PRESBITERI SZÖVETSÉG

Bejegyzés dátuma: 2017. 11. 14.

KONFERENCIA ÉRSZAKÁCSIBAN

Dr. Békefy Lajos volt a meghívott előadó a Nagykárolyi Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének őszi konferenciáján, melyet Érszakácsiban tartottak november 11-én. Az eseményre az egyházmegye számos gyülekezetéből érkeztek presbiterek, és népes küldöttség jött a szomszédos, szatmári egyházmegyéből is.

DSC_0040

Tolnay István nagykárolyi esperes az 1 Pt 5,1-4 igeszakasz alapján hirdette Isten igéjét. Az igehirdető igyekezett feleletet adni, arra a kérdésre, hogy mi a presbiterek feladata a gyülekezetben. Meglátása szerint térségünkben papközpontúvá vált az egyház. Jellemző, hogy a döntéseknél ugyan még jelen vannak, de aktív szerepet kevesen vállalnak a gyülekezet gondozásában. Ennek ellenére nem szabad megfeledkezni azokról a presbiterekről sem, akik önzetlenül szolgálják az egyházukat.

Fülöp János házigazda lelkipásztor rámutatott: nagy áldás a mai nemzedék számára, hogy a reformáció ötszázadik évfordulóját ünnepelheti. Amint elmondta, a művész látja a kőben és fában, ami benne rejlik. Lefaragja arról azt, ami felesleges. A reformációt is ehhez hasonlította, ugyanis a reformátorok lefaragták mindazt, ami pluszban volt, hogy az egyház a maga eredeti szépségében, igaz voltában, a Szentírás szerint tündököljék.

Tóth András, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke elmondta: a presbiteri tisztség a legszebb szolgálat, amivel a Magyar Református Egyház, a lelki édesanya kitünteti gyermekeit. Ez a legfontosabb tisztség is, ami által a Szentlélek vezetése alatt az egyház fenntartja és kormányozza magát. Egyházunk számára fontos kérdés, hogy milyen presbitereink vannak, mert olyan egyházunk lesz, mint amilyen presbitereket nevelünk. A presbitériumok lelki megújulása, az egyház megújulását jelenti. Nagyon fontosak az állandó presbiterképzések, hogy méltó munkatársa legyen miden presbiter lelkipásztorának. A királyhágómelléki presbiteri szövetség ezért is kezdte el a presbiterképzést ez év áprilisában Nagyváradon, az Emmaus kurzus elnevezésű tematikus füzet alapján. A képzés 2018-tól 5 éven át fog tartani. Évente három alkalommal találkoznak egy-egy két napos képzésen a presbiterek. A Magyar Presbiteri Szövetség és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége támogatási nyilatkozatot írt alá egy 1000000 forintos összegről, melyből 500000 forintot a KREPSZ működései költségeire és konferenciák szervezésére, 500000 forintot pedig a Nagykárolyi Református Egyházmegyében 2018-ban induló presbiterképzésre használhatnak fel.

Dr. Békefy Lajos budapesti szociáletikus, református lelkipásztor a  Reformáció: múlt-jelen-jövő címmel tartott előadást. Örömét fejezte ki, hogy sok ismerős arcot fedezett fel a résztvevők között, akikre testvérként tekint, már csak annak okán is, hogy felmenői többek között Hadadról és Nagykárolyból származnak. Az előadó beszélt a reformáció vallási vonatkozásán túl, annak társadalmi és gazdasági hatásáról is. Az előadást követő köteten beszélgetés során szóba került az úrvacsoraosztás kérdése, ami során felvetődött, hogy egy kehelyből vagy kis pohárkákból történjen meg a bor kiosztása. Ugyanakkor szó esett az iszlám aktuális európai terjeszkedéséről is. Az előadó meglátása szerint az iszlám világ kétarcú, mert miközben elvárják, hogy Európában mindenféle jogot biztosítsanak nekik, a legtöbb iszlám országban a keresztyéneket kegyetlen módon üldözik.

A presbiterek számára megtartott konferenciának Almási Csaba volt a főszervezője, aki az elmúlt időszakban jelentős lépéseket tett meg azért, hogy az egyházmegye presbitériumai rendszeresen találkozhassanak, konferenciákon és képzéseken vegyenek részt. Jövő év elejétől a nagykárolyi egyházmegyében is beindul a presbiterképzés. Kiemelte a lelkipásztorok szerepét is ebben a munkában, mert amint mondta, ehhez fontos a lelkészek pozitív hozzáállása is, akik tájékoztatják presbitereiket ezekről a lehetőségekről, és akár velük együtt részt vesznek a mindenki számára hasznos találkozásokon.

A résztvevők ezúttal is nagyon érdekes előadást hallgathattak meg. Sokan meg is jegyezték, hogy sajnálhatják azok a presbiterek, akik nem mentek el. A közös program szeretetvendégséggel ért véget a falu kultúrotthonában, ahol az érszakácsiak jóvoltából különösen ízletes falatokat fogyaszthattak el a vendégek.

Bejegyzés dátuma: 2017. 10. 12.

HAMAROSAN INDUL A PRESBITERKÉPZÉS

A Nagykárolyi Református Egyházmegye küldöttsége  Sárospatakra látogatott el október 10-én, hogy megbeszélést folytasson a presbiterképzés lehetőségéről. 

akademiankrolkezdo-e1429084109270

 

Tar Csaba, a KREK Presbiteri Szövetségének missziói előadója, Tolnay István nagykárolyi esperes és Almási Csaba, egyházmegyénk PSZ elnöke előbb  Nagy-Baló Csabával, a Sárospataki Református Kollégium igazgatójával folytatott közéleti témákról megbeszélést, majd az egyházmegyei presbiterképzésről egyezetettek a sárospataki teológia rektorával, Dr. Füsti- Molnár Szilveszterrel és Pásztor Gyula akadémiai lelkésszel. A Sárospataki Református Teológiai Akadémia a gyülekezeti munka támogatására, a presbiterek és gyülekezeti munkások szolgálatra való felkészítése érdekében népfőiskolai formában végez oktatást. A Kárpát-medencében egyedinek számító kezdeményezés célja, hogy segítsen felkészülni a gondnoki, presbiteri tisztséggel járó feladatok, illetve a gyülekezetben vállalt szolgálatok hű és alapos végzésére.

Előreláthatólag januártól Ákoson indulhat a képzés, melynek során a lelkipásztorok,  presbiterek és diakóniai munkások hitvallásismereti, egyháztörténeti, egyházimereti és zenei képzésben részesülnek. A programon résztvevő lelkipásztorok az OLTT (Országos Lelkésztovábbképző Testület) jóváhagyását követően az 5+1 alkalomért 10 kreditpontot kaphatnak.

10061064

Bejegyzés dátuma: 2016. 05. 31.

A presbiteri munkáról tanácskoztak

Tasnádon tartotta meg május 28-án a Nagykárolyi Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége idei első konferenciáját, melynek meghívott előadója dr. Szélyes Ferenc volt. A következő találkozójukat őszre tervezik a presbiterek.

1011

Az egyházmegye szinte minden egyházközségének presbitériuma képviseltette magát. A találkozó nagytiszteletű Nagy Sándor esperes igehirdetésével kezdődött, aki az 1 Kor 16,13 igeszakasz alapján szólt a gyülekezeti elöljáróknak lélekhez szóló prédikációjában. Rámutatott arra, hogy a presbitereknek nemcsak gyermekeikre, családjaikra és időseikre kell vigyázzanak, hanem a rájuk bízott gyülekezetre is. Elöljárókként hitben kell építsék közösségüket. Meg kell ragadni a misszió áldott lehetőségét, mely a magányosok, betegek és tévelygők felkeresésében válhat nyilvánvalóvá. Ezt követően Almási Csaba, a Nagykárolyi Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének elnöke köszönte meg a résztvevőknek, hogy munkájukat félretéve elfáradtak erre az alkalomra.  Mivel nemrégiben nyerte el az elnöki tisztséget, kifejezte abbéli reményét, hogy az egyházmegye presbiterei hathatósan fognak a jövőben együtt munkálkodni. Bízik abban, hogy több alkalommal is lehetőségük kínálkozik majd az egymással való találkozásra és gyülekezeti tapasztalataik megosztására.

1012

Pakulár István házigazda lelkipásztor János evangéliumának 21. részéből olvasott fel. Ezzel az igével köszöntötte a vendégeket a megye egyik legimpozánsabb műemlék templomában. Elmondta: a mostani konferencia egy olyan alkalom, amikor a presbitériumoknak a múlt és a jövő felé egyaránt kell tekinteniük. Felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg egyik legnagyobb kihívásunk a hitünk védelme, hisz az Európába érkező idegenek sokkal jobban ragaszkodnak vallásukhoz, mint mi.  Hitünk védelme nélkül veszélybe kerülhetnek több évszázados keresztyén templomaink is.

A megjelent presbitereket köszöntötte Tóth András, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke, aki az ApCsel 20,28 igeszakasszal köszöntötte az egybegyűlteket. Elmondta: a Presbiteri Szövetség megalakulásakor azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a regionális és évi közös konferencián hallottak és tanultak által olyan presbitereket nevel, akik megfelelő munkatársai lehetnek a lelkipásztornak a gyülekezetek lelki és anyagi építésében.

1014

Dr. Szélyes Ferenc, a Szatmár-Láncos Református Egyházközség presbitere, a Presbiteri Szövetség missziós felelőse a presbiteri munkáról tartott érdekfeszítő előadást. Beszélt a presbiterek kötelességeiről, hatásköréről és missziói szolgálatáról.  Arra bíztatta presbitertársait, hogy szorgalmasan olvassák a Szentírást. A presbitérium kötelessége az egyházközségben, hogy: “mint a nyáj pásztora gondozza a gyülekezetet, mint az Isten házának szolgája vezesse a gyülekezetet, és mint a hit őrzője védje a gyülekezetet” – fogalmazott az előadó.

Az előadást követően a presbitereknek lehetőségük kínálkozott arra, hogy megosszák egymással sikereiket és kudarcaikat. Jó volt hallani az egyházkerületi elnök személyes tapasztalatát, aki presbitertársaival közösen végzett család- és beteglátogatásokról számolt be. “Nem kedvező ugyan minden esetben a fogadtatás, de mégis menni kell, és ebben a diakóniai munkában is segítségére kell legyen a lelkipásztornak a presbitérium” – mondta az elöljáró. A jelenlevők sajnálattal osztották meg azt a kedvezőtlen tapasztalatot, hogy sok helyen nehezen lehet bevonni fiatal társakat a presbitériumba, holott fontos szerepük van nekik is az egyházban.

A konferenciát követően finom ebéddel várták a helybeliek vendégeket. A Presbiteri Szövetség egyházmegyei vezetősége ezúton is köszöni a tasnádiaknak a szíves vendéglátást, a presbitereknek pedig, hogy részt vettek a mindenki számára építő jellegű, hasznos találkozón.

 

Bejegyzés dátuma: 2014.11.24.

A presbiterek beteglátogatásban végezhető szerepéről tartott Hadadon konferenciát a Nagykárolyi Református Egyházmegye presbiteri szövetsége. Az esemény nt. Nagy Sándor esperes igehirdetésével kezdődött, majd nt. Király Lajos, a Szatmári Református Egyházmegye főjegyzőjének előadásával folytatódott.

Az igehirdetés során az esperes a Jer 35,12-13 igeszakasz alapján ébresztett megfontolandó gondolatokat a jelenlévőkben. Jeremiás próféta feladata volt a bűn miatti ítélet kimondása. Szükséges, de nem volt könnyű ez a feladat, ahogy a szülőknek sem könnyű gyermekeik hibáira rámutatni, de eltekinteni felette is vétek. A kiválasztott nép megszakította az Istennel kötött szövetséget. Ám a közöttük élő rákábiták, akik társadalmilag kitaszított közösségnek számítottak bizonyságot tettek a hűségről. Jeremiás példaként emeli ki őket, akikre a szövetség miatti hűségükért áldás vár. Következtetésként levonhatjuk magunknak azt, hogy nekünk is érdemes Krisztus tanításai szerint élni. Elhivatottsággal eleget tenni a ránk bízott feladatoknak. Nincs is nagyobb szégyen, amikor visszautasítjuk az Isten részéről érkező megbízásokat. Presbiterek esetében, amikor visszautasítják a tisztségre való felkérésüket, vagy éppen ha már vállalták azt, később lemondjanak róla. Ha az Úr áldásairól van szó, sosem mondjuk, hogy elég, több nem kell belőle. Legyen így ez a ránk bízott feladatokkal is, amire kér az Úr, azt tegyük meg! –  hangzott a felhívás.


Nt. Király Lajos A beteglátogató presbiter címmel tartott előadást, melyet hat támpillérre épített. A bevezetésben beszélt arról, hogy mind a Szentírás, mind az egyházi törvényeink szerint meghatározott feladat a beteglátogatás. A betegek meglátogatása során pásztorrációt végzünk, lelkigondozunk.  Amikor beteg lesz valaki különböző kérdések tevődnek fel benne. Megkérdezi, hogy miért van ez rajta? Miért olyan magányos? Mit csinálnak nélküle? A beszélgetések során ezekre a kérdésekre kell megfelelő válaszokat adni. A személyes beszélgetések során rá kell vezetni a beteget arra, hogy higgyen benne és akarja a gyógyulást. Fel kell ajánlani a segítséget. Van úgy, hogy szavakkal, de van úgy hogy csak puszta jelenléttel, azzal, hogy ott vagyunk mellettük sokat segítünk. Az előadó végül egy fontos gondolattal fejezte be előadását, Scott Hamiltontól idézte: „Betegségemben megerősödött a kapcsolatom Istennel”.


Az előadást követően lényeges kérdések merültek fel. Szóba került az, hogy egyelőre nem túl általános a presbitereknek ez a szolgálata, ami ennek ellenére ugyanolyan fontos, mint a presbiteri tevékenység többi része. Egyelőre problémát jelent az is, hogy sokszor nem jut el az információ a betegekről a lelkipásztorhoz, így ő sem tudja meglátogatni a betegeket. Ám a legnagyobb probléma, hogy sokan idegenkednek, vagy éppen visszautasítják a beteglátogatást. A jelenlevők megállapították, hogy mindenképp fontos a szakemberek bevonása ebbe a munkába. A presbitereket is megfelelőképpen fel kell készíteni erre a szolgálatra, ami cseppet sem könnyű. Különösen olyan helyzetekben, amikor előreláthatólag a betegnek már csak néhány napja van arra, hogy szembenézzen a földi elmúlással.

A konferencián résztvevőket köszöntötte Geréb Miklós egyházmegyei főgondnok és László Kálmán, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke. A PSZ elnöke örömét fejezte ki amiatt, hogy úgy zárhatják az évet, hogy mind a 9 egyházmegyében sikerült legalább egy konferenciát szervezni. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy 2015-ben presbiterválasztások lesznek és oda kell figyelni, hogy milyen elöljárókat választanak majd.