne a közös hitélményre, a megtapasztalásra. Újra kellene gondolni Istenhez való viszonyunkat. Személyessé kellene tenni az Isten-ember kapcsolatot — hangsúlyozta az igehirdető. Az istentisztelet részeként Biró Kitty olvasta fel Kálvin János imáját, énekelt Dohi Csenge és Pakulár András.

A szervezők ugyan sajnálták, hogy viszonylag kevesen vettek részt a programokon, de akik jelen voltak, minden bizonnyal meggazdagodtak és megerősödtek lélekben, ismeretben és református öntudatukban.

Forrás: frissujsag.ro

A kálvinizmus elterjedéséről hallhattak előadást

oszelodA reformáció 500. évfordulója alkalmából a kaplonyi gyülekezetben Dr. Ősz Sándor Előd, az Erdélyi Református Egyházkerület levéltárosa tartott előadást, az erre az alkalomra szép számmal megjelent híveknek.

Előadásában a nagy reformátor, Kálvin János életútját, reformátori munkásságának jelentőségét, valamint a reformáció kálvini irányzatának magyarországi elterjedésének történetét mondta el a hallgatóságnak.

A tartalmas előadás nagymértékben hozzájárult a kaplonyi reformátusok Kálvinnal és a kálvinizmussal kapcsolatos ismeretük kiegészítéseshez.

Kaplony

 

Összemérték tudásukat

A Nagykároly-kertvárosi és a szaniszlói vallásórások nyerték meg idén a Nagykárolyi Református Egyházmegye szervezésében megtartott bibliaismereti vetélkedőt. A kilencedik alkalommal sorra került megmérettetésen is óriási számmal vettek részt versenyzők.

DSC_0175

A nagykárolyi Simion Barnutiu Szakközépiskolában november 4-én megtartott vetélkedőre az egyházmegye számos egyházközségéből érkezett csapat. Voltak résztvevők Bogdándról, Börvelyből, Érendrédről, Érszakácsiból, Kaplonyból, Kismajtényból, Leléből, Magyargéresről, Nagykároly-Belvárosból, Nagykároly-Kertvárosból, Szaniszlóról, Szilágypérből és Tasnádról. Kismajtényból négy csapat is érkezett. Nagyon szoros volt a verseny, a vallásórások nagyon felkészültek voltak most is. Az I-IV. osztályosok kategóriájában az első helyet holtversenyben a szaniszlói  (Bereczki Vivien, Dorner Patricia, Cheptea Larisa és Krémer Ádám) és a Nagykároly-kertvátosi csapat (David Fruzsina, Bohonyi Maya, Szabó Anna és Sebestyén Előd) és  szerezte meg, a másodikat és a harmadikat is egy-egy szilágypéri csapat nyerte meg. Az V-VIII. osztályosok kategóriájában az első helyet szintén a Nagykároly-kertvárosiaknak (Fazekas Barnabás, Kurucz Kristóf, Láng Hédi Brigitta és Maier Tamara) sikerült megszerezniük, a második helyen a szaniszlóiak végeztek, míg a harmadik helyet a kismajtényi és a magyargéresi csapatnak sikerült megszereznie. A biblaismereti vetélkedőnek minden résztvevő gyermek nyertese volt, hiszen mindenki ajándékot és igei útravalót kapott. Ez utóbbit Erdős Csaba kaplonyi lelkipásztor nyújtotta át a vetélkedőt megelőzően tartott igemagyarázatában, melyben arra buzdította a gyermekeket, hogy amint a tanítványok ott hagytak mindent azért, hogy Jézust kövessék, ugyanúgy tegyenek a gyermekek is minden mást félre, és legyenek Istennek hű követői. Vasárnapról vasárnapra ne egyedül induljanak a templomba, hanem hívják magukkal a szüleiket és testvéreiket is.

116 elemet

Megtérés

toll„Aminémű az anya, olyan a leánya is.”  (Ezékiel 16,44)

A bujaság témája hangzik el Ezékiel könyvének tizenhatodik fejezetében. Jeruzsálem erkölcstelen bűne miatt két másik bűnhődésre ítélt városhoz hasonlít: Sodomához és Samariához. Ezeknek a városoknak paráznaságuk és bálványimádásuk miatt kellett elpusztulniuk. A próféta közmondással vezeti be a hasonlatot: amilyen az anya, olyan a lánya. Ez a közmondás kifejezetten negatív értelemmel hangzik el. A lány sem különb, mint az erkölcstelen anya. A hétköznapokban talán sokszor fogalmazódik meg bennünk is ez a gondolat egy-egy személy kapcsán. Ám a pozitív példákról sem szabad megfeledkeznünk, amikor valaki igenis ki tudott törni egy lehúzó környezetből is. A mai ige megtérésre indít bennünket, a bűnöktől való elszakadásra, hogy számunkra ne az ítélet, hanem az üdvösség várjon. Ámen.

Imádság: Mindenható Istenem, segíts napról napra az Ige tükrébe belenéznem, és szent akaratod szerint becsületben élnem a mindennapokat. Adj józan gondolkodást minden nőnek, hogy a bujaság helyett gyermekeket vállaljanak, és gondoskodó családanyák legyenek. Ámen!

 Sebestyén Elek Előd